دات نت نیوک
الحاقیه شماره 4 - سال 1383

الحاقیه : الحاقیه شماره 4 - سال 1383

۴ : ضوابط اجرایی

۶ : هزینه های برقراری انشعاب برق

٧٨ : هزینه های برقراری انشعاب متقاضیان با قدرت تا 30 کیلو وات

جدول شماره یک

هزینه ها به ازاء هر انشعاب 25 آمپرتکفاز (اعم از متقاضیان واقع در سطح و یا ارتفاع)

مناطق مشمول

هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق ریال (1)

وسایل اندازه گیری + سرشکن نیرورسانی + قدرالسهم زمین ریال (2)

جمع کل

شهرستان تهران و کرج

(کل مناطق اعم از داخل و خارج محدوده)

757670

2170530

2928200

محدوده خدمات شهری

مشهد- اصفهان - تبریز- شیراز

757670

1904330

2662000

محدوده خدمات شهری سایر مناطق کشور

757670

1238830

1996500

متقاضیان خانگی روستایی تا 25 آمپر تکفاز در فاصله کمتر از 200 متر از شبکه فشار ضعیف

757670

* معاف

757670

سایر متقاضیان روستایی

خطوط موجود نمی باشد

757670

439230

1196900

خط موجود است

757670

1238830

1996500

* متقاضیان خانگی روستایی تا 25 آمپر تکفاز از این معافیت استفاده خواهند کرد. و متقاضیانی که در فاصله بیش از 200 متر از شبکه فشار ضعیف قرار دارند نسبت به مازاد 200 متر بایستی هزینه های مربوطه را پرداخت و یا نسبت به احداث شبکه درفاصله مازاد بر200 متر اقدام نمایند . متقاضیان با قدرت بیشتر از 25 آمپر تکفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستی مشابه سایر متقاضیان تامین برق خواهند شد.

۱

هزینه های برقراری انشعاب متقاضیان 25 آمپر تکفاز مطابق جدول شماره یک خواهد بود و هزینه اشتراکهای با سایر آمپراژها متناسب با میزان آمپر درخواستی نسبت به ارقام فوق محاسبه می شود.

۲

مراکز مخابراتی ، دفاتر پستی، خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی روستایی که فاصله آنها از شبکه فشار ضعیف کمتر از 200 متر باشد در سال 1383 از پرداخت مبالغ مذکور در ستون دوم (به استثناء وسایل اندازه گیری) معاف هستند.

۳

واگذاری انشعاب 15 آمپر برای مناطق روستایی مجاز و هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق در این موارد برابر 454600 ریال خواهد بود. متقاضیان خانگی روستایی از پرداخت هزینه وسایل اندازه گیری معاف می باشند. لیکن سایر متقاضیان روستایی ملزم به پرداخت هزینه وسایل اندازه گیری همانند متقاضیان خارج از محدوده خدمات شهری خواهند بود.

۴

در خارج از محدوده خدمات شهری اگر تامین برق به تشخیص شرکت از شبکه ( خط ) موجود مقدور باشد مشابه مشترکین داخل محدوده خدمات شهری عمل خواهد شد و در صورتی که به تشخیص شرکت تامین برق از شبکه ( خط ) موجود مقدور نباشد احداث تاسیسات مورد نیاز توسط متقاضی انجام می گیرد، و متقاضی مذکور از پرداخت هزینه های سرشکن نیرورسانی و قدرالسهم زمین معاف بوده و فقط هزینه وسایل اندازه گیری را پرداخت می نماید.

۵

هزینه وسایل اندازه گیری و متعلقات برای مشترکین تکفاز تا 25 آمپر 439230 و تکفاز بیش از 25 آمپر 544500 ریال و سه فاز غیر دیماندی 878460 ریال می باشد. هزینه نصب وسایل اندازه گیری چند زمانه برای مشترکین موجود و تفاوت هزینه وسایل اندازه گیری چند تعرفه جهت نصب برای مشترکین جدید به عهده شرکتهای برق منطقه ای می باشد.

۶

شرکت تحت هیچ عنوان مجاز به دریافت مبالغی بجز آنچه در این آیین نامه پیش بینی شده است نمی باشند.

