دات نت نیوک

فصل دوم: مقررات عمومي تأمين برق


35-4- شرايط درخواست برقراري و هر گونه تغيير در مشخصات انشعاب برق

1-35-4- هر متقاضي و يا هر مشترک مي تواند براي هر واحد مسکوني، تجاري، عمومي، صنعتي، کشاورزي و غيره درخواست برقراري يا هرگونه تغيير در مشخصات انشعاب برق را بنمايد. قبول درخواست برقراري ( يا تغيير در مشخصات ) انشعاب برق منوط به حصول شرايط زير است.
الف) شرکت امکانات لازم جهت برقراري و يا تغيير انشعاب برق مورد نياز متقاضي را داشته باشد.
ب) متقاضي هيچگونه بدهي بابت بهاي برق و يا هزينه هاي تامين برق در محل مورد نظر يا هر محل ديگري به شرکت توانير، شرکتهاي برق منطقه اي، شرکتهاي توزيع نيروي برق و شرکت مديريت شبکه نداشته باشد.
ج) موانعي که رفع آن عملي نباشد، براي انجام کار شرکت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د) در محل، انشعاب ديگري با همان کاربري ( با رعايت استثناء در مورد انشعاب اشتراکي ) وجود نداشته باشد.
ه) متقاضي در ايجاد مستحدثات و تاسيسات خود رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم کانالها و انهار آبياري را بايستي بنمايد.

2-35-4- تعيين ميزان جريان برق مورد نياز متقاضي براي انشعابات کمتر از 30 کيلووات از اختيارات شرکت است، به استثناي انشعاب برق توليد کشاورزي که در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداري صادره توسط سازمانهاي آب منطقه اي ( منطبق با آمپراژهاي استاندارد مندرج در بند 64-4 ) تعيين خواهد شد.

3-35-4- هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب از مـالک و يا متقاضي دريــافت مي شود، ولي انشعاب منحصراً مربوط به ملک مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دريافت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب از متقاضي و صدور قبض دريافت وجه بنام پرداخت کننده يا متقاضي و همچنين برقراري انشعاب متقاضي دليل بر مالکيت يا شناسايي حقي براي افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.


36-4- ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف توليد ( صنعت و معدن )

1-36-4- برخورداري از نرخ برق مصارف توليد ( صنعت و معدن ) منوط به ارائه يکي از مدارک زير از وزارتخانه هاي صنايع و معادن، جهاد کشاورزي، يا واحدهاي تابعه آنها مي باشد :
- موافقت اصولي
- پروانه يا جواز تاسيس
- پروانه بهره برداري
- کارت شناسايي
-گواهي فعاليت صنعتي
هر يک از مدارک ياد شده از زمان ارائه به شرکت تا تاريخ انقضاء آن معتبر است و چنانچه پس از انقضاء اعتبار آن، مشترک نسبت به تمديد اعتبار يا ارائه يکي از مجوزهاي معتبر ديگر اقدام ننمايد، مشمول تعرفه تجاري و ساير مصارف خواهد شد.

2-36-4- تاسيسات صنعتي وابسته به وزارتخانه هاي نيرو، صنايع و معادن، دفاع و پشتيباني نيرو هاي مسلح، جهاد کشاورزي و نفت با تاييد وزارت نيرو مشمول تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) مي گردند.

همچنين تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافرتي و ساير تاسيسات مشابه در صورت ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) برخوردار خواهند بود.

3-36-4- مصارف روشنايي داخلي تاسيسات مشترکين صنعتي و روشنايي محوطه و نيز مصارف ساختمانهاي اداري واقع در کارخانه تا 5 درصد قدرت قراردادي مجاز است و چنانچه به تشخيص شرکت از اين مقدار تجاوز نمايد بهاي برق مصرفي اين دسته از مشترکين با ضريب 20/1 محاسبه و دريافت مي گردد. در صورتي که ميزان استفاده غير صنعتي اين دسته از مشترکين به بيش از 20 درصد برسد مطابق بند 45-4 اين آيين نامه با ايشان رفتار خواهد شد.

4-36-4- فعاليت هاي توليدي که وجه غالب مصرف انرژي الکتريکي آنها در فرايند توليد صنعتي است و عرفاً جزء صنوف توليدي محسوب مي گردند، مطابق فهرست و ضوابط ابلاغي از طرف وزير نيرو مشمول تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) خواهند شد. اين گونه کارگاهها در صورت دارا بودن پروانه کسب معتبر و منطبق با نوع فعاليت توليدي و يا گواهي فعاليت صنعتي از اتحاديه صنف مربوطه و انطباق فعاليت جاري با پروانه کسب مي توانند مشمول تعرفه توليد ( صنعت و معدن ) شوند.

5-36-4- کليه مجوزهاي مورد قبول شرکت مي بايد از نظر مدت اعتبار مورد بررسي قرار گيرند و موضوع در روي صورتحسابهاي ارسالي يک دوره قبل از پايان مدت اعتبار به عنوان اخطار براي تمديد مجوزها به اطلاع مشترکين برسد.


