دات نت نیوک

 

 

 

فرم ها
 عنوانتاریخ اصلاححجم تاریخ ایجادتوضیحاتتعداد دانلود
برگ پوششى فرم ها1396/02/03201.00 KBدانلود1396/02/03 88
فرم محاسبه شاخص اقتصادي پروژه1396/02/0350.50 KBدانلود1396/02/03 87
فرم محاسبات هزينه هاى پروژه1396/02/0353.00 KBدانلود1396/02/03 86
فرم محاسبات منافع پروژه1396/02/0350.00 KBدانلود1396/02/03 85
فرم گزارش مرحله اى پروژه تحقيقاتى1396/02/0339.00 KBدانلود1396/02/03 87
فرم گزارش پيشرفت پروژه تحقيقاتى1396/02/0343.00 KBدانلود1396/02/03 86
فرم دو صفحه اي تعريف پروژه1396/04/2857.50 KBدانلود1396/04/28 125
فرم خلاصه نتايج پروژه پايان يافته1396/02/0334.50 KBدانلود1396/02/03 82
فرم ثبت نتايج و كاربردهاى حاصل از انجام پروژه هاى تحقيقاتى1396/02/0328.00 KBدانلود1396/02/03 83
فرم تفصیلی تعریف پرژه1396/02/03321.50 KBدانلود1396/02/03 129
فرم اظهار نظر كارشناسى گزارش نهايى پروژه1396/02/0364.00 KBدانلود1396/02/03 79
فرم اظهار نظر كارشناسى تعريف پروژه1396/02/0368.00 KBدانلود1396/02/03 82
جدول نوع پروژه - اقلام منافع1396/02/03214.42 KBدانلود1396/02/03 87
جدول مدت حيات يا عمر تكنولوژي(n)1396/02/03201.51 KBدانلود1396/02/03 85
جدول فاكتورها ( با نرخ بهره 515% )1396/02/03230.39 KBدانلود1396/02/03 87
جدول ضرايب ثابت1396/02/03212.64 KBدانلود1396/02/03 89
جدول اقلام منافع و نحوه محاسبه آن1396/02/03318.85 KBدانلود1396/02/03 255
جدول (نوع پروژه) _ ( روش ارزيابي اقتصادي )1396/02/03272.78 KBدانلود1396/02/03 99
برگه خلاصه پروژه1396/02/0353.50 KBدانلود1396/02/03 83
برگه خلاصه بررسى گزارش نهايى پروژه1396/02/0339.50 KBدانلود1396/02/03 90
فرم مشخصات موضوعى پروژه1396/02/0350.00 KBدانلود1396/02/03 92
گزارش پيشرفت كار سه ماهه پروژه تحقيقاتى1396/02/0339.50 KBدانلود1396/02/03 88