۷

متقاضیان برق با توجه به بند 68-4 این آیین نامه می باید نسبت به واگذاری زمین اقدام و بهای آن را مطابق بند 69-4 دریافت نمایند. برای محاسبه ضرورت واگذاری زمین توسط متقاضیان متوسط ضریب همزمانی انشعابات درخواستی 50 درصد در نظر گرفته می شود که با نظر هیات مدیره شرکت تا 20± درصد (40 تا 60 درصد) می تواند تغییر یابد. هیات مدیره شرکت می تواند مستند به گزارش کارشناسی مناطق دارای ضریب همزمانی بالا را معین و متوسط ضریب همزمانی را حداکثر تا 70 درصد برای آن مناطق افزایش دهد.

٧٩ : هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بیشتر

جدول شماره 2

ارقام : به ریال به ازای هر کیلووات

متقاضیان برق با کاربری غیر کشاورزی

ردیف

قدرت درخواستی

ولتاژ تحویلی

محدوده شهری

مسئول احداث خط و پست*

ستون 1

هزینه های عمومی برقراری انشعاب

ستون 2

نیرورسانی + قدرالسهم زمین

ستون 3

سهم تجهیزات پست

1

30 <= D < 250

ثانویه

داخل

شرکت

439230

439230

ـ

2

خارج

شرکت

439230

439230

-

3

متقاضی

439230

-

-

4

اولیه

داخل و خارج

متقاضی

439230

-

-

5

D >= 250

ثانویه

داخل

شرکت

34.40× D + 439230

439230

363 × D +110110

6

خارج

شرکت

34.40 × D + 439230

439230

363 × D +110110

7

متقاضی

34.40 × D + 439230

-

-

8

اولیه

داخل و خارج

متقاضی

34.40 × D + 439230

-

-

متقاضیان برق با کاربری کشاورزی

9

30 <= D < 250

ثانویه

داخل

شرکت

250400

439230

ـ

10

خارج

شرکت

250400

439230

-

11

متقاضی

250400

-

-

12

اولیه

داخل و خارج

متقاضی

250400

-

-

13

D >= 250

ثانویه

داخل

شرکت

303100

439230

363 × D +110110

14

خارج

شرکت

303100

439230

363 × D +110110

7

متقاضی

303100

-

-

8

اولیه

داخل و خارج

متقاضی

303100

-

-

تهیه وسایل اندازه گیری در کلیه حالتها به عهده متقاضی می باشد .

D معرف قدرت قراردادی متقاضی می باشد.

* در کلیه حالتهایی که شرکت مسئول احداث خط و پست می باشد ، شرکت می تواند از شبکه موجود و یا در صورت لزوم با احداث خط و پست و یا تقویت آنها برق متقاضی را تامین نماید و میزان هزینه های اعلام شده یکسان خواهد بود .

هیات مدیره شرکت با توجه به هزینه های متعارف احداث پست توزیع حداکثر مبلغ دریافتی ستون سوم ( سهم تجهیزات پست به ازای هر کیلووات) راتعیین می نماید.

۱

هزینه های برقراری انشعاب متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و بیشتر با توجه به قدرت درخواستی مطابق جدول شماره 2 بوده لیکن هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق (ستون یک) هیچگاه از 1197900 ریال به ازاء هر کیلووات قدرت درخواستی بیشتر نخواهد شد.

۲

از هیچیک از متقاضیان برق علاوه بر قدرالسهم زمین پست (در ستون دوم هزینه مربوط به قدرالسهم زمین محاسبه شده است) وجهی بابت زمین دریافت نخواهد شد و متقاضیان تنها با توجه به بند 68-4 آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق می باید نسبت به واگذاری زمین اقدام و بهای آن را طبق بند 69-4 دریافت نمایند.

۳

شرکتها حتی در مواقعی که هزینه های نیرورسانی و تجهیز پستهای برق در داخل محدوده خدمات شهری بیش از مبالغ مندرج در جدول فوق باشد مجاز به واگذاری عملیات نیرورسانی و تجهیز پستهای برق به متقاضیان و یا دریافت مبالغ اضافی نمی باشند. در جدول فوق کلیه هزینه های توسعه، اصلاح و بهینه سازی شبکه منظور شده است.

۴

در خارج از محدوده خدمات شهری اگر تامین برق از شبکه ( خط ) موجود مقدور باشد مشابه مشترکین داخل محدوده خدمات شهری عمل خواهد شد، و در صورتیکه به تشخیص شرکت تامین برق از شبکه ( خط ) موجود مقدور نباشداحداث تاسیسات مورد نیاز بعهده متقاضی است. متقاضی مذکور با احداث این تاسیسات از پرداخت هزینه های سرشکن نیرورسانی و قدرالسهم زمین ( ستون دوم) و سهم تجهیزات پست ( ستون سوم ) معاف می باشد.

