دات نت نیوک

 

 

 

 

واگذاري انشعاب زير 30 کیلو وات


نوع تعرفه

مدارک مورد نياز

خانگي

- بر حسب مورد ارائه مدارك زير :
- پروانه يا جواز ساخت جهت مناطق شهري
- ارائه نامه معتبر از دهياري يا بخشداري جهت مناطق روستايي
- تكميل و ارائه فرم تعهد محضري جهت متقاضيان حاشيه شهرها و فاقد مجوزات قانوني

عمومي

- بر حسب مورد ارائه مجوز معتبر از وزارت خانه متبوع يا نمايندگان معتبر آنها در استان

صنعتي

-بر حسب مورد ارائه مدارك زير داراي اعتبار از وزارت خانه هاي صنايع و معادن يا جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه
- موافقت اصولي - پروانه يا جواز تاسيس
- پروانه بهره برداري - كارت شناسايي
- گواهي فعاليت صنعتي - پروانه كسب معتبر يا گواهي فعاليت صنعتي و منطبق با نوع فعاليت توليدي از اتحاديه صنف مربوطه
- ارائه مجوز از وزارت نيرو جهت تاسيسات وابسته به وزارتخانه هاي نيرو، صنايع و معادن، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي و نفت
- ارائه معرفي نامه معتبر از شركت شهركهاي صنعتي براي متقاضيان مستقر در شهركهاي صنعتي
- ارائه مجوز از سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري  جهت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي يا دفاتر خدمات مسافرتي و مشابه آن
- ارائه مجوز تغيير كاربري از سازمان جهاد كشاورزي

کشاورزي

- ارائه پروانه معتبر بهره برداري از سازمان آب منطقه اي استان
- ارائه گواهي معتبر از جهادكشاورزي در ارتباط با تاييديه پياده سازي سيستم آبياري نوين
                       

ساير مصارف

- بر حسب مورد ارائه مدارك زير :
- پروانه يا جواز ساخت جهت مناطق شهري
- ارائه نامه معتبر از دهياري يا بخشداري جهت مناطق روستايي
- جهت متقاضيان خانه باغ ، ارائه مجوز از جهاد كشاورزي


- در كليه درخواستها ارائه كد ملي ، كد پستي و شماره اشتراك قبض همسايه يا محل مورد تقاضا (در درخواستهاي تغييرقدرت) الزامي مي باشد

- در كليه درخواستها تكميل و ارائه فرم كروكي محل الزامي مي باشد

- در درخواستهاي متقاضيان حقوقي ارائه درخواست كتبي و نامه رسمي معرفي نماينده الزامي میباشد

- در درخواستهاي انشعابات ديماندي ارائه درخواست كتبي متقاضي الزامي مي باشد

توجه 1- در داخل محدوده شهر انشعاب جهت فعاليت جوشكاري و صنوف مزاحم واگذار نمي گردد .

توجه 2- تامين برق متقاضيان خانه باغ ها ، دامداريها ، مرغداريها و جوشكاريها در خارج يا داخل محدوده روستا از شبكه روستا صورت نمي گيرد .                       


 

 

جدول شماره یک
هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت كمتر از 30كيلووات
هزينه ها به ازاي هر انشعاب 25آمپر تكفاز (اعم از متقاضيان واقع در سطح و يا ارتفاع )به ريال
انشعابها و مناطق مشمول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق (1) *سرشكن نيرورساني + **قدرالسهم زمين (2) جمع كل
كل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده شهرستانهاي تهران و كرج 1128928 16341322 17470250
كل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده شهرستانهاي مشهد اصفهان تبريز و شيراز 1128928 16341322 17470250
كليه انشعابهاي خانگي در محدوده خدمات شهري واقع در مناطق گرمسير 1 1128928 5054572 6183500
انشعابهاي غير خانگي روستايي و كليه انشعابها در محدوده خدمات شهري و ساير مناطق كشور 1128928 10008822 11137750
انشعابهاي خانگي روستايي 1128928 2111822 3240750
* سرشكن نيرورساني مشمول هزينه خط سرويس نيز ميباشد
**هزينه لوازم اندازه گيري به عهده متقاضي ميباشد و نحوه تعيين اين هزينه مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شركت توانير ابلاغ ميگردد
                           


