دات نت نیوک
راهنمای قرائت کنتور های معمولی و دیجیتالی


 

نحوه قرائت

نوع کنتور

 
اگر کنتور شما معمولی باشد کارکرد کنتور شما عددی یک تا پنج رقم می باشد مثلا 32451 
نحوه قرائت کنتور تکفاز قدیمی
با فشار دادن متوالی کلید مشکی (سمت چپ کنتور)
مقدار کارکرد میان باری با کدRate2، مقدار کارکرد اوج بار با کدRate1و مقدارکارکرد کم باری با کدRate3نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود
نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اَمپیAMPYتک فازمقادیر رویLCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند
مقدار کارکرد میان باری با کد1.8.2، مقدار کارکرد اوج بار با کد1.8.1و مقدارکارکرد کم باری با کد1.8.3نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود
نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اِلسترELSTERتک فازبا فشار دادن متوالی کلید آبی (سمت راست کنتور)
مقدار کارکرد میان باری با کد2، مقدار کارکرد اوج بار با کد1و مقدارکارکرد کم باری با کد 3نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

نحوه قرائت کنتور دیجیتالی اکتاریس تک فازبا فشار دادن متوالی کلید آبیA(سمت راست کنتور)
مقدار کارکرد میان باری با کد1.8.2، مقدار کارکرد اوج بار با کد1.8.1و مقدارکارکرد کم باری با کد 1.8.3نمایش داده میشود
جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود
نحوه قرائت کنتور دیجیتالی افزار آزماJAM۲۰۰

 با فشار دادن متوالی کلیدA(سمت راست کنتور)
مقدار کارکرد میان باری با کدT2، مقدار کارکرد اوج بار با کدT1و مقدارکارکرد کم باری با کدT3نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

 نحوه قرائت کنتور دیجیتالی افزار آزماJM۱۱۰Bمقادیر رویLCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند
مقدار کارکرد میان باری با کد2، مقدار کارکرد اوج بار با کد1و مقدارکارکرد کم باری با کد 3نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود

 نحوه قرائت کنتور دیجیتالی صاایران تک فازمقادیر رویLCDکنتور بطور اتوماتیک تغییر می کند
مقدار کارکرد میان باری با کد2، مقدار کارکرد اوج بار با کد1و مقدارکارکرد کم باری با کد3نمایش داده میشود

جهت قرائت می بایست هر سه عدد ( بدون ممیز ) ثبت شود


نحوه قرائت کنتور دیجیتالی تک فازEVAN۱۰۱۰