دات نت نیوک

 

فصل سوم :هزينه هاي تامين برق

 

 

64-4- تامين برق متقاضيان با قدرت کمتر از 30 کيلووات

1-64-4- شرايط عمومي:

1-1-64-4- هزينه هاي تامين برق متقاضيان بر اساس جدول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" ( شماره يک ) دريافت خواهد شد. مبناي فروش انشعاب برق کمتر از 30 کيلووات ( کمتر از 50 آمپر سه فاز ) بر حسب جريان ( آمپر ) خواهد بود. در محاسبات هر 5 آمپر تک فاز معادل يک کيلووات منظور خواهد گرديد.

2-1-64-4- جريان ( آمپر ) استاندارد براي انشعاب تک فاز، 25 آمپر و در مورد انشعابات سه فاز 15 و 25 آمپر مي باشد.

3-1-64-4- شرکتها در مناطق گرمسير انشعاب 50 آمپر تک فاز و در روستاها انشعاب 15 آمپر تک فاز نيز مي توانند واگذار نمايند.

4-1-64-4- متقاضي برق با قدرت کمتر از 30 کيلووات از احداث خطوط نيرو رساني در داخل محدوده خدمات شهري معاف مي باشد.

5-1-64-4- متقاضي برق با قدرت کمتر از 30 کيلووات از واگذاري زمين معاف مي باشد.

2-64-4- تامين برق در خارج از محدوده خدمات شهري: در صورتي که يک يا چند متقاضي جديد در خارج از محدوده خدمات شهري باشند و در محدوده متعارف پستهاي توزيع موجود نيز قرار نداشته باشند و تامين برق آنها مستلزم احداث پست هوايي باشد ( به طوري که احداث خط فشار ضعيف به علت افت ولتاژ و هزينه آن موجه نباشد ) احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و يا هزينه تقويت ترانسفورماتور بر عهده متقاضي ( متقاضيان ) است. اگر شرکت براي استفاده ساير مشترکين آينده پست را بزرگتر در نظر بگيرد، تفاوت هزينه، بر عهده شرکت مي باشد. متقاضيان بعدي که از ترانسفورماتور موجود و يا تقويت آن تامين برق خواهند شد، علاوه بر پرداخت حق انشعاب هزينه تجهيزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" پرداخت خواهند نمود.


65-4- متقاضيان با قدرت 30 کيلووات و بالاتر

1-65-4- شرايط عمومي: هزينه تامين برق متقاضيان بر اساس جدول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" ( شماره دو ) دريافت خواهد شد. مبناي فروش انشعاب برق 30 کيلووات و بيشتر بر حسب کيلووات مي باشد.

1-1-65-4- حداکثر قدرت قابل تحويل روي فشار ضعيف به يک متقاضي 250 کيلووات است. در صورتي که متقاضي درخواست تامين برق با قدرت 250 کيلووات و يا بيشتر از طريق فشار ضعيف را داشته باشد و امکانات شرکت نيز اجازه دهد، متقاضي مي بايد علاوه بر هزينه هاي مندرج در جدول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" ( شماره 2 ) سهم تجهيزات پست را نيز پرداخت نمايد.

2-1-65-4- برق مورد نياز يک متقاضي با قدرت درخواستي بيش از 250 کيلووات و حداکثر تا 2 مگاوات ( به جز موارد استثنايي با تشخيص شرکت ) با فشار متوسط از شبکه 33، 20 يا 11 کيلوولت عمومي تامين خواهد شد.

3-1-65-4- ولتاژ برق تحويلي به يک متقاضي با قدرت بين 2 تا 7 مگاوات با فشار متوسط و مستقيماً از پستهاي فوق توزيع خواهد بود ( به جز موارد استثنايي با تشخيص شرکت ).

4-1-65-4- ولتاژ برق تحويلي به يک متقاضي 7 مگاوات و يا بيشتر ( به جز موارد استثنايي با تشخيص وزارت نيرو ) 63، 66 و 132 کيلوولت و بيشتر مي باشد که با توجه به نوع بار و شرايط فني تعيين مي گردد.

