دات نت نیوک
Enter Title

راهنماي متقاضیان انشعابات زير30 كيلووات ( آمپري ) مراجعه کننده به میز خدمت

رديف

مراحل انجام كار

مسئول فرايند

محل انجام كار

زمان مورد نيازجهت اجراي فرايند

1

ثبت تقاضا

متقاضي

نزديكترين دفتر پيشخوان محل تقاضا / الکترونیکی

 

2

ارائه مدارك پذيرش شده

دفاتر پيشخوان

خدمات مشتركين - واحد قبول اشتراك

1روز

3

ارائه مدارك جهت بازديد از محل

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

مأمور بازديد

همان روز

4

بازديد از محل تقاضا با هماهنگي متقاضي و تكميل فرم بازديد

مأمور بازديد

خدمات مشتركين - واحد قبول اشتراك

2روز

5

بررسي فرم بازديد از محل

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

مدير امور

همان روز

6

صدور فيش انشعاب

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

متقاضي

همان روز

7

پرداخت و تحويل فيش پرداختي

متقاضي

خدمات مشتركين - واحد قبول اشتراك

 

8

اشتراك گذاري و تحويل به مأمور نصب

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

مأمور نصب

همان روز

9

نصب انشعاب و تحويل فرم صورتمجلس

مأمور نصب

خدمات مشتركين - واحد قبول اشتراك

3روز

10

ثبت مشخصات صورتمجلس و ايجاد سابقه

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

مسئول تشخيص

1روز

متقاضياني كه ظرف مدت 3 ماه جهت پيگيري و انجام مراحل اداري به واحد مربوطه مراجعه ننمايند تقاضاي ايشان فاقد اعتبار بوده بايستي مجددا به عنوان متقاضي جديد پذيرش گردد