دات نت نیوک
تعرفه شماره 1 : مصارف خانگي


 

(قيمت پايه هر كيلووات ساعت (ريال

(متوسط انرژي مصرف ماهانه (كيلووات ساعت در ماه

490

از 0 تا 100

571

مازاد بر 100 تا 200

1224

مازاد بر 200 تا 300

2203

مازاد بر 300 تا 400

2531

مازاد بر 400 تا 500

3184

مازاد بر 500 تا 600

3511

مازاد بر 600

  

حد اكثر بهاي انرژي بدون احتساب اضافه پرداختي و تخفيف بند1-1 شرايط اختصاصي به ازاي هر كيلووات ساعت بطور متوسط 2122ريال مي‌باشد.

شرايط اختصاصي مربوط به مصارف خانگي:

1-1- به منظور تشويق مشتركين براي جابجايي مصرف از ساعات اوج‌بار ، پس از محاسبه بهاي برق مصرفي براساس جداول فوق، اضافه پرداختي مصارف اوج‌بار و تخفيف مصرف غير اوج‌بار براي آن دسته از مستركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري چندزمانه مي‌باشند به شكل زير محاسبه مي‌شود:

كل مصرف اوج بار در دوره*490ريال =اضافه پرداختي مصارف اوج بار

 تخفيف مصارف غيراوج بار

 

كل مصرف كم باري در دوره × 245 ريال

(براي مشتركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري سه زمانه مي‌باشند)

كل مصرف غيراوج بار درد وره ×98ريال

(براي مشتركيني كه داراي لوازم اندازه‌گيري دوزمانه مي‌باشند)

 

1-2- بهاي برق مشتركين جانباز 25 درصد و بيشتر در مناطق عادي و گرمسير به ترتيب با كسر 80 و 100 كيلووات ساعت متوسط مصرف ماهانه انرژي برق آنها محاسبه مي‌گردد.

1-3- به تشخيص هيئت مديره شركت مي‌توان براي خانوادهايي كه در يك واحد مسكوني زندگي مي‌كنند كدخانوار به شرح زير درنظر گرفت:

متوسط مصرف ماهانه مبناي صدور صورتحساب براي هريك از خانواره=

مصرف ماهانه قرائت شده

كد خانوار

 

كدخانوار (حداکثر برابر 5)=

تعداد خانوار ساكن در يك واحد مسكوني

 

1-4- بهاي برق ماهانه باز فروش براي مصارف روستايي براساس جدول تعرفه‌هاي خانگي بر حسب مورد محاسبه و دريافت مي‌گردد. مصرف هر مشترك به شرح زير تعيين مي‌شود:

تعداد مشترك / (كل مصرف ماهانه كنتور اشتراكي) = متوسط مصرف هر مشترك

تبصره 1 : به منظور تامين هزينه‌هاي اداري برق روستاي شركت به ازاي هر مشترك مبلغ2633ريال از مبلغ صورتحساب كسر مي‌نمايد.

تبصره 2 : شوراي اسلامي روستا (نگهدارنده شبكه برق) مكلف است بهاي برق تحويلي به مشتركين را بر حسب مورد براساس تعرفه‌هاي مربوطه (4،3،2،1 و5) محاسبه و از مصرف‌كنندگان دريافت نمايد.