2-65-4- خطوط نيرو رساني

1-2-65-4- احداث کليه خطوط نيرو رساني شامل خط و فيدر مربوط به متقاضياني که انشعاب آنها با ولتاژ اوليه تامين خواهد شد. براي کليه مناطق شهري و غيرشهري، همچنين متقاضيان ولتاژ ثانويه خارج از محدوده شهري از شبکه موجود تا نقطه تحويل در تمام موارد با رعايت استانداردها و با هماهنگي و نظارت شرکت بر عهده متقاضي است و او مخير است که انجام عمليات را با پرداخت هزينه به شرکت محول نمايد ( طراحي شبکه عمومي بر عهده شرکت است ). همچنين متقاضي مي تواند با استفاده از مشاوران و پيمانکاران مورد تاييد شرکت نسبت به احداث تاسيسات نيرو رساني اقدام نمايد ( تهيه و نصب فيدر پست با شرکت است ). اعمال تغييرات در خطوط موجود مانند جابجايي يا تقويت شبکه در حال بهره برداري با هزينه متقاضي بر عهده شرکت مربوطه خواهد بود. همچنين هزينه نصب شامل تهيه و نصب وسايل اندازه گيري و خط سرويس که توسط شرکت انجام مي شود نيز با متقاضي است. احداث تمامي شبکه هاي اختصاصي متقاضي که بعد از نقطه تحويل نصب مي شود نيز در هر ولتاژي بر عهده متقاضي است.

2-2-65-4- ظرفيت هر فيدر فشار متوسط 7 مگاوات محسوب مي گردد و متقاضيان برق فشار متوسط کمتر از 2 مگاوات که به طور مستقيم از پست فوق توزيع تغذيه مي شوند بايد به نسبت قدرت درخواستي هزينه فيدر خط را پرداخت نمايند. در صورتي که متقاضي با ديماند کمتر از 7 مگاوات خواهان استفاده از فيدر اختصاصي باشد مي بايد هزينه تهيه و نصب فيدر اختصاصي را بپردازد.

3-2-65-4- در صورتي که بهره برداري از خطوط نيرو رساني مطابق بند 2-66-4 بوده و شرکت خواهان احداث خطوط نيرو رساني با ظرفيتي بيش از نياز متقاضي باشد، شرکت مي بايد ما به التفاوت هزينه هاي مربوطه را تقبل نمايد.


66-4- بهره برداري از خطوط نيرو رساني و پست احداثي :

بهره برداري از خطوط و پست احداثي نيرو رساني به مشترکين  با توجه به نظر مشترک به دو گونه ممکن است انجام پذيرد :

1-66-4- بهره برداري بر عهده مشترک: مشترک مالکيت خطوط نيرو رساني و پست احداثي را داشته و لذا مسئوليت بهره برداري و نگهداري پست احداثي و خطوط تغذيه کننده آن بر عهده مشترک مي باشد و نقطه تحويل ( محل نصب وسايل اندازه گيري ) در ابتداي خطوط نيرو رساني به پست مشترک واقع در ايستگاه ( ايستگاههاي ) اصلي است. در اين حالت برق مشترک مي بايد همواره به صورت شعاعي از شبکه تامين گردد.

1-1-66-4- مشترک مي تواند نگهداري از تاسيسات موضوع اين بند را با انعقاد قرارداد نگهداري به شرکت واگذار نمايد.

2-66-4- بهره برداري بر عهده شرکت: مالکيت و مسئوليت بهره برداري و نگهداري از پست احداثي و همچنين خطوط تغذيه کننده آن با شرکت است و نقطه تحويل به مشترک طرف ثانويه ترانسفورماتور پست احداثي مي باشد. بديهي است در اين حالت شرکت مي تواند از پست و خط براي تامين برق ساير مشترکين ( با حفظ کيفيت برق تحويلي به مشترک ) استفاده و يا انشعاب مشترک را به پست هاي ديگر وصل نمايد.

