دات نت نیوک

 

تعرفه شماره 4- مصارف توليد (صنعت و معدن)

 

با قدرت 30 كيلو وات وكمتر   

باقدرت بیش از 30 كيلووات

كدتعرفه

بهاي انرژي (kwh/ ريال)

بهاي قدرت

kw / ريال

بهاي انرژي ( kwh / ريال)

بهاي قدرت

kw/ريال

ساعات
كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

ساعات كم باري

ساعات اوج بار

ساعات ميان باري

392

1568

784

-

303

1212

606

56997

گزینه 1

4-الف

348

1392

696

21374

گزینه 2

383.5

1534

767

-

گزینه 3

241.5

966

483

-

178.5

714

357

32060

گزینه 1

4-ب

214.5

858

429

16030

گزینه 2

241.5

966

483

-

گزینه 3

 

بهاي برق براي مشتركين باقدرت بیش از30 كيلووات (50 آمپرسه‌فاز) باتوجه به گزينه‌هاي جدول فوق محاسبه و دريافت مي‌شود. شركت پس از دريافت تعرفه‌هاي برق و شرايط عمومي آنها مشتركين را كتباً از نرخ گزينه‌هاي مربوطه مطلع مي‌نمايد. مشتركين مي‌توانند گزينه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شركت اعلام نمايند. در صورت عدم اعلام گزينه از طرف مشتركين ، بهاي برق مصرفي براساس آخرين گزينه مورد عمل درسال قبل محاسبه خواهد شد. مشترك درصورت ادامه استفاده از گزينه سال قبل ميتواند در طي سال دو بار گزينه مورد عمل را تغيير دهد. ليكن درصورت تغيير گزينه در ابتداي سال،تنها امكان تغييرگزينه در طي سال براي يك بار وجود دارد.

شرايط اختصاصي مربوط به مصارف توليد(صنعت و معدن) :

4-1 - بهاي برق مصرفي مشتركين در ماههاي تير، مرداد و شهريور 20 درصد افزوده مي‌شود.

4-2 - بهای برق مشترکینی که روی ولتاژ400 و 230 کیلوولت هستند با 10 درصد تخفیف و روی ولتاژ 132 ، 66 و 63 با 6 درصد تخفیف محاسبه و دریافت می‌گردد.

4-3 - درروزهاي جمعه بهاي انرژي ساعات اوج بار در مورد اشتراكهاي داراي وسيله اندازه‌گيري چند‌زمانه معادل بهاي انرژي ساعات ميان‌باري مي‌باشد.

4-4 - بهاي برق مصرفي آن دسته از مشتركين توليد(صنعت و معدن)كه ضوابط مندرج در بند 3-36-4 آئين‌نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق را رعايت نمي‌نمايند، با ضريب 1.2 محاسبه و دريافت مي‌گردد. در صورتي كه ميزان استفاده غير توليد(صنعت و معدن) اين دسته از مشتركين به بيش از 20 درصد برسد، مطابق با بند 45-4 آئين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق با ايشان رفتار خواهد شد.

4-5 - بهاي برق مصرفي كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي، دفاتر خدمات مسافري وساير تأسيسات مشابه در صورت ارائه مجوزهاي لازم، با توجه به قدرت انشعاب و ولتاژ تحويلي مشمول تعرفه 4-الف مي‌گردند.

4-6 - بهاي برق مصارف عادي در مناطق ويژه اقتصادي، كه بيش از 95 درصد مصرف آنها صنعتي است، با رعايت بند 3 -36-4 آيين نامه تكميلي تعرفه‌هاي برق با تعرفه توليد(صنعت و معدن)محاسبه خواهد شد.