دات نت نیوک

 دو شنبه, 16 بهمن 1396

سیاست های شرکت توزیع برق استان کردستان در 4 محور

1-  محور اقتصادی:

الف: توسعه و ارتقا روشهای بودجه گذاری و اعمال مدیریت بر ترویج فرهنگ مصرف بهینه در تمام سطوح شرکت

ب: ارتقا نظام مالی شرکت با بهره گیری از روش های نوین تامین و تهیه منابع مالی

ج:خرید و فروش انرژی الکتریکی در حوزه فعالیت شرکت با لحاظ کاهش پرت انرژی

 

2ـ  محور جامعه و مشتریان :

الف:سازگاری زیست محیطی و ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت حرفه ای در فعالیت های شرکت

ب:ارتقاء و توسعه نظام ارتباط و پاسخگویی مناسب به نیازها و انتظارات ذینفعان

ج:بهبود شاخصهای کیفیت ارا‍ِ ئه خدمات به منظور تکریم مردم و ارتقاء رضایت آنان

 

3ـ  محور منابع انسانی :

الف:ارتقاء و توسعه نظام جذب .توانمندسازی و نگهداشت منابع انسانی شرکت با رویکرد برنامه ریزی و سازماندهی مطاوب نیروی انسانی شرکت

ب:استفرار . توسعه و نهادینه نمودن نظامهای مدیریتی نوین و پیشرو در سطح شرکت

ج :اصلاح و ارتقای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان .مدیران و سازمان با رویکرد توسعه نظام مدیریت عملکرد شرکت

 

4-  محور فنی و مهندسی

الف:توسعه نظام مدیریت پروژه و مهندسی ارزش در طرحها  و پروژه های شرکت.

ب:افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع و بهبود کیفی شاخص های برق از طریق توسعه کاربرد تکنولوژی نوین و ارتقاء کیفی کالا و تجهیرات.