دات نت نیوک
شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق

 

1- بهاي برق مصرفي آن دسته از مشتركيني كه مايل به استفاده از برق بدون پرداخت هزينه انشعاب مي‌باشند (مشتركين آزاد) با ضريب 1.2 نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دريافت مي‌شود (تعرفه آزاد) ، مدت زمان استفاده از اين تعرفه به درخواست متقاضي و تأييد شركت تعيين مي‌گردد.

2-میانگین ساعات اوج بار 4 ساعت و ساعات كم باري 8 ساعت است،لیکن مجموع ساعات اوج بار در سال از 1460 تجاوزنمی نماید .تشخيص ساعات مزبور در مورد مشتركين نهايي با شركتهاي برق و در بازار برق به عهده شركت مديريت شبكه برق ايران مي‌باشد.

3-در مورد مشتركيني كه لوازم اندازه‌گيري دو زمانه دارند (بجز مشتركين خانگي و مشتركين باقدرت 30 كيلووات و كمتر ساير مصارف)، مصارف ساعات اوج بار با ضريب 6/0 نسبت به نرخ‌هاي ساعات اوج بار و مصارف ساير ساعات با نرخ ساعات ميان باري محاسبه مي‌گردد.

4-قدرت مورد محاسبه در بهاي قدرت (ديماند) قدرت قرائت شده است ، مگر آن كه قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادي كمتر باشد كه دراين صورت 90 درصد قدرت قراردادي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب حداقل مبلغ صورت حساب مشتركين با قدرت بیش از 30 كيلووات معادل حاصل ضريب 90 درصد قدرت قراردادي آنها در بهاي هر كيلووات قدرت مي‌باشد.

5-شركت موظف است تا در صورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي براي يك دوره اخطار كتبي داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شركت مي‌تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و يا بهاي مصارف مازاد (به نسبت قدرت قرائت شده از قدرت مازاد) و قدرت مازاد (مابه‌التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادي)‌ كليه مشتركين (به استثناي مشتركين مصارف توليد (صنعت و معدن)) ومشترکین کد تعرفه (3-الف))را با ضريب 2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دريافت دارد.. در صورت تجاوز از قدرت مشترکین مصارف تولید (صنعت و معدن) بهای برق تا 10 درصد قدرت مازاد با ضریب 1.5 و مازاد بر 10 درصد با ضریب 2 محاسبه و دریافت می‌شود.مشترکین کد تعرفه (3-الف)ملزم به رعایت قدرت و انرژی مندرج در پروانه بهره برداری معتبر می باشند. در صورت تجاوز از قدرت و مصرف مجاز، مصارف ماذاد (با توجه به مصرف مجاز مندرج در پروانه بهره برداری و در صورت عدم درج مصرف مجاز در پروانه بهره برداری به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده )با ضریب 2 و قدرت مازاد (مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قدرت مجاز)بر اساس بهای قدرت در کد تعرفه (3-ب)محاسبه و دریافت خواهد شد. 

6-شركت موظف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه‌‌هاي ارايه شده بهاي برق مصرف اين دسته از مشتركين را با اعمال ضريب 1،2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دريافت دارد.

7-بهاي برق كه در برخي موارد قيمت يا نرخ برق يا مشابه آن نيز ناميده مي‌شود، شامل مؤلفه‌هايي نظير بهاي انرژي (اعم از ميان‌باري، اوج بار و كم‌باري) ، بهاي قدرت،‌بهاي انرژي راكتيو، پيك فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنايي معابر مي‌باشد كه با توجه به مشخصات انشعاب و مشترك (ميزان ولتاژ، قدرت و نوع فعاليت) تعيين و از مشتركين دريافت مي‌شود.

8-به منظور تعديل ضريب قدرت براي مشتركين غيرخانگي با قدرت بيش از 30 كيلووات ، در صورتي كه متوسط ضريب قدرت هر دوره قرائت كمتر از 90 د رصد باشد، بهاي برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زير تعديل و محاسبه خواهد شد:

5/ 0 ( ( 2 (مصرف راكتيو) + 2 ( مصرف اكتيو) )/مصرف اكتيو =ضريب قدرت                 1-(ضريب قدرت/ % 90 ) = ضريب زيان

 

در مواردي كه قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادي كمتر باشد، بهاي انرژي راكتيو (ناشي از بدي كيفيت مصرف) به ازاي هر كيلووارساعت حداكثر معادل 713 ريال خواهد بود.

9-در صورتي كه تعديل بهاي برق ناشي از پيش پرداخت صورتحسايب يا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقدقرارداد مورد توافق طرفين قرار گرفته باشد، محاسبه بهاي برق با توجه به نرخ تورم منتشره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس ضرايب زير محاسبه مي‌گردد.

ضريب موردعمل در مورد مشتركيني كه مايل به پيش پرداخت مي باشند:

[(تعداد روزهاي بين پيش پرداخت تا تاريخ صدور صورتحساب +3800)/3800]

 

ضريب موردعمل در مورد مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت مي‌نمايند:

[ ((3800/تعداد روزهاي فاصله بين آخرين مهلت تا تاريخ پرداخت)+1) ]

10-بهاي انرژي، بهاي قدرت (ديماند) براساس ماههاي 30 روزه طراحي گرديده است. لذا مقادير آنها در هر ماه با توجه به تعداد روزهاي ماه تعديل مي‌شود.

11-قانون ماليات بر ارزش افزوده قابل اجرا از 1/7/87 جايگزين عوارض موضوع قانون تجميع عوارض (ابلاغ شده با شماره 29331 مورخ 2/11/81) خواهد شد.

12-شركتهاي برق مكلفند در خصوص ميزان مصارف خارج از الگو و افزايش قيمت براي آن دسته از مشتركيني كه الگوي مصرف برق براي آنها تعيين شده به شيوه مناسب اطلاع‌رساني نمايند.

13-بهاي برق مصرفي مشتركين خانگي در مناطق فاقد شبكه گازرساني در استانهاي هرمزگان ، بوشهر ، خوزستان و شهرهاي چابهار و کنارک براي سه ماهه دي، بهمن و اسفند با ضريب 6/0 نسبت به نرخ تعرفه خانگي محاسبه و دريافت خواهد شد.

14-بهاي برق مصرفي مشتركين خانگي در شهرستانهاي آبادان و خرمشهر و اروند كنار با در نظر گرفتن الگوي مصرف براساس بند ب ماده 4 مصوبه شماره 64106ت028854 مورخ 18/12/82 هيأت محترم وزيران در نظر گرفته خواهد شد.

15- هرگاه به عللي از قبيل جلوگيري از افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهاي برق از ميزان مجاز و در نتيجه حفظ پايايي، پايداري و يا جلوگيري از آسيب به تاسيسات، قدرت برخي از مشتركين با اعلام مركز كنترل شبكه به طور موقت محدود و يا قطع گردد، بهاي قدرت ايشان با استفاده از روابط زير متناسباً تعديل خواهد شد:

 

ضريب تعديل بهاي قدرت × بهاي قدرت قراردادي = بهاي قدرت تعديل شده 

 

 

 

16-مبلغ ثابت ماهانه یاآبونمان به شرح جدول زیر محاسبه و دریافت می گردد:

 

دسته بندی مشترکین

مبلغ آبونمان- ریال در ماه

کلیه مشترکین با قدرت 30کیلو وات و بیشتر

99000

کلیه مشترکین با قدرت 30کیلو وات و کمتر

11000