37-4- ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف توليد کشاورزي

1-37-4- برخورداري از نرخ برق مصارف توليد کشاورزي منوط به ارائه پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي آب و رعايت قدرت مجاز الکتروپمپ قيد شده در پروانه مذکور مي باشد. پروانه بهره برداري از زمان ارائه به شرکت تا تاريخ انقضاء آن معتبر مي باشد.

2-37-4- مصارف روشنايي و مصارف جنبي متعارف انشعاب برق کشاورزي تا يک درصد قدرت قراردادي مجاز است و چنانچه به تشخيص شرکت از اين مقدار تجاوز گردد مشترک ملزم به تفکيک مصارف مزبور خواهد بود و شرکت با برقراري انشعاب مجزا، بهاي برق مصرفي را بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه و دريافت مي نمايد و در صورتي که مشترک نسبت به تفکيک انشعاب يا کاهش مصرف غير مجاز خود اقدام نکند مشمول بند 45-4 اين آيين نامه خواهد شد.

3-37-4- در صورتي که حداکثر قدرت و يا انرژي مصرفي مشترک از ميزان مندرج در پروانه معتبر بهره برداري صادر شده از سوي سازمانهاي آب تجاوز کند، مشمول تعرفه آزاد توليد کشاورزي مي گردد.


38-4- نصب وسايل اندازه گيري: متقاضي بايد بي آنکه هزينه اي متوجه شرکت شود محل مناسبي را با نظر شرکت براي نصب وسايل اندازه گيري آماده سازد. مشترک مسئول سالم نگاه داشتن کليه وسايل و تجهيزاتي است که از طرف شرکت در محل برقراري انشعاب برق نصب مي گردد و تحت هيچ عنوان حق دستکاري آنها يا پلمپهايي را که بر روي وسايل اندازه گيري و ساير تجهيزات نصب مي باشد ندارد و تنها نمايندگان مجاز شرکت که هويت آنها مشخص باشد در صورت ضرورت مي توانند نسبت به باز کردن پلمبها اقدام کنند.


39-4- تغيير مکان داخلي وسايل اندازه گيري

1-39-4- مشترک ضمن اينکه مسئول مرئي نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسايل اندازه گيري برق مي باشد، به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب و وسايل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسايل اندازه گيري، مشترک تغييري در وضعيت ملک يا ساختمان خود بدهد که محل دستگاهها نامناسب گردد يا مانعي در مقابل آنها ايجاد شود شرکت مي تواند ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه، دستگاههاي مزبور را با هزينه مشترک بر اساس بند 76-4 به محل مناسبي منتقل ( تغيير مکان داخلي ) نمايد.

2-39-4- هر گاه در اجراي مقررات قانون توزيع عادلانه آب، چاههاي داراي انشعاب برق جابجا شوند در حکم تغيير مکان داخلي بوده و با دريافت هزينه هاي جابجايي از مشترک، تغيير مکان داده مي شود.

3-39-4- در صورتي که تغيير مکان داخلي نيازمند به ايجاد تاسيسات نيرو رساني جديد باشد کل هزينه هاي مربوطه بر عهده مشترک خواهد بود. چنانچه پست به هزينه مشترک نصب شده باشد و به علت استفاده عمومي از آن امکان انتقال ترانسفورماتور به محل جديد ممکن نباشد، در اين صورت هزينه تجهيزات پست بر عهده شرکت و هزينه نصب آن با مشترک خواهد بود.


40-4- جابجايي لوازم و وسايل عمومي شرکت : در مورد آن قسمت از وسايل و لوازم شرکت ( مانند جعبه انشعاب، دستک کابل و غيره ) که در معابر عمومي و روي ديوار ساختمانها نصب شده است چنانچه مالک ساختمان بخواهد تغييراتي در وضع ديوار مزبور داده يا آن را تجديد بنا نمايد، شرکت مي بايد آن وسايل و لوازم را با هزينه خود جابجا کند ولي اگر وسايل و لوازم مزبور صرفاً جهت تامين برق همان ساختمان دايرشده باشد مشترک مي بايد هزينه هاي مربوطه را برابر هزينه انجام شده به شرکت پرداخت نمايد.


41-4- تغيير مکان خارجي انشعاب برق

1-41-4- انشعاب برق مخصوص محلي است که در آن نصب و داير شده است و جابجايي آن ممنوع است.

2-41-4- انشعاب منصوبه غير قابل انتقال است و جدا از اصل ملک، قابل فروش، معامله و يا واگذاري به ديگري نمي باشد و چنانچه مشترکي جبراً يا به اختيار خود درخواست جابجايي محل مصرف برق را داشته باشد مي بايد تقاضاي برچيدن انشعاب موجود خود را طبق بند 1-52-4 به عمل آورده براي تامين برق مورد نياز خود در محل جديد مشابه ساير متقاضيان اقدام نمايد.

3-41-4- در صورتي که به دليل حوادث غير مترقبه طبيعي و يا موارد تصريح شده در قانون نياز به جابجايي انشعاب برق باشد و يا در مورد صنوف سياري که مجوز مربوطه را دارند بعد از تصويب هيات مديره شرکت مي توان انشعاب را به محل ديگري انتقال داد. اين جابجايي داخلي محسوب  و مطابق مفاد بند 39-4 عمل خواهد شد. ميزان قدرت قراردادي و نوع مصرف نمي بايد به واسطه اين انتقال تفاوت نمايد.

