دات نت نیوک
اصلاحيه الحاقيه شماره 4

مرجع:

وزارت نیرو

شماره :

٩٢/٣١٥٤٦/٣٠/١٠٠

از :

وزارت نیرو

تاریخ :

١٣٩٢/٧/١٤


به :شرکت مادر تخصصی توانیر

 

موضوع :ابلاغ هزینه های برقراری انشعاب برق

به استناد مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران، به پیوست اصلاحیه جدول شماره ۱ بند (۷۸-۴) و جدول شماره ۲ بند (۷۹-۴) هزینه های برقراری انشعاب برق مرتبط با الحاقیه شماره ۴ آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق، موضوع ابلاغیه شماره ۱۵۰۹/۲۰/۱۰۰ مورخ ۸۳/۱/۱۸، به منظور اجرا از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۵ ابلاغ می گردد.

در ضمن، همزمان تمامی بند های مغایر در فصل ششم آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق و تمامی بخشنامه های مغایر ملغی می شود.

 

جداول هزینه های برقراری انشعاب برق

۴-۷۸- هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات
جدول شماره ۱:


هزینه ها به ازاء هر انشعاب ۲۵ آمپرتکفاز (اعم از متقاضیان واقع در سطح و یا ارتفاع) به ریال

انشعاب ها و مناطق مشمول

هزینه های عمومی

برقراری انشعاب برق(۱)

سرشکن نیرورسانی * +

قدرالسهم زمین ** (۲)

جمع کل

کل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده شهرستان های تهران و کرج وشهرهای مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز

۷۵۷۶۷۰

۱۰۹۶۷۳۳۰

۱۱۷۲۵۰۰۰

کلیه انشعابهای خانگی در محدوده خدمات شهری واقع در منطقه گرمسیر ۱

۷۵۷۶۷۰

۳۳۹۲۳۳۰

۴۱۵۰۰۰۰

انشعابهای خانگی روستایی

۷۵۷۶۷۰

۱۴۱۷۳۳۰

۲۱۷۵۰۰۰

انشعابهای غیر خانگی روستایی و کلیه انشعابها در محدوده خدمات شهری سایر مناطق کشور

۷۵۷۶۷۰

۶۷۱۷۳۳۰

۷۴۷۵۰۰۰

* سرشکن نیرو رسانی مشمول هزینه خط سرویس نیز می باشد.
** هزینه وسایل اندازه گیری به عهده متقاضی است. نحوه تعیین این هزینه مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شرکت توانیر  ابلاغ می گردد.

 

 

 

۴-۷۹- هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت ۳۰ کیلووات و بیشتر
جدول شماره ۲:

 

ردیف

قدرت درخواستی

ولتاژ تحویلی

محدوده شهری

مسئول احداث خط و پست*

ستون ۱

هزینه های عمومی برقراری انشعاب

ستون ۲

نیرورسانی + قدرالسهم زمین

ستون ۳

سهم تجهیزات پست

متقاضیان برق با کاربری غیر کشاورزی

۱

۳۰ ≼ D ≺ ۲۵۰

ثانویه

داخل

شرکت

۷۰۲۷۶۸

۱۰۵۴۱۵۲

ـ

۲

خارج

شرکت

۷۰۲۷۶۸

۱۰۵۴۱۵۲

-

۳

متقاضی

۷۰۲۷۶۸

-

-

۴

اولیه

داخل و خارج

متقاضی

۷۰۲۷۶۸

-

-

۵

D ≽ ۲۵۰

ثانویه

داخل

شرکت

۵۵.۰۴ × D + ۷۰۲۷۶۸

۱۰۵۴۱۵۲

۸۷۱.۲ × D +۲۶۴۲۶۴

۶

خارج

شرکت

۵۵.۰۴ × D + ۷۰۲۷۶۸

۱۰۵۴۱۵۲

۸۷۱.۲ × D +۲۶۴۲۶۴

۷

متقاضی

۵۵.۰۴ × D + ۷۰۲۷۶۸

-

-

۸

اولیه

داخل و خارج

متقاضی

۵۵.۰۴ × D + ۷۰۲۷۶۸

-

-

متقاضیان برق با کاربری کشاورزی

۹

۳۰ ≼ D ≺ ۲۵۰

ثانویه

داخل

شرکت

۴۰۰۵۴۰

۱۰۵۴۱۵۲

ـ

۱۰

خارج

شرکت

۴۰۰۵۴۰

۱۰۵۴۱۵۲

-

۱۱

متقاضی

۴۰۰۵۴۰

-

-

۱۲

اولیه

داخل و خارج

متقاضی

۴۰۰۵۴۰

-

-

۱۳

D ≽ ۲۵۰

ثانویه

داخل

شرکت

۱۰۵۴۱۵۲

۱۰۵۴۱۵۲

۸۷۱.۲ × D +۲۶۴۲۶۴

۱۴

خارج

شرکت

۱۰۵۴۱۵۲

۱۰۵۴۱۵۲

۸۷۱.۲ × D +۲۶۴۲۶۴

۷

متقاضی

۱۰۵۴۱۵۲

-

-

۸

اولیه

داخل و خارج

متقاضی

۱۰۵۴۱۵۲

-

-

تهیه وسایل اندازه گیری در کلیه حالتها به عهده متقاضی می باشد .

D معرف قدرت قراردادی متقاضی می باشد.

* در کلیه حالتهایی که شرکت مسئول احداث خط و پست می باشد ، شرکت می تواند از شبکه موجود و یا در صورت لزوم با احداث خط و پست و یا تقویت آنها برق متقاضی را تامین نماید و میزان هزینه های اعلام شده یکسان خواهد بود .

هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق  با توجه به هزینه های متعارف احداث پست توزیع حداکثر مبلغ سهم تجهیزات پست به ازای هر کیلووات راتعیین می نماید.

تبصره ۱

هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (ستون یک) هیچگاه از ۲۳۹۵۸۰۰ ریال به ازاء هر کیلووات قدرت درخواستی بیشتر نخواهد شد.

تبصره ۲

سهم تجهیزات پست برای متقاضیان ۷ مگاوات و بالاتر در صورتی که تغذیه آنها فشار متوسط باشد به ازاء هر کیلووات به شرح زیر محاسبه می شود.

سهم تجهیزات پست به ازاء هر کیلووات = ۸۷۸۴۶۰ + ۵۸/۵۶ × کیلووات قدرت

هیات مدیره شرکت برق منطقه ای باتوجه به هزینه های متعارف احداث پست فوق توزیع حداکثر سهم تجهیزات پست به ازای هرکیلووات را معین می نماید.