دات نت نیوک
 

جدول شماره يك هزينه هاي برقراري انشعاب
هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان (اعم از متقاضيان واقع در سطح يا در ارتفاع) با قدرت كمتر از 30كيلووات (ارقام به ريال)
انشعابات و مناطق مشمول قدرت انشعاب *هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب (1) **سرشكن نيرورساني +قدرالسهم زمين(2) هزينه هاي لوازم اندازه گيري ***جمع كل هزينه ها مدارك مورد نياز جهت پذيرش و تشكيل پرونده و واگذاري انشعاب
خانگي عمومي كشاورزي صنعتي ساير مصارف
انشعابهاي غير خانگي روستايي وكليه انشعابات در محدوده خدمات شهري 25آمپر تكفاز 1128928 10008822 1500000 12637750 مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه كد پستي درخواست كتبي و معرفي نامه جهت پيگيري از سازمانها و ادارات متبوع و مالك محل تقاضاو دريافت مجوزهاي لازم در صورت نياز از سازمانهاي ذيربط مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه كد پستي - جواز كسب يا نامه اتحاديه
32آمپر تكفاز 1445027 12811292 1500000 15756319
25آمپر سه فاز 3386784 30026466 4300000 37713250
32آمپر سه فاز 4335083 38433876 4300000 47068959
انشعابهاي خانگي روستايي 25آمپر تكفاز 1128928 2111822 1500000 4740750 مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - نامه دهياري يا بخشداري
15آمپر تكفاز 677357 1520512 1500000 3697869
كليه انشعابات خارج محدوده خدمات شهري و روستايي از شبكه موجود(***) 25آمپر تكفاز 1128928 10008822 1500000 12637750 جهت خانه باغ و خانه كارگري مجوز جهاد كشاورزي - مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - مجوز از مراجع ذيصلاح مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - جواز تأسيس و پروانه بهره برداري مجوز جهاد كشاورزي - پروانه بهره برداري از امور آب مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه كد پستي - جواز كسب يا نامه اتحاديه
32آمپر تكفاز 1445027 12811292 1500000 15756319
25آمپر سه فاز 3386784 30026466 4300000 37713250
32آمپر سه فاز 4335083 38433876 4300000 47068959
متقاضيان خانگي روستايي تا 25آمپر تكفاز از اين معافيت استفاده خواهند كرد و متقاضياني كه در فاصله بيش از 200متر از شبكه فشار ضعيف قراردارند نسبت به مازاد 200متر بايستي هزينه مربوطه را پرداخت و يا نسبت به احداث شبكه در فاصله مازاد بر 200متر اقدام نمايند . متقاضيان با قدرت بيشتر از 25امپر تكفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستي مشابه ساير متقاضيان تامين برق خواهند شد.(**)
در صورتي كه واگذاري انشعاب نياز به احداث شبكه توسط متقاضي باشد متقاضي از پرداخت ستون دوم هزينه ها شامل سرشكن نيرورساني +قدرالسهم زمين معاف ميباشد(***)
سرشكن نيرورساني مشمول هزينه خط سرويس نيز ميباشد
نحوه محاسبه هزينه ها: * هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب ( 1 ) = فاز*آمپر درخواستي* (25) / (1128928) ** هزينه سرشكن نيرورساني و قدرالسهم زمين ( 2 ) = فاز*آمپر درخواستي*(25) / (10008822) *** جمع كل هزينه برقراري انشعاب = ( 1 ) + ( 2 ) + لوازم اندازه گيري
هزينه لوازم اندازه گيري به عهده متقاضي ميباشد و نحوه تعيين اين هزينه مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شركت توانير ابلاغ ميگردد


 

 