42-4- تغيير نام مشترک ( پرونده )

1-42-4- مالکين مي توانند با ارائه اسناد رسمي و احکام قانوني و يا اسناد مثبته اي ( قولنامه رسمي، تعهد محضري، تقاضاي مالک انشعاب ) که مورد تاييد شرکت باشد، پس از احراز هويت، تقاضاي تغيير نام مشترک را بنمايد. در هنگام تغيير نام، شرکت نسبت به آزمايش و کنترل وسايل اندازه گيري اقدام مي نمايد.

2-42-4- تغيير نام مشترک و همچنين پاسخ به استعلام هاي محضري دفاتر اسناد رسمي منوط به تسويه حساب کامل مي باشد.

3-42-4- چنانچه مشترک، سند پرداخت وام يا وديعه اي داشته باشد که به طور رسمي به خريدار منتقل نشده باشد، کماکان به نام مشترک اوليه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وي مستر مي گردد.


43-4- تعيين مقدار قدرت و انرژي تحويلي به مشترک و بهاي برق مصرفي

1-43-4- ارقامي که وسايل اندازه گيري نشان مي دهند و يا ثبت مي نمايند دليل کافي براي مصرف قدرت و انرژي به توسط مشترک بوده مشترک ملزم به قبول آن مي باشد مگر آنکه به تشخيص شرکت اشکالي در کار وسايل اندازه گيري و يا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد، در اين صورت و همچنين در صورت اشتباه در محاسبات بهاي برق مصرفي، بر اساس بندهاي زير عمل مي گردد :
الف) شرکت بر طبق برنامه وسايل اندازه گيري برق مصرفي را آزمايش کرده و صحت کار آنها را از حيث ثبت و يا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده کنترل خواهد کرد و يا بر حسب تقاضاي مشترک آزمايش لازم را به عمل مي آورد در صورت اخير چنانچه وسايل اندازه گيري سالم تشخيص داده شود مشترک بايد هزينه آزمايش را بر اساس بند 76-4 اين آيين نامه پرداخت نمايد.
ب) اگر ضمن آزمايشهاي شرکت معلوم شود ارقامي را که وسايل اندازه گيري ثبت و يا نشان داده داراي بيش از 2% خطا مي باشد ( کمتر از 2% قابل اغماض است ) تمام صورتحسابهاي مربوط به مصارف برق به علت تاثير اينگونه خطاها اصلاح خواهد شد. براي وسايل اندازه گيري نصب شده در ولتاژ 63 و 66 کيلوولت و بالاتر خطاي قابل اغماض 5/0% مي باشد. اين گونه تعديلات براي نصف مدتي که از تاريخ آخرين آزمايش وسايل اندازه گيري گذشته است به عمل مي آيد و هيچگاه مدت مذکور بيشتر از يک سال در نظر گرفته نخواهد شد. هرگاه نتوان مقدار قدرت و انرژي مصرفي را با توجه به درصد خطاي وسايل اندازه گيري محاسبه نمود ، در اين صورت شرکت تمام صورتحسابهاي مدت ياد شده را بر اساس دقيقترين اطلاعات و آمار موجود اصلاح خواهد کرد. در مواقعي که صورتحساب يا صورتحسابها به طريقي که فوقاً اشاره گرديد تعديل يا اصلاح شود، شرکت هر مبلغي را که اضافه از مشترک وصول کرده است به وي مسترد مي دارد و مشترک نيز مي بايد هر مبلغي را که بدهکار مي شود با نظر شرکت ( به صورت نقدي و يا اقساط ) پرداخت نمايد.
ج) علاوه بر مورد بند ( ب ) هر گونه کسري يا اضافه محاسبه بهاي برق مانند موارد ناشي از نقائص يا اشتباه اتصال وسايل اندازه گيري از زمان وقوع نقص ويا اشتباه در قرائت وسايل اندازه گيري و اشتباه در اعمال ضرايب و ارقام وسايل اندازه گيري و اختصاص کد محاسباتي نادرست با توجه به مقررات وقت از طرفين قابل برگشت مي باشد.
د) در تمام مواردي که در دستگاههاي اندازه گيري نصب شده دستکاري و يا در درست کار کردن آنها دخالت شود و يا به هر نحوي عملي انجام شود که دستگاههاي اندازه گيري ميزان واقعي برق مصرفي را نشان ندهد، شرکت بايد بهاي مقدار برق مصرفي را که در اثر اين گونه اقدامات ثبت نشده است ( مقدار آن بر اساس آمار و ضوابط موجود تعيين خواهد شد ) با بالاترين نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه ساير هزينه هايي که از اين گونه اقدام يا اقدامات غير مجاز متوجه شرکت گرديده است، از مشترک وصول نمايد و عنداللزوم مشترک را تحت پيگرد قانوني نيز قرار دهد.

2-43-4- در کليه حالات فوق، صورتحسابها تنها تا زمان آخرين تسويه حساب قابل اصلاح خواهد بود.


