دات نت نیوک

مدير دفتر منابع انسانيمسئوليت كلي :

-  اعمال مديريت منابع انساني با تجزيه و تحليل توانايي‌هاي كاركنان و نظارت بر برنامه‌ريزي نيروي انساني
-  مديريت توسعه و تحول در زمينه‌هاي مختلف اداري بمنظور تأمين نيروي انساني مورد نياز ، ارتقاء دانش شغلي ، حفظ و نگهداري نيروي انساني
-  نظارت بر تأمين نيازمنديهاي رفاهي – انگيزشي كاركنان شاغل و بازنشسته
-   اعمال مديريت ايمني و بهداشت حرفه‌اي در راستاي حفظ و صيانت نيروي انساني از حوادث
-  جاري نگه داشتن ساختار تشكيلاتي شركت در چارچوب ضوابط و مقررات  مربوطه با رويكرد سيستمي و بهبود مستمر در كليه فعاليتها

چارت سازماني


نام و نام خانوادگي : شرافت عطایی
مدرك تحصيلي:

 ليسانس رياضي از دانشگاه تهران

سوابق خدمتي:

20 سال خدمت در پستهاي : كارشناس رسيدگي و مميزي ، كارشناس طبقه‌بندي و ارزشيابي مشاغل ، كارشناس بيمه بازنشستگي ، رئيس قسمت حسابداري ، رئيس قسمت تداركات و قراردادها ، مدير دفتر منابع انساني