دات نت نیوک


شرايط واگذاري انشعاب آزاد (برق موقت)

شرايط واگذاري انشعاب آزاد(به استثناء هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق) مطابق متقاضيان عادي مي باشد. انجام عمليات نيرو رساني و احداث و تجهيز پست درصورت لزوم و تهيه وسايل اندازه گيري برعهده متقاضي و يا متقاضيان است.
مشتركين انشعابات آزاد كه قدرت آنها كمتر از ۳۰ كيلووات مي باشد مي بايد دو برابر مشتركين مشابه خود در انشعابات معمولي رقم ثابت ( آبونمان ) پرداخت نمايند.
وديعه انشعاب آزاد :متقاضيان انشعاب آزاد به منظور تضمين خريد و پرداخت بهاي برق مصرفي مي بايد متناسب با قدرت انشعاب خود وجهي را با نظر شركت به عنوان وديعه پرداخت نموده يا هر گونه تضمين ديگري را كه شركت مناسب تشخيص دهد ارائه نمايند. اين وديعه از بهاي برق دو دوره بيشتر نخواهد بود.