44-4- تعهدات ناشي از صدور صورتحساب

1-44-4- مشترک مکلف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهيهاي احتمالي معوقه بهاي برق مصرفي مي باشد اعم از اينکه بدهيهاي مذکور مربوط به مصرف کننده فعلي يا قبلي باشد. نرخ برق مشترکيني که بعد از مهلت مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند و يا مشترکيني که خواهان پرداخت بهاي برق قبل از انتهاي دوره مصرف باشند در ضرايب مندرج در تعرفه هاي برق ضرب خواهد شد.

2-44-4- اعلام عدم دريافت صورتحساب توسط مشترک از تعهد پرداخت صورتحساب نمي کاهد ولي هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صدور المثني نمايد شرکت موظف است بر اساس بند 76-4 نسبت به صدور المثني اقدام نمايد.

3-44-4- مدت دوره صدور صورتحساب با نظر شرکت تعيين مي گردد. در هر صورت اين دوره براي مشترکين با قدرت کمتر از 30 کيلووات نبايستي از 60 روز بيشتر و  در مورد مشترکين با قدرت 30 کيلووات و بالاتر نبايستي از 30 روز بيشتر باشد. در مورد روستاها مدت مزبور با نظر هيئت مديره شرکت تعيين خوهد شد.

4-44-4- چنانچه مشترک در طي مهلت قانوني پرداخت، نسبت به مفاد صورتحساب معترض باشد مي تواند به شرکت مراجعه کند و شرکت موظف است نسبت به تصحيح يا تاييد صورتحساب اقدام نمايد.


45-4- تغيير در نوع مصرف

1-45-4- متقاضي تغيير در مصرف، قبل از تغيير در کاربري انشعاب برق مي بايد تقاضاي تغيير کاربري انشعاب را به همراه مجوزهاي مربوطه به شرکت ارائه نمايند و در صورت وجود امکانات فني بر اساس درخواست متقاضي قرارداد برقراري انشعاب جديد با توجه به نوع کاربري منعقد مي گردد. در صورتي که بر اساس تعرفه هاي روز، هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب جديد بيش از قبلي باشد متقاضي مي بايد ما به التفاوت آن را پرداخت نمايد، و اگر هزينه عمومي برقراري انشعاب جديد کمتر از قبلي باشد هيچگونه وجهي به مشترک پرداخت نخواهد شد.

2-45-4- چنانچه به تشخيص شرکت هر يک از مشترکين، از نيروي برق براي مصارفي به غير از آنچه که در قرارداد برقراري انشعاب برق قيد گرديده، استفاده نمايند و تعرفه مصرف جديد آنها بيش از تعرفه مصرف قبلي باشد، شرکت موظف است که با اخطار کتبي نسبت به تغيير تعرفه از تاريخ مصرف غير مجاز به تشخيص خود اقدام و بهاي برق مصرفي را به صورت زير با تعرفه تجاري و ساير مصارف و در مورد مشترک انشعاب آزاد با تعرفه آزاد تجاري و ساير مصارف محاسبه و دريافت نمايد :
الف) در صورتي که مصرف جديد نياز به ارائه پروانه مجاز داشته باشد تا زمان ارائه پروانه با نرخ تجاري و ساير مصارف محاسبه گردد.
ب) در صورتي که مصرف جديد نياز به ارائه پروانه مجاز نداشته باشد تا زمان تشخيص توسط شرکت با نرخ تجاري و ساير مصارف (حسب مورد آزاد تجاري و ساير مصارف ) و از زمان تشخيص با تعرفه منطبق بر مصرف جديد محاسبه گردد.


46-4- دسترسي به اماکن : مشترک حق دسترسي به اماکن خود به منظور برقراري انشعاب برق، قرائت وسايل اندازه گيري، بازرسي وسايل اندازه گيري، سيم کشي و ساير وسايل و تاسيسات مربوطه و همچنين تعمير کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمايندگان شرکت که هويتشان مشخص باشد اعطا مي نمايد. بنابراين براي موارد فوق طرح شکايات و ادعاهايي از قبيل ورود به عنف يا غير قانوني به ملک غير، عليه شرکت و کارکنان آن وارد نخواهد بود.


47-4- نحوه، شرايط و مسئوليت استفاده مشترک از انشعاب برق

1-47-4- در مواردي که دستگاههاي مورد استفاده مشترک به گونه اي باشد که ايجاد نوسانات زياد بنمايد، مانند کار کردن با دستگاه جوشکاري، دستگاه اشعه ايکس، کوره هاي برقي، انواع آسانسور يا ساير تجهيزاتي که داراي مصارف زياد لحظه اي بوده و موجب مي شود که در ولتاژ برق ساير مشترکين و شبکه فشار قوي و فشار ضعيف عمومي اختلال پديد آيد مشترک مسئول و موظف است تجهيزات اصلاحي را که شرکت براي رفع اين نقيصه لازم بداند به هزينه خود تهيه و نصب و نگهداري کند.

