دات نت نیوک
جدول هزينه هاي متفرقه

جدول هزینه های متفرقه مستند به بخشنامه شماره 94/29536/20/100 مورخ 1394/06/14
ردیف شرح خدمات 25 آمپر سه فاز و كمتر 30 كيلووات و بيشتر
تكفاز با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده سه فاز با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده فشار ضعيف با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده فشار قوی با احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده
1 تغيير مكان داخلی وسايل اندازه گيري 250,000 272,500 600,000 654,000 1,650,000 1,798,500 برآورد شركت
2 آزمايش وسايل اندازه گيري 90,000 98,100 165,000 179,850 300,000 327,000 420,000 457,800
3 ارسال اطلاعيه تسويه حساب و قطع 40,000 43,600 40,000 43,600 120,000 130,800 120,000 130,800
4 خدمات قطع و وصل در نقطه تحويل 90,000 98,100 165,000 179,850 300,000 327,000 400,000 436,000
5 صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترك در نگهداری قبض اصلي 10,000 ​ 10,900 10,000 10,900 20,000 21,800 20,000 21,800
6 قرائت وسايل اندازه گيری و صدور صورتحساب به درخواست مشترك خارج از برنامه عادي 10,000 10,900 100,000 109,000 250,000 272,500 250,000 272,500
7 تغيير نام با بازدید وآزمایش وسایل اندازه گیری 100,000 109,000 170,000 185,300 300,000 327,000 420,000 457,800