دات نت نیوک
فرآیند تغییر یا اصلاح کد تعرفه

تغییر،اصلاح و یا تمدید کد تعرفه

  • مشترک مي تواند در صورت تغيير فعاليت محل داراي انشعاب برق ضمن همراه داشتن آخرين صورتحساب برق مصرفي تسويه حساب شده ،درخواست خود مبني بر تغيير تعرفه انشعاب برق را ارائه نمايد
  • برخورداري از نرخ مصارف توليد ( صنعت ومعدن) منوط به ارائه يکي از مدارک زير از وزارتخانه هاي صنايع ومعادن ، جهاد وکشاورزي يا واحدهاي تابعه ميباشد
  • برخورداري از نرخ برق مصارف توليد کشاورزي منوط به ارائه پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي آب و رعايت قدرت مجاز الکترو پمپ قيد شده در پروانه مذکور مي باشد
  • هر يک از مدارک ياد شده از زمان ارائه به شرکت تا تاريخ انقضائ آن معتبر است وچنانچه از انقضائ اعتبار آن ، مشترک نسبت به تمديد اعتبار يا ارائه يکي از مجوزهاي ديگر اقدام ننمايد ، مشمول تعرفه هاي ديگر خواهد شد

با تغيير تعرفه در صورتي موافقت مي گردد كه مدارك و مستندات لازم ارائه و منجر به تغيير محل مصرف نگردد .

توجه: تغيير تعرفه از زمان ارائه مدرك قابل اعمال مي باشد نه از زمان اعتبار مدرك


مدارک مورد نیاز جهت تغییر و اصلاح کد تعرفه

1

ارائه آخرین قبض مصرفی

2

درخواست کتبی

3

ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی با اسناد مثبته به تائید شرکت

4

ارائه مدارک از سازمانهای مربوطه