2-47-4- در مواردي که مشترک، بر طبق ضوابط يا با اجازه وزارت نيرو از ژنراتور اختصاصي استفاده مي نمايد کليه تجهيزات و لوازمي را که به منظور حفاظت و جلوگيري از برگشت جريان برق به شبکه شرکت لازم باشد به هزينه خود و با نظر شرکت تهيه و نصب نمايد، در غير اين صورت شرکت بلافاصله نسبت به قطع انشعاب مبادرت خواهد نمود و مشترک با دريافت اولين اخطار بايد نسبت به نصب لوازم حفاظتي بر طبق نظر شرکت اقدام نمايد. هر گونه ضرر و زياني از اين بابت به شرکت وارد شود، مشترک مسئول جبران آن و پرداخت هزينه هاي متعلقه بر طبق نظر شرکت مي باشد.

3-47-4- مشترک مسئول و پاسخگوي کليه خسارات شرکت در برابر کليه دعاوي و مطالباتي که در نتيجه قصور وي در انجام تعهدات خود ( بر طبق مفاد بند 47-4 و بندهاي ذيل آن ) از طرف هر کس عليه شرکت بشود خواهد بود.


48-4- مداومت جريان برق : شرکت با توجه به بند 15-4 اين آيين نامه مسئول تداوم تامين برق مشترک است ولي اين تعهد شامل حوادث ناشي از عوامل خارج از کنترل و حوادث قهري و همچنين قطع برق بر اساس موافقت با مشترک و نيز اجراي مفاد بند 50-4 نمي باشد. تشخيص "عوامل خارج از کنترل و حوادث قهري" با وزارت نيرو است.


49-4- اصلاح و تعويض وسايل و لوازم انشعاب : اين قسمت از وسايل و لوازم انشعاب برق که به علت فرسوده شدن يا حوادث قهري نياز به تعويض يا اصلاح داشته باشد، بدون نياز به درخواست مشترک و بدون دريافت هزينه توسط شرکت انجام خواهد گرديد، مگر آنکه به تشخيص شرکت، مشترک در ايجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد، که در اين صورت مي بايد هزينه مربوطه را ( بر اساس قيمت تمام شده ) پرداخت نمايد.


50-4- قطع موقت انشعاب برق

1-50-4- شرکت در موارد مشروحه زير انشعاب برق مشترک را موقتاً قطع خواهد کرد :
الف) در صورتي که مشترک پس از تسويه حساب، تقاضاي قطع موقت انشعاب برق را بنمايد. در حالتي که يک انشعاب چند استفاده کننده داشته باشد، بايد کليه استفاده کنندگان تقاضاي قطع موقت انشعاب را بنمايد.
ب) اگر مشترک، در اجراي مفاد مقررات مندرج در اين آيين نامه و يا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخيص شرکت قصور کند.
ج) اگر صورتحسابهاي برق مصرفي و يا ساير بدهيها در سر رسيد مقرر پرداخت نشود.
د) در صورتي که نيروي برق به مصرف غير مجاز برسد و يا در تاسيسات متعلق به شرکت دستکاري شود يا مقررات فني و استاندارد و همچنين حريم تاسيسات برق رعايت نشود.
ه) در صورتي که امکان قرائت وسايل اندازه گيري در سه دوره متوالي به دليل بسته بودن محل فراهم نگردد.
و) هر گاه حکم يا قراري از سوي مقامات قضايي در زمينه قطع برق صادر گردد.
ز) در مورد کليه مشترکين پمپهاي آب کشاورزي، در صورتي که سازمان آب منطقه اي درخواست قطع نمايد.

2-50-4- در هنگام قطع برق کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر مبناي حداقل بهاي برق ماهانه يا رقم ثابت ( آبونمان ) صادر خواهد شد.

3-50-4- چنانچه مشترکي بابت بهاي برق مصرفي و ساير هزينه هاي مربوطه به شرکت بدهي داشته باشد، شرکت مي تواند انشعاب برق مورد استفاده مشترک مذکور را در محل ديگر نيز با اخطار قبلي قطع نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نمايد. ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعاليت شرکت ديگر باشد شرکت مورد بحث مي بايد با درخواست شرکت ذينفع نسبت به قطع برق اينگونه مشترکين در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاري لازم را به عمل آورد. همچنين برقراري انشعاب جديد به نام مشترک مزبور نيز تا تسويه حساب کليه مطالبات با شرکت امکان پذير نخواهد بود.


 51-4- برقراري مجدد انشعاب برق

1-51-4- براي برقراري مجدد انشعاب برق در محلي که سابقاً انشعاب برق وجود داشته و به علل مندرج در بند 50-4 موقتاً جريان برق قطع گرديده است، مشترک مي بايد بر اساس تعرفه هاي مصوب کليه بدهيهاي معوقه و هزينه وصل يا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهاي برق و يا رقم ثابت ( آبونمان ) ماهانه ( بر حسب مورد ) در طول دوران قطع برق را به شرکت پرداخت نمايد.

2-51-4- در مورد مشترکيني که به دليل عدم پرداخت به موقع صورتحسابهاي خود مشمول بند 50-4 مي گردند، شرکت مي تواند برقراري مجدد انشعاب را (علاوه بر موارد مندرج در بند 1-51-4 ) منوط به تاديه پيش پرداخت نمايد. ميزان پيش پرداخت حداکثر مي تواند معادل بهاي برق مصرفي آخرين صورتحساب باشد.

