دات نت نیوک

   

 

فصل ششم: هزينه هاي برقراري انشعاب برق

 

78-4- هزينه هاي برقراري انشعاب متقاضيان با قدرت تا 30 کيلووات

 

جدول شماره يک

 

* متقاضيان خانگي روستايي تا 25 آمپر تکفاز از اين معافيت استفاده خواهند کرد و متقاضياني که در فاصله بيش از 200 متر از شبکه فشار ضعيف قرار دارند نسبت به مازاد 200 متر بايستي هزينه هاي مربوطه را پرداخت و يا نسبت به احداث شبکه در فاصله مازاد بر 200 متر اقدام نمايند. متقاضيان با قدرت بيشتر از 25 آمپر تکفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستي مشابه ساير متقاضيان تامين برق خواهند شد.

 

1-78-4- هزينه هاي برقراري انشعاب متقاضيان 25 آمپر تک فاز مطابق جدول شماره يک خواهد بود و هزينه اشتراکهاي با ساير آمپراژها متناسب با ميزان آمپر درخواستي نسبت به ارقام فوق محاسبه مي شود.

2-78-4- مراکز مخابراتي، دفاتر پستي، خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي درماني روستايي که فاصله آنها از شبکه فشار ضعيف کمتر از 200 متر باشد در سال 1383 از پرداخت مبالغ مذکور در ستون دوم ( به استثناء وسايل اندازه گيري ) معاف هستند.

3-78-4- واگذاري انشعاب 15 آمپر براي مناطق روستايي مجاز و هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق در اين موارد برابر 454.600 ريال خواهد بود. متقاضيان خانگي روستايي از پرداخت هزينه وسايل اندازه گيري معاف مي باشند. ليکن ساير متقاضيان روستايي ملزم به پرداخت هزينه وسايل اندازه گيري همانند متقاضيان خارج از محدودهخدمات شهري خواهند بود.

4-78-4- در خارج از محدوده خدمات شهري اگر تامين برق به تشخيص شرکت از شبکه ( خط ) موجود مقدور باشد، مشابه مشترکين داخل محدوده خدمات شهري عمل خواهد شد و در صورتي که به تشخيص شرکت تامين برق از شبکه ( خط ) موجود مقدور نباشد،احداث تاسيسات مورد نياز توسط متقاضي انجام مي گيرد و متقاضي مذکور از پرداختهزينه هاي سرشکن نيرو رساني و قدرالسهم زمين معاف بوده و فقط هزينه وسايل اندازه گيري را پرداخت مي نمايد.

5-78-4- هزينه وسايل اندازه گيري و متعلقات براي مشترکين تک فاز تا 25 آمپر 439.230 و تک فاز بيش از 25 آمپر 544.500 ريال و سه فاز غير ديماندي 878.460ريال مي باشد.

هزينه نصب وسايل اندازه گيري چند زمانه براي مشترکين موجود و تفاوت هزينه وسايل اندازه گيري چند تعرفه جهت نصب براي مشترکين جديد به عهده شرکتهاي برق منطقهاي مي باشد.

6-78-4- شرکت تحت هيچ عنوان مجاز به دريافت مبالغي به جز آنچه در اين آيين نامه پيش بيني شده است نمي باشد.

7-78-4- متقاضيان برق با توجه به بند 68-4 اين آيين نامه مي بايد نسبت به واگذاري زمين اقدام و بهاي آن را مطابق بند 69-4 دريافت نمايند. براي محاسبه ضرورت واگذاري زمين توسط متقاضيان متوسط ضريب همزماني انشعابات درخواستي 50 درصد در نظر گرفته مي شود که با نظر هيئت مديره شرکت تا 20 درصد ( 40 تا 60 درصد ) مي تواند تغيير يابد.هيئت مديره شرکت مي تواند مستند به گزارش کارشناسي مناطق داراي ضريب همزماني بالا را معين و متوسط ضريب همزماني را حداکثر تا 70 درصد براي آن مناطق افزايش دهد.

 

 

79-4- هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت 30 کيلووات وبيشتر

 

 

 