جدول شماره 2 هزينه هاي برقراري انشعاب
هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت 30 کیلووات وبیشتر ( ارقام : به ريال به ازای هر كيلووات )
متقاضیان برق با كاربری غيرپمپاژ كشاورزي
رديف قدرت درخواستي ولتاژ تحويلي محدوده شهري مسئول احداث خط و پست* ستون 1 ستون 2 ستون 3 مدارك مورد نياز جهت پذيرش و تشكيل پرونده و واگذاري انشعاب
هزينه‌هاي‌عمومی برقراری انشعاب نيرورسانی + قدرالسهم زمين سهم تجهيزات پست عمومي كشاورزي صنعتي سايرمصارف
1 30 <= D < 250 ثانويه داخل شركت 1047124 1570686 ـ درخواست كتبي و معرفي نامه جهت پيگيري از سازمانها و ادارات متبوع و مالك محل تقاضاو دريافت مجوزهاي لازم در صورت نياز از سازمانهاي ذيربط مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - جواز تأسيس و پروانه بهره برداري مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - جواز تأسيس از سازمان صنعت و معدن و تجارت در صورت لزوم اصلاحيه يا تمديديه از سازمان صنعت و معدن و تجارت مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - تأييديه كد پستي - جواز كسب يا نامه اتحاديه
2 خارج شركت 1047124 1570686 -
3 متقاضی 1047124 - -
4 اوليه داخل و خارج متقاضی 1047124 - -
5 D >= 250 ثانويه داخل شركت 82.01 × D + 1047124 1570686 1298.09 × D +393753
6 خارج شركت 82.01 × D + 1047124 1570686 1298.09 × D +393753
7 متقاضی 82.01 × D + 1047124 - -
8 اوليه داخل و خارج متقاضی 82.01 × D + 1047124 - -
متقاضیان برق با كاربری پمپاژ كشاورزي
كشاورزي
9 30 <= D < 250 ثانويه داخل شركت 596954 1570686 ـ مدارك شناسايي - مدارك مالكيت - فيش برق موجود يا همسايه - جواز تأسيس و پروانه بهره برداري
10 خارج شركت 596954 1570686 -
11 متقاضی 596954 -
12 اوليه داخل و خارج متقاضی 596954 -
13 D >= 250 ثانويه داخل شركت 722590 1570686 1298.09 × D +393753
14 خارج شركت 722590 1570686 1298.09 × D +393753
7 متقاضی 722590 - -
8 اوليه داخل و خارج متقاضی 722590 - -
( D ) ديماند ( قدرت ) درخواستي .
تهيه وسايل اندازه گيري در كليه حالتها به عهده متقاضي مي باشد .

 
جدول هزینه متقاضیان برق با كاربری غيرپمپاژ كشاورزي
رديف قدرت درخواستي قدرت ولتاژ تحويلي محدوده شهري مسئول احداث خط و پست* ستون 1 ستون 2 ستون 3 هزینه توسعه شبکه فشارمتوسط بخش کشاورزی هزینه لوازم اندازه گیری
هزينه‌هاي‌عمومی برقراری انشعاب نيرورسانی + قدرالسهم زمين سهم تجهيزات پست
1 30 <= D < 250 0 ثانويه داخل شركت 702768 1054152 0 0 3627000
2 0 خارج شركت 702768 1054152 0 0 3627000
3 0 متقاضی 702768 0 0 0 3627000
4 0 اوليه داخل و خارج متقاضی 702768 0 0 0 3627000
5 D >= 250 0 ثانويه داخل شركت 55.04 × D + 702768 1054152 871.2 × D +264264 0 براساس مصوب هیات مدیره
6 0 خارج شركت 55.04 × D + 702768 1054152 871.2 × D +264264 0 براساس مصوب هیات مدیره
7 0 متقاضی 55.04 × D + 702768 0 0 0 براساس مصوب هیات مدیره
8 0 اوليه داخل و خارج متقاضی 55.04 × D + 702768 1054152 0 0 براساس مصوب هیات مدیره
9 30 <= D < 250 0 ثانويه داخل شركت 400640 1054152 0 1054152 3627000
10 0 خارج شركت 400640 1054152 0 1054152 3627000
11 0 متقاضی 400640 0 1054152 3627000
12 اوليه داخل و خارج متقاضی 400640 0 1054152 3627000
13 D >= 250 250 ثانويه داخل شركت 484960 1054152 871.2 × D +264264 1054152 براساس مصوب هیات مدیره
14 250 خارج شركت 484960 1054152 871.2 × D +264264 1054152 براساس مصوب هیات مدیره
7 300 متقاضی 484960 0 0 1054152 براساس مصوب هیات مدیره
8 300 اوليه داخل و خارج متقاضی 484960 0 0 1054152 براساس مصوب هیات مدیره