3-51-4- در مواردي که مطابق مفاد اين آيين نامه جريان برق قطع مي شود، مشترک مجاز به دخالت در تاسيسات و وصل خودسرانه جريان برق نمي باشد و در صورت تخلف، جريان برق قطع و برقراري مجدد آن موکول به سپردن تعهد کتبي بر تکرار نشدن خلاف و تسويه حساب کامل و پرداخت معادل 2 برابر هزينه وصل آن انشعاب برق خواهد بود.

52-4- برچيدن دائم انشعاب برق

1-52-4- در هر يک از چهار حالت زير شرکت انشعاب برق مشترک را به طور دائم جمع آوري، اشتراک مربوطه را باطل و با مشترک تسويه حساب خواهند نمود :
الف) هرگاه مشترکي که تنها مصرف کننده برق از انشعاب مي باشد درخواست برچيدن دائم انشعاب را بنمايد.
ب) هرگاه بدهي مشترک به 100% هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق مندرج در جدول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" برسد و عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهي مربوطه پرداخت نگردد.
ج) هرگاه يک سال از تاريخ قطع برق بگذرد و مشترک عليرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننمايد.
د) هرگاه خلاف موضوع بند 3-51-4 ( در ارتباط با وصل خودسرانه جريان برق قطع شده توسط مشترک ) براي بار دوم تکرار شود.

2-52-4-در کليه حالات فوق اگر مشترک يا فردي که قائم مقام قانوني وي محسوب مي شود جهت تسويه حساب مراجعه نمايد بخشي از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهاي جدول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" پس از کسر بدهي و خسارت ناشي از عدم ايفاء تعهد مسترد خواهد شد. مبلغ مذکور در مورد انشعابات واگذار شده روي ولتاژهاي 400، 230، 132، 66، 63 کيلوولت شصت درصد و روي ولتاژهاي 33، 20، 11 کيلوولت و فشار ضعيف پنجاه درصد خواهد بود. در صورت عدم امکان بازپرداخت نقدي، مبالغ مزبور به صورت اقساط و حداکثر ظرف يک سال به مشترک پرداخت خواهد گرديد. در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستون يک جداول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" کمتر نخواهد بود.

3-52-4- ارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذکر شده در ستون هاي يک و دو جدول شماره يک و در ستونهاي يک، دو و سه جدول شماره دو "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" که بر حسب مورد به ازاء هر کيلووات و يا هر انشعاب مي باشد.

53-4- بازفروش برق : مشترک بدون کسب مجوز شرکت حق بازفروش نيروي برق را ندارد.


54-4-انصراف متقاضي از اجراي قرارداد : در صورتي که متقاضي قبل از تامين برق به عللي درخواست فسخ قرارداد تامين برق را بنمايد شرکت موظف است پس از کسر هزينه لوازم مصرفي و خدمات انجام شده براي متقاضي مذکور ( ازقبيل هزينه بازديد محل و تهيه طرح و نقشه هاي عمليات اجرايي و غيره )، مابقي مبالغ پرداختي متقاضي را مسترد نمايد.

55-4- خسارات و ساير هزينه ها : اگر مشترکي به تاسيسات برق خسارتي وارد کند مي بايد هزينه آن را بر اساس برآورد شرکت پرداخت نمايد.


56-4- قراردادهاي برقراري انشعاب برق

1-56-4- قراردادهاي برقراري انشعاب برق که بين شرکت و متقاضي منعقد مي گردد، مي بايد بر اساس مفاد اين آيين نامه و مستند به آن باشد. ضمناً هر تغييري در آيين نامه تکميلي تعرفه هاي برق ( به جز هزينه هاي برقراري انشعاب برق ) شامل کليه متقاضيان ومشترکين خواهد گرديد.

2-56-4- در قراردادهاي برقراري انشعاب مي بابد مدت و هزينه هاي برقراري انشعاب برق ( بر اساس اين آيين نامه ) کاملاً مشخص شده باشد. اين هزينه ها تا زماني که قرارداد معتبر است قطعي و ثابت بوده با تغيير در آيين نامه ها و مقررات عوض نخواهد شد. همچنين در قراردادهاي منعقده کليه تعهدات فني متقاضي مي بايد بدون ذکر هزينه منعکس گردد.

3-56-4- در مورد قراردادهايي که قبل از ابلاغ اين آيين نامه منعقد شده اند، اگر تعهدات فني و مالي متقاضي در مواعد مقرر انجام شده باشد تامين برق متقاضي بر اساس آيين نامه زمان انعقاد قرارداد خواهد بود.

