دات نت نیوک
آیین نامه ها
 عنوانتاریخ اصلاححجم ایجاد کننده
آيين نامه پذيرش پروژه هاى دانشگاهى1396/02/03215.49 KBدانلودvida karimi
دستورالعمل نحوه ارائه گزارشهاى پيشرفت پروژههاى1396/02/03277.42 KBدانلودvida karimi
دستورالعمل گردش كارمالى پروژه هاى تحقيقاتى1396/02/03271.64 KBدانلودvida karimi
دستورالعمل گردش كار تصويب تعريف پروژه تحقيقاتى1396/02/03262.06 KBدانلودvida karimi
دستورالعمل گردش كار تاييد گزارش نهايى1396/02/03266.31 KBدانلودvida karimi
دستورالعمل تهيه مقاله از پروژه پايان يافته1396/02/03199.29 KBدانلودvida karimi
دستورالعمل تهيه گزارشهاى نهايى پروژه1396/02/03351.88 KBدانلودvida karimi
فلوچارت(گردش تصويب تعريف پروژه)1396/02/03207.88 KBدانلودvida karimi
دستورالعمل تعريف و انجام پروژه تحقيقاتى1396/02/03204.36 KBدانلودvida karimi
آيين‌نامه‌ نحوه تعيين ميزان حق‌الزحمه اظهار نظر كارشناسى پروژه تحقيقاتى و حق شركت درجلسات فنى تحقيقات برق1396/02/03206.92 KBدانلودvida karimi
آيين نامه نظارت بر پروژه هاى تحقيقاتى1396/02/03336.79 KBدانلودvida karimi
آيين نامه نحوه محاسبه حق الزحمه ساعتى محققان 1396/02/03277.74 KBدانلودvida karimi
آيين نامه حفظ نتايج پژوهش1396/02/0357.48 KBدانلودvida karimi
آيين نامه تعريف فعاليتهاى تحقيقاتى در صنعت بر ق1396/02/0357.48 KBدانلودvida karimi
آيين نامه پذيرش پروژه هاى طراحى و ساخت نمونه هاى تحقيقاتى در صنعت برق1396/02/03350.65 KBدانلودvida karimi
دستورالعمل انتخاب پروژه جهت برگزارى سمينار1396/02/03192.04 KBدانلودvida karimi
فلوچارت(گردش تصويب گزارش نهايي پروژه)1396/02/03293.61 KBدانلودvida karimi