دات نت نیوک

اهداف حمايت مالي از پايان نامه هاي تحصيلي:

 •         ايجاد انگيزه در دانشجويان و اساتيد دانشگاه ها جهت پيشنهاد پروژه هاي كاربردي مرتبط با صنعت برق به منظور حل مشكلات اين صنعت (در بخش توزيع)
 •         تقويت ارتباط صنعت برق با دانشگاه
 •         ايجاد تسهيلات لازم برا ياجراي اجراي پروژه ها در صنعت برق
 •         توسعه تحقيقات كاربردي
 •         هدفمند كردن تحقيقات مرتبط با صنعت برق (بخش توزيع)
 •        شناخت افراد مستعد جهت جذب در فعاليت هاي تحقيقاتيشرايط و ضوابط:

 •         دانشجوي تحصيلات تكميلي در يكي از دانشگاه هاي معتبر كشور در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري باشد.
 •        قبلاً پروژه هاي مشابه با موضوع پايان نامه پيشنهادي انجام نشده باشد.
 •         جنبه نوآوري و تحقيقاتي بودن آن براي كميته تحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان كردستان محرز گردد.
 •         پايان نامه هايي قابل حمايت هستند كه هنوز وارد مرحله اجرايي نشده باشند.
 •         سقف حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي ارشد 40 ميليون ريال و در خصوص رساله هاي دكتري 80 ميليون ريال مي باشد.
 •         در صورت تصويب انجام پروژه، قرارداد با دانشگاه (معاونت پژوهشي) منعقد مي گردد.
 •         هر يك از طرفين قرارداد (شركت توزيع نيروي برق استان كردستان و دانشگاه) با اطلاع و هماهنگي طرف مقابل، مجاز به استفاده از نتايج مي باشند.
 •         كليه ي پرداخت هاي مرحله اي مستلزم ارائه نسخه چاپي و الكترونيكي گزارش ها به گروه تحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان كردستان بوده و تسويه حساب پروژه منوط به دفاع از پايان نامه و ارائه فايل هاي                    الكترونيكي و يك نسخه صحافي شده از پايان نامه مي باشد.
 •         پيشنهاد رساله هاي دكتري و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد با كمك استاد راهنماي اصلي (مجري پروژه) و از طريق معاونت پژوهشي در قالب فرم تعريف رساله هاي دكتري و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد به گروه                  تحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان كردستان ارسال مي گردد.
 •         اهداف، روش هاي اجرايي و توجيه فني و اقتصادي پروژه بايد در فرم تعريف رساله هاي دكتري و پايان نامه هاي كارشناسي ارشد كاملاً مشخص شود. مسئوليت اين موارد به عهده استاد راهنماي اصلي مي باشد.
 •         طرح پروژه در كميته تحقيقات شركت توزيع نيروي برق استان كردستان، منوط به ارائه مدارك تصويب پروژه توسط دانشگاه مربوطه مي باشد.
 •         مالكيت تجهيزات يا خريداري شده متعلق به شركت توزيع نيروي برق استان كردستان بوده و در صورت درخواست كتبي از سوي دانشگاه و پس از خاتمه پروژه، در صورت تصويب كميته تحقيقات به صورت اماني براي مدت          زمان مشخص در اختيار دانشگاه قرار داده خواهد شد.
 •         رعايت تمامي موارد ذكر شده در قراردادهاي منعقده و تفاهم نامه بين شركت توزيع نيروي برق استان كردستان و دانشگاه، براي هر دو طرف الزامي است.