4-56-4- در مورد متقاضياني که تا تاريخ مقرر در قرارداد کليه تعهدات مالي خود را انجام داده باشند لکن تمام يا قسمتي از تعهدات فني آنها هنوز اجرا نشده باشد، شرکت در صورتي که آمادگي تامين برق را داشته باشد از تاريخي که در قرارداد جهت تامين برق مشخص گرديده است، با اعلام قبلي، متقاضي را به عنوان مشترک شناخته و بر طبق تعرفه مربوطه نسبت به ارسال صورتحساب اقدام خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت صورتحساب از طرف مشترک مطابق بندهاي 50-4 و 52-4 عمل خواهد شد. در صورتي که شرکت آمادگي تامين برق متقاضي را نداشته باشد نمي بايد اقدام به صدور صورتحساب نمايد. در مورد متقاضيان کشاورزي در صورت عدم استفاده از انشعاب بعد از اعلام آمادگي شرکت نسبت به تامين برق، متقاضي، مشترک شناخته مي شود و شرکت بايد نسبت به محاسبه بهاي برق (معادل حداقل بهاي برق تعرفه صنعتي) اقدام کند.

5-56-4- در مورد متقاضياني که تا تاريخ مقرر در قرارداد، تمام يا قسمتي از تعهدات مالي آتها انجام نگرفته باشد، قرارداد با اخطار قبلي فسخ شده تلقي و شرکت پس از کسر هزينه هاي لوازم مصرفي و خدمات انجام شده براي متقاضي مذکور ( از قبيل هزينه هاي بازديد از محل، تهيه طرح و نقشه هاي عمليات اجرايي و غيره ) مابقي مبالغ پرداختي متقاضي را مسترد خواهد نمود. ضمناً در صورت تقاضاي متقاضي و وجود امکانات فني ( به تشخيص شرکت ) در ازاء قسمتي از تعهدات مالي که از طرف متقاضي در چارچوب قرارداد قبلي انجام شده است تامين برق را با قدرت کمتري متناسب با هزينه پرداختي و بر اساس مقررات زمان عقد قرارداد انجام خواهد داد.

6-56-4- کليه اعلام هزينه ها و قراردادهاي در دست اقدام شرکتها مي بايد داراي مهلت باشند. متقاضياني که وضعيت آنها به هر دليل نامشخص بوده و يا قرارداد آنها فاقد مهلت باشد با اخطار سه ماهه از طرف شرکت براي آنها تعيين تکليف و تعهدات آنها زمانبندي مي شود. در صورتي که تعهدات به موقع انجام نگردد مشمول بندهاي 4-56-4 و 5-56-4 خواهند شد.

7-56-4- در صورتي که شرکت از ايفاي به موقع تعهدات خود در مقابل متقاضي به دلايل غير موجه استنکاف نمايد مسئول جبران خساراتي است که از محل آن به متقاضي وارد شده است و چنانچه توافق در ميزان خسارت بين طرفين حاصل نشود متقاضي محق به دريافت آنچه شرکت قبول دارد خواهد بود و بديهي است براي مازاد آن مي تواند مطابق بند 2-3 اقدام نمايد.


57-4- قطع جريان برق :

شرکت در دو حالت زير ممکن است نسبت به قطع برق اقدام نمايد :
الف) به منظور جلوگيري و يا کم کردن خطرات فوري ناشي از ايجاد اختلال در سيستم بهره برداري شرکت.
ب) در جهت مرمت، آزمون، سرويس ويا انجام تغييرات در لوازم و تجهيزات شرکت.
1- جنانچه قطع جريان برق مطابق بند اخير باشد، شرکت بايستي به طريق مقتضي قبلاً به مشترکين اطلاع بدهد.

58-4- اطلاعيه قطع جريان برق : مشترک با توجه به اهميت خاصي که قطع برق براي او دارد مي تواند شرکت را به صورت کتبي نسبت به حساسيت تجهيزات او به قطع برق مطلع سازد. مشترک مي تواند از شرکت تقاضاي ارسال اطلاعيه قطع جريان برق را بنمايد. درخواست اين اطلاعيه و ارسال آن توسط شرکت تاثيري در تعرفه هاي برق مشترکين مربوطه ندارد. شرکت مکلف به اطلاع رساني قبلي و مناسب مي باشد و هزينه هاي ناشي از آن به عهده مشترک مي باشد.


59-4- تاييد تجهيزات برقي مشترک : شرکت هيچ گونه مسئوليتي براي بازرسي از تجهيزات اختصاصي مشترک ندارد. تامين انشعاب برق مشترک دال بر استاندارد بودن شبکه اختصاصي مشترک نمي باشد.


60-4- مسئوليت و ضمانت براي خسارت و آسيب

1-60-4- مسئوليت و ضمانت شرکت: شرکت مسئوليت طراحي، نصب ( با توجه به بند 2-65-4 )، بهره برداري و تعمير و نگهداري تجهيزات تا نقطه تحويل که شامل تجهيزات نقطه تحويل نيز مي گردد را عهده دار است. شرکت ممکن است داوطلبانه و يا در صورت لزوم انجام عمليات اضطراري و اقداماتي را که از مسئوليتهاي مشترک مي باشد، انجام دهد ولي در قبال خسارت و آسيب عمليات ذکر شده مسئوليت ندارد مگر آنکه خسارت و آسيب به دليل مستقيم عملکرد شرکت و در اثر عدم کارآيي شرکت به وجود آمده باشد.