67-4- زمين پست

1-67-4- متقاضي فشار ضعيفي که برق مورد نياز وي از طريق پست زميني تامين مي شود مي بايد در تهيه زمين پست به شرح زير مشارکت کند:

1-1-67-4- متقاضي با قدرت درخواستي از 30 کيلووات لغايت 150 کيلووات از واگذاري زمين معاف مي باشد.

2-1-67-4- متقاضي با قدرت درخواستي بالاتر از 150 کيلووات لغايت 250 کيلووات که برق ام با فشار ضعيف تامين مي شود در صورت وجود ضرورت فني به تشخيص شرکت مي بايد بر اساس بند 68-4 زمين پست را واگذار نمايد.

3-1-67-4- متقاضي با قدرت 250 کيلووات به بالا که برق وي با فشار ضعيف تامين مي شود مي بايد نسبت بهواگذاري زمين پست اقدام نمايد.

4-1-67-4- براي مجموعه هاي متشکل از مشترکين متعدد خانگي و تجاري، در محاسبه مجموع قدرت درخواستي ضريب همزماني 50 درصد لحاظ مي شود.هيئت مديره شرکت مي تواند به موجب بررسيهاي فني ، ضريب همزماني مذکور را تا 20 درصد (40 تا 60درصد) تغيير دهد.

5-1-67-4- در صورتيکه مجموع قدرت درخواستي بلوکهاي ساختماني اعم از تجاري، عمومي و مسکوني بيش از 7 مگاوات باشد، متقاضي مکلف است که زمين پست فوق توزيع را تامين و به شرکت واگذار نمايد.

 2-67-4- قيمت عادله روز هر متر مربع زمين در مناطق مختلف هر شرکت مي بايد بر اساس نظرات کارشناسي به طور متوسط تعيين و پس از تصويب هيئت مديره شرکت توسط مدير عامل جهت اجرا ابلاغ گردد.

3-67-4- چنانچه به تشخيص شرکت ضرورت داشته باشد که در مورد متقاضيان فشار متوسط از ساختمان پست اختصاصي يا پست پاساژ که توسط متقاضي احداث مي گردد به صورت عمومي - اختصاصي استفاده شود، در اين حالت متقاضي مي بايد ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شرکت ساخته و حق استفاده از زمين و ساختمان را به موجب قراردادي به شرکت واگذار نمايد در چنين حالتي شرکت سهم خود را در خصوص حق استفاده از زمين و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به قيمت عادله روز پرداخت خواهد کرد.بديهي است متقاضي حق استقرار تاسيسات پست اختصاصي خود را خواهد داشت.در پستهاي مشترکي که بدين ترتيب احداث مي گردد تهيه و نصب و تعمير و نگهداري کليه تاسيسات قسمت اختصاصي پست بعد از نقطه تحويل ( به استثناء وسايل اندازه گيري که با هزينه متقاضي به توسط شرکت تهيه و نصب مي شود) بر عهده متقاضي مي باشد و در قسمت عمومي پست تهيه و نصب و تعمير و نگهداري تاسيسات و ساختمان بر عهده شرکت خواهد بود.


68-4- هزينه زمين: در مورد افرادي که زمين آنها وفق مقررات براي احداث پست تصرف و يا واگذار مي شود يا متقاضياني که بر اساس بندهاي 2-1-67-4 و 3-1-67-4و 4-1-67-4 زمين جهت پست واگذار مي نمايند، شرکت مکلف است قيمت عادله روز زمين پست را بر اساس اين آيين نامه پرداخت کند. اگر فردي که زمين او تصرف شده و يا براي احداث پست واگذار گرديده و در تملک شرکت است تمايل داشته باشد از فضا و طبقات بالاي پست استفاده نمايد مي بايد ساختمان پست را به هزينه خود بر اساس شرايط استاندارد شرکت احداث و سپس بر  اساس قانون تملک آپارتمانها به شرکت واگذار نمايد.شرکت بابت استفاده متقاضي از فضا و طبقات بالاي پست وجهي دريافت و يا پرداخت نخواهد نمود.


