دات نت نیوک
(( مراحل انجام كارتأمين برق انشعاب متقاضيان زير 30 كيلووات ))

 

 

1-    ارائه مدارك مورد نياز توسط متقاضي به نزديكترين دفتر پيشخوان محل تقاضا   ( ارائه شماره تلفن همراه مالك محل  الزامي مي باشد . )

2-    تكميل و ثبت تقاضا و چاپ رسيد پذيرش تقاضا توسط دفتر پيشخوان و ارائه آن به مسئول قبول متقاضي و اشتراك حداكثر ظرف مدت زمان 24 ساعت

3-    پس از بررسي صحت مدارك ارائه شده توسط مسئول قبول متقاضي و اشتراك در همان روز تحويل مامور بازديد از محل داده مي شود .

4-    تكميل فرم بازديد توسط مامور بازديد از محل و تحويل آن به مسئول قبول متقاضي و اشتراك حداكثر ظرف مدت  48 ساعت

5-    بررسي و تأييد يا عدم تأييد فرم بازديد توسط مدير امور و چاپ فيش اعلام هزينه با شناسه قبض و پرداخت مربوطه توسط مسئول قبول متقاضي و اشتراك و ارائه آن به متقاضي در همان روز

6-     پس از پرداخت هزينه توسط متقاضي و تأييد وصول سيستمي ارسال پيام تأييد وصول و هماهنگي با مأمور نصب      ( ارسال شماره مامور نصب جهت هماهنگي و شماره تماس با رئيس اداره فروش و خدمات مشتركين در صورت عدم پاسخگويي مامور نصب )  به مشترك

7-     همزمان ارسال پيام به پيمانكار نصب جهت دريافت مدارك مورد نياز از اداره خدمات مشتركين 

8-     نصب انشعاب توسط مامور نصب حداكثر ظرف مدت 72 ساعت پس از تاريخ پرداخت هزينه و ارائه فرم صورتمجلس تحويل نيرو به متقاضي در محل و اداره فروش و خدمات مشتركين در همان روز

9-     ثبت مشخصات نصب در سيستم توسط مسئول قبول متقاضي و اشتراك ظرف مدت 24 ساعت و ارسال پيام سيستمي به مشترك مبني بر ثبت مشخصات نصب در سيستم و ارسال فيش مصرفي از دوره قرائت جاري به آدرس ارائه شده .( مشخصات درج شده روي فيش به مشترك توسط پيام اعلام شود و در صورت مشاهده مغايرت در مشخصات به اداره خدمات مشتركين جهت اصلاح مشخصات مراجعه نمايد .)