جدول شماره 2 هزينه هاي برقراري انشعاب
هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت 30 کیلووات وبیشتر ( ارقام : به ريال به ازای هر كيلووات )
متقاضیان برق با كاربری غيرپمپاژ كشاورزي
رديف قدرت درخواستي ولتاژ تحويلي محدوده شهري مسئول احداث خط و پست* ستون 1 ستون 2 ستون 3 مدارك مورد نياز جهت پذيرش و تشكيل پرونده و واگذاري انشعاب
هزينه‌هاي‌عمومی برقراری انشعاب نيرورسانی + قدرالسهم زمين سهم تجهيزات پست عمومي كشاورزي صنعتي سايرمصارف
1 30 <= D < 250 ثانويه داخل شركت 1047124 1570686 ـ درخواست كتبي و معرفي نامه جهت پيگيري از سازمانها و ادارات متبوع و مالك محل تقاضاو دريافت مجوزهاي لازم در صورت نياز از سازمانهاي ذيربط مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - جواز تأسيس و پروانه بهره برداري مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - جواز تأسيس از سازمان صنعت و معدن و تجارت در صورت لزوم اصلاحيه يا تمديديه از سازمان صنعت و معدن و تجارت مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه كد پستي - جواز كسب يا نامه اتحاديه
2 خارج شركت 1047124 1570686 -
3 متقاضی 1047124 - -
4 اوليه داخل و خارج متقاضی 1047124 - -
5 D >= 250 ثانويه داخل شركت 82.01 × D + 1047124 1570686 1298.09 × D +393753
6 خارج شركت 82.01 × D + 1047124 1570686 1298.09 × D +393753
7 متقاضی 82.01 × D + 1047124 - -
8 اوليه داخل و خارج متقاضی 82.01 × D + 1047124 - -
متقاضیان برق با كاربری پمپاژ كشاورزي
كشاورزي
9 30 <= D < 250 ثانويه داخل شركت 596954 1570686 ـ مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - جواز تأسيس و پروانه بهره برداري
10 خارج شركت 596954 1570686 -
11 متقاضی 596954 -
12 اوليه داخل و خارج متقاضی 596954 -
13 D >= 250 ثانويه داخل شركت 722590 1570686 1298.09 × D +393753
14 خارج شركت 722590 1570686 1298.09 × D +393753
7 متقاضی 722590 - -
8 اوليه داخل و خارج متقاضی 722590 - -
( D ) ديماند ( قدرت ) درخواستي .
تهيه وسايل اندازه گيري در كليه حالتها به عهده متقاضي مي باشد .

 

D معرف قدرت قراردادي متقاضي مي باشد.
*در کليه حالتهايي که شرکت مسئول احداث خط و پست مي باشد، شرکت مي تواند از شبکه موجود و يا در صورت لزوم با احداث خط و پست و يا تقويت آنها برق متقاضي را تامين نمايد و ميزان هزينه هاي اعلام شده يکسان خواهد بود.

هيئت مديره شرکت با توجه به هزينه هاي متعارف احداث پست توزيع حداکثر مبلغ دريافتي ستون سوم(سهم تجهيزات پست به ازاي هر کيلووات) را تعيين مي نمايد.

1-79-4- هزينه هاي برقراري انشعاب متقاضيان با قدرت 30 کيلووات وبيشتر با توجه به قدرت درخواستي مطابق جدول شماره 2 بوده، ليکن هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق ( ستون يک ) هيچگاه از 1.197.900 ريال به ازاء هر کيلووات قدرت درخواستي بيشتر نخواهد شد.

2-79-4- از هيچ يک از متقاضيان برق علاوه بر قدرالسهم زمين پست ( در ستون دوم هزينه مربوط به قدرالسهم زمين محاسبه شدهاست )وجهي بابت زمين دريافت نخواهد شد و متقاضيان تنها با توجه به بند 68-4 آيين نامه تکميلي تعرفه هاي برق مي بايد نسبت به واگذاري زمين اقدام و بهاي آن را طبق بند 69-4 دريافت نمايند.

3-79-4- شرکتها حتي در مواقعي که هزينه هاي نيرو رساني و تجهيز پستهاي برق در داخل محدوده خدمات شهري بيش از مبالغ مندرج در جدول فوق باشد مجاز به واگذاري عمليات نيرو رساني و تجهيز پستهاي برق به متقاضيان و يا دريافت مبالغ اضافي نمي باشند.در جدول فوق کليه هزينه هاي توسعه، اصلاح وبهينه سازي شبکه منظور شده است.

4-79-4- در خارج از محدوده خدمات شهري اگر تامين برق از شبکه ( خط ) موجود مقدور باشد مشابه مشترکين داخل محدوده خدمات شهري عمل خواهد شد و در صورتي که به تشخيص شرکت تامين برق از شبکه ( خط ) موجود مقدور نباشد احداث تاسيسات مورد نياز به عهده متقاضي است. متقاضي مذکور با احداث اين تاسيسات از پرداخت هزينه هاي سرشکن نيرو رساني و قدرالسهم زمين ( ستون دوم ) و سهم تجهيزات پست ( ستون سوم ) معاف مي باشد.

5-79-4- سهم تجهيزات پست براي متقاضيان 7مگاوات و بالاتر در صورتي که تغذيه آنها فشار متوسط باشد به ازاء هر کيلووات به شرح زير محاسبه مي شود.

سهم تجهيزات پست به ازاءهر کيلووات = 439230+28/29 *کيلووات قدرت

هيئت مديره شرکت با توجهبه هزينه هاي متعارف احداث پست فوق توزيع و انتقال حداکثر سهم تجهيزات پست به ازاي هر کيلووات را معين مي نمايد.