69-4- تامين برق يک يا چند متقاضي فشار ضعيف خارج از محدوده خدمات شهري: در مورد يک يا چند متقاضي که خارج از محوده خدمات شهري بوده و در محدوده متعارفپستهاي توزيع موجود نيز قرار نداشته باشند و تامين برق آنها مستلزم احداث پست هوايي جديد باشد ( بطوريکه احداث خط فشار ضعيف به علت افت ولتاژ و هزينه آن موجه نباشد)احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و يا تقويت ترانسفورماتور بر عهده متقاضي ( متقاضيان) است و اگر شرکت براي استفاده ساير مشترکينآينده پست را بزرگتر در نظر بگيرد مي بايد شرکت تفاوت هزينه را تقبل نمايد. متقاضيان بعدي که از ترانسفورماتور موجود و يا تقويت آن تامين برق خواهند شد، هزينه تجهيزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم اين آيين نامه، پرداخت خواهند نمود.


70-4- تامين برق واحدهاي مسکوني،تجاري،عمومي،پاساژها و بلوکهاي ساختماني:اين بند ناظر بر متقاضياني است که برق هر يک از آنها با فشار ضعيف تامين مي گردد و محل استقرار آنها در واحدهاي مسکوني،تجاري،عمومي،يا پاساژها و بلوکهاي ساختماني قرار دارد. هر يک از واحدهاي اين مجموعه ها يک متقاضي يا مشترک محسوب مي گردد و تامين برق آنها با توجه به قدرت مورد نياز هر متقاضي بر اساس جدول "هزينه هاي برقراري انشعاب برق" عينا مشابه ساير متقاضيانفشار ضعيف که به صورت منفرد تقاضاي برق مي نمايند انجام خواهد پذيرفت.

1- اينگونه متقاضيان در صورتيکه جمع قدرت مورد تقاضاي آنها به 500 کيلو وات در مورد متقاضيان خانگي و تجاري و به 250 کيلووات در مورد ساير متقاضيان برسد مي بايد مشترکا درخواست تامين برق نمايند.

2-نقطه تحويل برق به کليه انشعابها در مورد بلوکهاي ساختماني و پاساژها مي بايد در يک يا چند محل مناسب ( با نظر شرکت) متمرکز باشد.

3- در مورد مجموعه هاي عمومي و تجاري نقطه تحويل در هر يک از واحدهاي مجموعه نيز مي تواند قرار گيرد.

4- در مورد زمين براي پست توزيع، با در نظر گرفتن قدرت درخواستي هر واحد واقع در بلوک ساختماني يا پاساژ يا مجموعه عمومي و تجاري بر اساس بند 67-4 مشابه ساير متقاضيان اقدام خواهد شد.


71-4- قراردادهاي از 2 مگاوات تا 15 مگاوات: شرکت مکلف است يک نسخه از کليه قراردادهاي منعقده با قدرت 2 مگاوات و بيشتر ( يا افزايش قدرتي که ديماند نهايي مشترکبه بيش از 2 مگاوات برسد) را به سازمان توانير ارسال نمايد.


72-4- قراردادهاي از 15 مگاوات به بالا:نظر به اينکه واگذاري انشعابهايي که ديماند نهايي مشترک را به بيش از 15 مگاوات برسانند و همچنين انشعابهاي روي خطوط 63،132،230،400 کيلوولتي نياز به بررسي وضعيت توليدو شبکه انتقال منطقه دارد و در هر مورد هزينه هاي آن متفاوت است، برآورد هزينه تامين برق براي موارد مذکور بايد توسط سازمان توانير انجام گيرد و بر اساس آن، شرکت مراتب را به متقاضي اعلام نمايد.