دات نت نیوک


معاونت فروش و خدمات مشتركين


مسئوليت كلي :

 -  همكاري و هماهنگي با كليه واحدهاي ستادي و معاونتهاي شركت بمنظور تأمين،تحويل و توزيع انرژي الكتريكي به متقاضيان ومشتركين و وصول مطالبات ناشي ازآن 

 -   نظارت عاليه بر اجراي مديريت مصرف و تجهيزات اندازه‌گيري در سطح شركت با رويكرد سيستمي و بهبود مستمر در كليه فعاليتها

 -  نظارت عاليه بر اجراي صحيح مقررات آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق در سطح شركت

چارت سازماني


نام و نام خانوادگي : محمد مراد زرنشان
مدرك تحصيلي:

ليسانس فيزيك كاربردي با گرايش حالت جامد از دانشگاه تبريز

سوابق خدمتي:

22 سال خدمت در پستهاي : كارشناس تعميرات و پستها ، كارشناس برنامه‌ريزي و توسعه شبكه ، رئيس قسمت خدمات مشتركين ، رئيس قسمت انشعابات و خدمات مشتركين ، كارشناس مسئول نظارت بر بازرسي و تست و اصلاح لوازم اندازه‌گيري ، رئيس گروه نظارت و كنترل لوازم اندازه‌گيري