6-79-4- شرکت تحت هيچ عنوان مجاز به دريافت مبالغي به جز آنچه در اين آيين نامه پيش بيني شده است نمي باشد.

7-79-4- هر فيدر خط، با توجه به مشخصات فني تجهيزات داراي ظرفيت مشخص است، سرشکن هزينه فيدر خط در سال جاري در هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب ملحوظ شده است و مادام که ظرفيت اختصاص داده شده از فيدر خط به متقاضي با قدرت درخواستي وي تطابق داشته باشد از بابت فيدر خط هزينه اي از متقاضي دريافت نخواهد شد ليکن اگر به دلايل ذيل، ظرفيت اختصاص داده شده از فيدر خط به متقاضي بيش از قدرت درخواستي متقاضي باشد، متقاضي مي بايد متناسباً هزينه هاي تخصيص ظرفيت بيشتر فيدر را پرداخت نمايد :
1- متقاضي خود خواهان تخصيص ظرفيت بيشتري از فيدر خط باشد و شرکت امکانات فني داشته باشد ( به عنوان مثال متقاضي خواهان استفاده از فيدر اختصاصي باشد )
2- بنا به دلايل فني و بر اساس گزارشهاي مهندسي و مطالعه شبکه تامين برق متقاضي به طور متعارف مستلزم تخصيص ظرفيت بيشتري از فيدر خط باشد ( به عنوان مثال به دليل فاصله متقاضي از شبکه امکان تغذيه به ساير مشترکين از فيدر تخصيص يافته به متقاضي ممکن نباشد )
چنانچه شرکت از متقاضي به دلايل فوق هزينه تخصيص ظرفيت مازاد فيدر خط را دريافت نمايد در اين صورت مجاز نخواهد بود ظرفيت تخصيص يافته را به متقاضي ديگري واگذار نمايد.
تعيين ظرفيت و هزينه فيدر به عهده هيئت مديره شرکت خواهد بود. مشترکيني که داراي فيدر اختصاصي مي باشند در صورت درخواست افزايش قدرت تا تکميل ظرفيت فيدر از پرداخت هزينه آن معاف مي باشند. چون در سال 1382 هزينه فيدر در هزينه انشعاب ملحوظ شده، شرکتها با در نظر گرفتن هزينه فيدر و ميزان افزايش قدرت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب جهت اين گونه مشترکين را با تاييد هيئت مديره تعديل خواهند نمود.

 

80-4- انشعابات موضوع ماده 2-16-4: مشترکين/متقاضيان غير کشاورزي که مايل به انعقاد قراردادهاي20ساعته بهره برداري از انشعاب مي باشند هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق ( ستون اول جدول هاي شماره 1 و 2 ماده 78-4 و 79-4 ) را با ضريب 3/2 پرداخت خواهد نمود.

 

 

79-4- جدول هزينه هاي متفرقه

 

 

 


جدول شماره سه

ارقام به ريال


شرح خدمات

25 آمپر سه فاز و کمتر

30 کيلووات و بيشتر

تکفاز

سه فاز

فشار ضعيف

فشار قوي

تغيير مکان داخلي وسايل اندازه گيري

4392

109810

29280

برآورد شرکت

آزمايش وسايل اندازه گيري

14640

29280

51245

73205

خدمات قطع و وصل در نقطه تحويل

14640

29280

51245

73205

صدور قبض المثني در صورت قصور مشترک در نگهداري قبض اصلي

1465

1465

2930

2930

ارسال اطلاعيه تسويه حساب و قطع

7320

7320

21960

21960

قرائت وسايل اندازه گيري و صدور صورتحساب به درخواست مشترک خارج از برنامه عادي

1465

1465

43925

43925

تغيير نام

14640

29280

51245

73205

هزينه ها به ازاء هر انشعاب 25 آمپر تکفاز ( اعم از متقاضيان واقع در سطح و يا ارتفاع )


 

مناطق مشمول

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب
برق ريال (1)

وسايلاندازه گيري+ سرشکن نيرو رساني+ قدرالسهم زمين ريال (2)

جمع کل

 

شهرستان تهران و کرج (کل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده )

757.670

2.170.530

2.928.200

 

محدوده خدمات شهري مشهد-اصفهان-تبريز-شيراز

757.670

1.904.330

2.662.000

 

محدوده خدمات شهري ساير مناطق کشور

757.670

1.238.830

1.996.500

 

متقاضيان خانگي روستايي تا 25 آمپر تکفاز در فاصله کمتر از 200 متر از شبکه فشار ضعيف

757.670

*معاف

757.670

 

ساير متقاضيان روستايي

خطوط موجود نمي باشد

757.670

439.230

1.196.900

 

ساير متقاضيان روستايي

خط موجود است

757.670

1.238.830

1.196.900