دات نت نیوک

فصل پنجم:موارد متفرقه

 

76-4- هزينه هاي متفرقه

 

1-76-4- هزينه هاي متفرقه که عبارتند از: هزينه هاي خدماتي که شرکت جهت تامين برق متقاضي يا مشترک انجام مي دهد  مانند تغيير مکان داخلي وسايل اندازه گيري، آزمايش وسايل اندازه گيري، هزينه خدمات قطع ووصل، صدور قبض المثني در صورت قصور  مشترک در نگهداري قبض  اصلي، مي بايد طي جدولي توسط هيئت مديره شرکت تصويبو از مشترک ( متقاضي ) اخذ گردد. سقف هزينه هاي مزبور مطابق جدولهزينه هاي متفرقه خواهد بود که در بند 79-4 مشخص شده است.

 

 2-76-4-هزينه آزمايش وسايل اندازه گيري درصورتي دريافت مي شود که ادعاي مشترک  مبني بر نقص فني در وسايل اندازه گيري در آزمايشي که توسط شرکت انجام مي گيرد مردود شناخته شود و در صورتي که لازم باشد وسايل اندازه گيري از محل منصوبه جدا و در آزمايشگاه شرکت آزمايش گردند و پس از آزمايش عدم وجود نقص فني در وسايل تاييد شود، مشترک مي بايد علاوه بر پرداخت هزينه آزمايش، هزينه نصب مجدد وسايل اندازه گيري را نيز بر اساس برآورد شرکت پرداخت نمايد.