2-60-4- مسئوليت و ضمانت مشترک: مشترک به طور کامل مسئول نگهداري تجهيزات برق بعد از نقطه تحويل است و مي بايد در مقابل خسارت به لوازم اندازه گيري و تاسيسات نقطه تحويل به علت استفاده نادرست و يا بيش از حد قدرت قراردادي به شرکت، غرامت پرداخت نمايد. مسئوليت پيامدهاي قطعي برق ناشي از حساسيت غير متعارف تاسيسات بعد از نقطه تحويل بر عهده شرکت نمي باشد.

61-4- تجاوز از قدرت قراردادي

1-61-4- کليه مشترکين متعهد و ملزم به رعايت قدرت قراردادي ( مجاز ) مي باشند. در صورتيکه هر يک از مشترکين از ميزان قدرت قراردادي ( مجاز ) بيشتر استفاده نمايند، تنها به مدت يک دوره صورتحساب به ايشان فرصت رعايت قدرت قراردادي داده مي شود. چنانچه در دوره يا دوره هاي بعدي نيز تجاوز از قدرت ادامه يابد شرکت در صورت ضرورت مي تواند نسبت به قطع انشعاب اقدام نمايد و يا صورتحساب مشترک را با توجه به ميزان قدرت قراردادي ( مجاز ) و قدرت غير مجاز به ترتيب، با تعرفه عادي و آزاد مربوطه محاسبه و دريافت دارد. شرکت در مورد قطع برق مشترکين کشاورزي که بيش از پروانه صادره بهره برداري مي نمايند، پس از کسب نظر و تاييد شرکتهاي آب منطقه اي اقدام خواهد کرد.

2-61-4- در صورتي که ميزان قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي بيشتر باشد، در اين صورت قدرت مازاد ( ما به التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادي ) بر مبناي تعرفه آزاد و قدرت قراردادي بر مبناي تعرفه عادي محاسبه و در يافت خواهد شد.

3-61-4- ميزان انرژي اعم از اکتيو و راکتيو نيز بر مبناي نسبت قدرت قراردادي و قدرت مازاد غير مجاز به کل قدرت تحويلي ( قرائت شده ) تعيين و پايه محاسبه صورتحساب قرار مي گيرد.


62-4- تغيير مشخصات انشعاب :

هر مشترک مي تواند تقاضاي تغيير مشخصات انشعاب خود را بنمايد. اين تغييرات مي تواند شامل افزايش و يا کاهش و تفکيک و يا ادغام انشعاب يا انشعابها باشد.

1-62-4- افزايش و يا ادغام قدرت انشعاب: در صورتي که مشترک تقاضاي افزايش قدرت انشعاب و يا ادغام آنها را بنمايد، ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستي به نرخ روز ( با توجه به بند 3-52-4 ) محاسبه و ما به التفاوت آن توسط مشترک پرداخت و يا دريافت مي گردد. مشترک با توجه به قدرت نهايي در هر دو حالت افزايش و ادغام، نسبت به واگذاري زمين در صورت لزوم با توجه به بند 67-4 بايستي اقدام نمايد.

2-62-4- کاهش و يا تفکيک قدرت انشعاب: در صورتي که مشترک تقاضاي کاهش قدرت انشعاب و يا تفکيک آنها را بنمايد، بر اساس بند 3-52-4 ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستي به نرخ روز محاسبه و ما به التفاوت تعيين شده و بر حسب مورد با توجه به مفاد بند 2-52-4 بخشي از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت و يا دريافت مي شود.

1-2-62-4- چنانچه در اثر کاهش قدرت، پست اختصاصي مشترک مورد نياز شرکت باشد، شرکت مي تواند زمين و ساختمان و تجهيزات پست مزبور را به قيمت کارشناسي از مشترک خريداري نمايد.


63-4- کاهش موقت قدرت :

کليه مشترکين تعرفه توليد ( صنعت و معدن )، تعرفه شماره 4، مي توانند حداکثر شش بار در مدت 9 سال متوالي درخواست کاهش موقت قدرت قراردادي ( تغيير قدرت قراردادي ) خود را بنمايد.

1-63-4- حداقل مدت کاهش قدرت 5/1 و حداکثر آن 9 سال مي باشد. مبناي شروع مدت در صورتي که نياز به تغيير در وسايل منصوبه نباشد تاريخ موافقت شرکت با کاهش و در مواردي که نياز به تغيير در وسايل منصوبه باشد از تاريخ نصب وسايل جديد است.

2-63-4- چنانچه مشترک قبل از پايان 5/1 سال از تاريخ کاهش موقت قدرت، مجدداً درخواست افزايش قدرت کند، يا برابر ارقامي که ديماند متر نشان مي دهد، بيش از قدرت کاهش يافته استفاده کرده باشد، در اين صورت کليه صورتحسابهاي صادره از زمان کاهش قدرت، بر اساس قدرت قراردادي اصلاح و تعديل خواهند شد.

3-63-4- مشترک بعد از گذشت 5/1 سال و تا قبل از 9 سال در هر زماني مي تواند تقاضاي بازگشت به قدرت اوليه را بنمايد.

4-63-4- مشترک مي بايد هزينه هاي مربوطه از جمله تغيير وسايل اندازه گيري در دو حالت کاهش و افزايش مجدد را بپردازد.