دات نت نیوک

فصل چهارم: انشعاب آزاد

 

73-4- شرايط واگذاري انشعاب آزاد

1-73-4- شرايط  واگذاري انشعاب  آزاد(به استثناء هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب  برق) مطابق متقاضيان عادي مي باشد. انجام عمليات نيرو رساني و احداث و تجهيز پست درصورت لزوم و تهيه وسايل اندازه گيري برعهده متقاضي و يا متقاضيان است. در صورتي که متقاضيان با نظر شرکت نسبت به پرداخت مبالغ ستونهاي 2 ، 3 و 4 جدول شماره دو، بر حسب  مورد اقدام  نمايند از انجام عمليات نيرو رساني و  احداث و  تجهيز  پست و تهيه  وسايل اندازه گيري مي باشند.

2-73-4- مشترکين انشعابات آزاد که قدرت آنها کمتر از 30 کيلووات مي باشد مي بايد دو برابر مشترکين مشابه خود در انشعابات معمولي رقم ثابت ( آبونمان ) پرداخت نمايند.


74-4- چگونگي برقراري انشعاب آزاد :متقاضي انشعاب آزاد عمليات نيرو رساني را با رعايت بند 2-65-4 انجام مي دهد. ضمناً در صورت جمع آوري انشعاب، وسايل به کاررفته درعمليات نيرو رساني( يا در صورت توافق طرفين، بهاي آن پس از کسر استهلاک) به متقاضي مسترد خواهد شد.


75-4- وديعه انشعاب آزاد :متقاضيان انشعاب آزاد  به منظور  تضمين خريد و پرداخت بهاي برق مصرفي مي بايد متناسب با قدرت انشعاب خود وجهي رابانظرشرکت به عنوان وديعه پرداخت نموده يا هر گونه تضمين ديگري را که شرکت مناسب تشخيص دهد ارائه نمايند. اين وديعه از بهاي برق دو دورهبيشتر نخواهد بود.