* سرشكن  *** متقاضيان خانگي روستايي تا ۲۵ آمپر تكفاز از اين معافيت استفاده خواهند كرد و متقاضياني كه در فاصله بيش از ۲۰۰ متر از شبكه فشار ضعيف قرار دارند نسبت به مازاد ۲۰۰ متر بايستي هزينه هاي مربوطه را پرداخت و يا نسبت به احداث شبكه در فاصله مازاد بر ۲۰۰ متر اقدام نمايند. متقاضيان با قدرت بيشتر از ۲۵ آمپر تكفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستي مشابه ساير متقاضيان تامين برق خواهند شد.
نكته۱) هزينه هاي برقراري انشعاب متقاضيان ۲۵ آمپر تك فاز مطابق جدول شماره يك خواهد بود و هزينه اشتراكهاي با ساير آمپراژها متناسب با ميزان آمپر درخواستي نسبت به ارقام فوق محاسبه مي شود.
نكته ۲) - متقاضيان خارج از محدوده خدمات شهري و روستايي در صورت نياز به احداث شبكه نيرورساني از پرداخت هزينه هاي مندرج در ستون دو جدول فوق معاف و موظف به اجراي طرح نيرورساني مي باشند.

معافيتهاي هزينه هاي برقراري انشعاب

توجه: معافيتهاي هزينه هاي برقراري انشعاب قابل ارائه مطابق آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و بخشنامه هاي وزارت نيرو و جدول معافيتهاي قابل اجرا

1- يك بار تخفيف 100 درصد هزينه برقراري انشعاب و لوازم اندازه گيري به متقاضيان جانباز بالاي 25 درصد جانبازيوخانواده شهداء(همسر ،پدرومادر وفرزندان) جهت منزل مسكوني

در داخل محدوده خدمات شهري و روستايي .

2- يك بار تخفيف 100 درصد هزينه برقراري انشعاب و لوازم اندازه گيري به متقاضيان تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي جهت منزل مسكوني در داخل محدود خدمات شهري و روستايي .

3- يك بار تخفيف 100 درصد هزينه برقراري انشعاب و لوازم اندازه گيري به متقاضيان برقراري انشعاب مساجد . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


جدول شماره یک
هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت كمتر از 30كيلووات
هزينه ها به ازاي هر انشعاب 25آمپر تكفاز (اعم از متقاضيان واقع در سطح و يا ارتفاع )به ريال
انشعابها و مناطق مشمول هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق (1) *سرشكن نيرورساني + **قدرالسهم زمين (2) جمع كل
كل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده شهرستانهاي تهران و كرج 1128928 16341322 17470250
كل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده شهرستانهاي مشهد اصفهان تبريز و شيراز 1128928 16341322 17470250
كليه انشعابهاي خانگي در محدوده خدمات شهري واقع در مناطق گرمسير 1 1128928​ 5054572 6183500
انشعابهاي غير خانگي روستايي و كليه انشعابها در محدوده خدمات شهري و ساير مناطق كشور 1128928 10008822 11137750
انشعابهاي خانگي روستايي 1128928 2111822 3240750
* سرشكن نيرورساني مشمول هزينه خط سرويس نيز ميباشد
**هزينه لوازم اندازه گيري به عهده متقاضي ميباشد و نحوه تعيين اين هزينه مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شركت توانير ابلاغ ميگردد
                           


سرشكن  *** متقاضيان خانگي روستايي تا ۲۵ آمپر تكفاز از اين معافيت استفاده خواهند كرد و متقاضياني كه در فاصله بيش از ۲۰۰ متر از شبكه فشار ضعيف قرار دارند نسبت به مازاد ۲۰۰ متر بايستي هزينه هاي مربوطه را پرداخت و يا نسبت به احداث شبكه در فاصله مازاد بر ۲۰۰ متر اقدام نمايند. متقاضيان با قدرت بيشتر از ۲۵ آمپر تكفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستي مشابه ساير متقاضيان تامين برق خواهند شد.
نكته۱) هزينه هاي برقراري انشعاب متقاضيان ۲۵ آمپر تك فاز مطابق جدول شماره يك خواهد بود و هزينه اشتراكهاي با ساير آمپراژها متناسب با ميزان آمپر درخواستي نسبت به ارقام فوق محاسبه مي شود
نكته ۲) - متقاضيان خارج از محدوده خدمات شهري و روستايي در صورت نياز به احداث شبكه نيرورساني از پرداخت هزينه هاي مندرج در ستون دو جدول فوق معاف و موظف به اجراي طرح نيرورساني مي باشند.