۵

سهم تجهیزات پست برای متقاضیان 7 مگاوات و بالاتر در صورتی که تغذیه آنها فشار متوسط باشد به ازاء هر کیلووات به شرح زیر محاسبه می شود.

 سهم تجهیزات پست به ازاء هر کیلووات = 439230+ 28/29 × کیلووات قدرت

 هیات مدیره شرکت باتوجه به هزینه های متعارف احداث پست فوق توزیع و انتقال حداکثر سهم تجهیزات پست به ازای هرکیلووات را معین می نماید.

۶

شرکت تحت هیچ عنوان مجاز به دریافت مبالغی بجز آنچه در این آیین نامه پیش بینی شده است نمی باشند.

۷

هر فیدر خط، باتوجه به مشخصات فنی تجهیزات دارای ظرفیت مشخص است ، سرشکن هزینه فیدر خط در سال جاری در هزینه های عمومی برقراری انشعاب ملحوظ شده است و مادام که ظرفیت اختصاص داده شده از فیدر خط به متقاضی با قدرت درخواستی وی تطابق داشته باشد از بابت فیدر خط هزینه ای از متقاضی دریافت نخواهد شد لیکن اگر به دلایل ذیل، ظرفیت اختصاص داده شده از فیدر خط به متقاضی بیش از قدرت درخواستی متقاضی باشد متقاضی می باید متناسباً هزینه های تخصیص ظرفیت بیشتر فیدررا پرداخت نماید :

1.        متقاضی خود خواهان تخصیص ظرفیت بیشتری از فیدر خط باشد و شرکت امکانات فنی داشته باشد ( به عنوان مثال متقاضی خواهان استفاده از فیدر اختصاصی باشد)

2.        بنا به دلایل فنی و براساس گزارشهای مهندسی و مطالعه شبکه تامین برق متقاضی به طور متعارف مستلزم تخصیص ظرفیت بیشتری از فیدر خط باشد ( به عنوان مثال به دلیل فاصله متقاضی از شبکه امکان تغذیه به سایر مشترکین از فیدر تخصیص یافته به متقاضی ممکن نباشد )

چنانچه شرکت از متقاضی به دلایل فوق هزینه تخصیص ظرفیت مازاد فیدر خط را دریافت نماید در این صورت مجاز نخواهد بود ظرفیت تخصیص یافته را به متقاضی دیگری واگذار نماید تعیین ظرفیت و هزینه فیدر بعهده هیات مدیره شرکت خواهد بود . مشترکینی که دارای فیدر اختصاصی می باشند در صورت درخواست افزایش قدرت تا تکمیل ظرفیت فیدر از پرداخت هزینه آن معاف می باشند . چون در سال 1383 هزینه فیدر در هزینه انشعاب ملحوظ شده ، شرکتها با درنظر گرفتن هزینه فیدر و میزان افزایش قدرت هزینه های عمومی برقراری انشعاب جهت افزایش این گونه مشترکین را با تایید هیات مدیره تعدیل خواهند نمود.

٨٠ : انشعابات موضوع ماده 2-16-4

مشترکین / متقاضیان غیر کشاورزی که مایل به انعقاد قراردادهای 20 ساعته بهره برداری از انشعاب می باشند هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق ( ستون اول جدول های شماره 1 و 2 ماده 78-4 و 79-4 ) را با ضریب  3/2 پرداخت خواهد نمود.

٨١ : جدول هزینه های متفرقه

جدول شماره سه

ارقام به ریال

شرح خدمات

25 آمپر سه فاز و کمتر

30 کیلووات و بیشتر

تکفاز

سه فاز

فشار ضعیف

فشار قوی

تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیری

43920

109810

292820

برآورد شرکت

آزمایش وسایل اندازه گیری

14640

29280

51245

73205

خدمات قطع و وصل در نقطه تحویل

14640

29280

51245

73205

صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری قبض اصلی

1465

1465

2930

2930

ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع

7320

7320

21960

21960

قرائت وسایل اندازه گیری و صدور صورتحساب به درخواست مشترک خارج از برنامه عادی

1465

1465

43925

43925

تغییر نام

14640

29280

51245

73205

اصلاحات : اصلاحات مربوط به آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق

