دات نت نیوک

تعرفه شماره 5 :ساير مصارف

5-1 - تعرفه مشترکین با قدرت بیش از 30 کیلووات

بهاي انرژي (kwh/ريال)

بهاي قدرت (kw/ريال)

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

980

3920

1960

35624

تعرفه مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر

قیمت پایه هر کیلووات‌ساعت (ریال)

متوسط انرژی مصرفی ماهانه (کیلووات‌ساعت در ماه)

1960

0تا100

2048

مازاد بر100تا200

2138

مازاد بر200تا300

2227

مازاد بر300تا400

2493

مازاد بر400تا500

2850

مازاد بر500تا600

3206

مازاد بر600

برای مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر، حداکثر بهای انرژی بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند 5-2 شرایط اختصاصی به ازای هر کیلووات‌ساعت بطور متوسط در مناطق عادی و ماههای غیرگرم مناطق گرمسیر 2672ریال و در ماههای گرم مناطق گرمسیر1960ریال می‌باشد.

شرايط اختصاصي مربوط به تعرفه شماره 5 (ساير مصارف):

5-1- در ماههاي تير، مرداد و شهريور به بهاي برق مصرفي مشتركين 20 درصد افزوده مي‌شود.

5-2- برای مشترکین با قدرت 30 کیلووات و کمتر، به منظور تشویق مشترکین برای جابجایی مصرف از ساعات اوج بار، پس از محاسبه بهای برق مصرفی بر اساس جداول فوق، اضافه پرداختی مصارف اوج‌بار و تخفیف مصارف غیراوج‌بار برای آن دسته از مشترکینی که دارای لوازم اندازه‌گیری

چند‌زمانه می‌باشند به شکل زیر محاسبه می‌شود:

 

کل مصرف اوج‌بار در دوره × 713ریال

=اضافه پرداختی مصارف اوج بار

(برای مشترکینی که دارای لوازم ‌اندازه‌گیری سه‌زمانه می‌باشند)

کل مصرف کم باری در دوره × 356.5ریال

 

= تخفیف مصارف غیراوج بار

(برای مشترکینی که دارای لوازم ‌اندازه‌گیری دوزمانه می‌باشند )

کل مصرف غیراوج‌بار در دوره × 142.6ریال

 

5-3- مشترکيني كه در دسته‌بندی تعرفه‌های 1 تا 4 قرار نمي‌گيرند، مشمول تعرفه ساير مصارف(تعرفه شماره5 ) می‌شوند.

5-4-واحدهای صنفی فاقد پروانه مشمول مفادبخشنامه شماره 100/30/25071مورخ 13/5/92 می گردند.اعمال جریمه یادشده صرفا پس از اعلام مشخصات واحدصنفی فاقد پروانه از سوی مجمع امورصنفی مربوطه صورت می گیرد.