 

شماره صفحه

شماره بند

شماره خط

متن فعلی

متن جایگزین

5

2-14-4

2

در ادامه متن

با تغییرات 5± درصد

7

1-16-4-هـ

5

سازمانهای ذیربط

مراجع ذیربط

7

1-16-4-و

1

انشهاب برق تجاری و سایر مصارف

انشعاب برق سایر مصارف

7

1-16-4-و

3

تعرفه تجاری و سایر مصارف

تعرفه سایر مصارف

12

1-35-4-هـ

3

هـ ) متقاضی در ایجاد مستحدثات و تاسیسات خود رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری را بایستی بنماید.

12

1-36-4

2

صنایع ، معادن و فلزات ، جهاد سازندگی ، کشاورزی

صنایع ومعادن ، جهاد کشاورزی

13

2-36-4

1

نیرو ، معادن و فلزات ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، جهاد سازندگی ، کشاورزی و نفت

نیرو ، صنایع و معادن ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، جهاد کشاورزی و نفت

16

3-41-4

1

غیر مترقبه طبیعی نیاز

غیر مترقبه طبیعی و یا موارد تصریح شده در قانون نیاز

16

3-41-4

4

نمی باید بعد از انتقال

نمی باید بواسطه این انتقال تغییر نماید.

19

45-4

عنوان

تغییر در مصرف

تغییر در نوع مصرف

25

4-56-4

8

در صورت عدم اشتغال به کشاورزی بعد از

در صورت عدم استفاده از انشعاب بعد از

25

4-56-4

9

محاسبه حداقل بهای قدرت ( معادل حداقل بهای برق تعرفه صنعتی )

محاسبه بهای قدرت

27

1-61-4

3

چنانچه در دوره صورتحساب بعدی

چنانچه در دوره یا دوره های بعدی

28

1-61-4

4

در ادامه متن

شرکت در مورد قطع برق مشترکین کشاورزی که بیش از پروانه صادره ، بهره برداری می نمایند . پس از کسب نظر و تایید شرکتهای آب منطقه ای اقدام خواهد کرد.

28

1-62-4

3

مابه التفاوت آن توسط مشترک پرداخت می گردد

مابه التفاوت آن توسط مشترک پرداخت و یا دریافت می گردد.

28

2-62-4

4

بخشی از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت می شود

بخشی از ارزش انشعاب به مشترک پرداخت و یا دریافت می شود.

29

63-4

1

حداکثر چهار بار در مدت 6 سال متوالی درخواست

حداکثر شش بار در مدت 9 سال درخواست

29

1-63-4

1

حداکثر آن 6 سال

حداکثر آن 9 سال

29

3-63-4

1

تا قبل از 6 سال

تا قبل از 9 سال

29

4-63-4

2

اگر درخواست کاهش موقت مشترک با تغییر ولتاژ همراه باشد

حذف می گردد

30

64-4

عنوان بند

تامین برق مشترکین با قدرت کمتر از 30 کیلووات

تامین برق متقاضیان با قدرت کمتر از 30 کیلووات

31

2-64-4

1

و یا تقویت

و یا هزینه تقویت

31

65-4

عنوان بند

مشترکین با قدرت 30 کیلووات و بیشتر

متقاضیان با قدرت 30 کیلووات و یا بیشتر

31

1-1-65-4

2

با قدرت بیش از 250 کیلووات

قدرت 250 کیلووات و یا بیشتر

31

4-1-65-4

1

بیش از 7 مگاوات

7 مگاوات و بیشتر

32

1-2-65-4

1

فیدر مربوط

فیدر مربوطه

34

4-1-67-4

2

ضریب همزمانی

متوسط ضریب همزمانی

35

68-4

2

در ادامه " بندهای 2-1-67-4 و 3-1-67-4 و 4-1-67-4 "

و 5-1-67-4

35

70-4

عنوان بند

تامین برق واحدهای مسکونی ، تجاری ، عمومی ، پاساژها ، و بلوکهای ساختمانی

تامین برق واحدهای مسکونی ، تجاری ، عمومیواقع درپاساژها ، بلوکهای ساختمانی و مجموعه های ساختمانی واقع در سطح محصور

36

72-4

2

خطوط 400 ، 230 ، 132 ، 63

خطوط با ولتاژ 132 کیلووات و به بالا