دات نت نیوک

واگذاري انشعاب 30 کیلو وات و بیشتر


نوع تعرفه

مدارک مورد نياز

خانگي

- بر حسب مورد ارائه مدارك زير :
- پروانه يا جواز ساخت جهت مناطق شهري
- ارائه نامه معتبر از دهياري يا بخشداري جهت مناطق روستايي
- تكميل و ارائه فرم تعهد محضري جهت متقاضيان حاشيه شهرها و فاقد مجوزات قانوني

عمومي

- بر حسب مورد ارائه مجوز معتبر از وزارت خانه متبوع يا نمايندگان معتبر آنها در استان

صنعتي

-بر حسب مورد ارائه مدارك زير داراي اعتبار از وزارت خانه هاي صنايع و معادن يا جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه
- موافقت اصولي - پروانه يا جواز تاسيس
- پروانه بهره برداري - كارت شناسايي
- گواهي فعاليت صنعتي - پروانه كسب معتبر يا گواهي فعاليت صنعتي و منطبق با نوع فعاليت توليدي از اتحاديه صنف مربوطه
- ارائه مجوز از وزارت نيرو جهت تاسيسات وابسته به وزارتخانه هاي نيرو، صنايع و معادن، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي و نفت
- ارائه معرفي نامه معتبر از شركت شهركهاي صنعتي براي متقاضيان مستقر در شهركهاي صنعتي
- ارائه مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي يا دفاتر خدمات مسافرتي و مشابه آن
- ارائه مجوز از كميسيون شوراي پيشگيري از تخريب اراضي ملي مستقر در اداره امور اراضي براي متقاضيان خارج محدوده شهري با تغيير كاربري

کشاورزي

- ارائه پروانه معتبر بهره برداري از سازمان آب منطقه اي استان
- ارائه گواهي معتبر از جهادكشاورزي در ارتباط با تاييديه پياده سازي سيستم آبياري نوين
- تكميل و ارائه تفاهم نامه اصلاح الگوي مصرف برق كشاورزي

ساير مصارف

- بر حسب مورد ارائه مدارك زير :
- پروانه يا جواز ساخت جهت مناطق شهري
- ارائه نامه معتبر از دهياري يا بخشداري جهت مناطق روستايي
- جهت متقاضيان باغشهري يا باغچه هاي تفريحي در محدوده طرح هادي مصوب روستايي ارائه مجوز از سازمان بنياد مسكن انقلاب اسلامي و براي متقاضيان خارج محدوده شهري از كميسيون شوراي پيشگيري از تخريب اراضي ملي مستقر در اداره امور اراضي


- در كليه درخواستها ارائه كد ملي ، كد پستي و شماره اشتراك قبض همسايه يا محل مورد تقاضا (در درخواستهاي تغييرقدرت) الزامي مي باشد

- در كليه درخواستها تكميل و ارائه فرم كروكي محل الزامي مي باشد

- در درخواستهاي متقاضيان حقوقي ارائه درخواست كتبي و نامه رسمي معرفي نماينده الزامي میباشد

- در درخواستهاي انشعابات ديماندي ارائه درخواست كتبي متقاضي الزامي مي باشد

توجه 1- در داخل محدوده شهر انشعاب جهت فعاليت جوشكاري و صنوف مزاحم واگذار نمي گردد .

توجه 2- تامين برق متقاضيان خانه باغ ها ، دامداريها ، مرغداريها و جوشكاريها در خارج يا داخل محدوده روستا از شبكه روستا صورت نمي گيرد


هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت ۳۰ كيلووات وبيشتر (كاربري غير پمپاژ كشاورزي)
ارقام : به ريال به ازاي هر كيلووات

رديف

قدرت درخواستي

ولتاژ تحويلي

محدوده شهري

مسئول احداث خط و پست

ستون ۱
هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب

ستون۲
نيرو رساني + قدرالسهم زمين

ستون ۳
سهم تجهيزات پست

۱

۳۰<=D<۲۵۰

ثانويه

داخل

شركت

۷۰۲,۷۶۸

۱,۰۵۴,۱۵۲

-

۲

خارج

شركت

۷۰۲,۷۶۸

۱,۰۵۴,۱۵۲

-

۳

متقاضي

۷۰۲,۷۶۸

-

-

۴

اوليه

داخل و خارج

متقاضي

۷۰۲,۷۶۸

-

-

۵

D>=۲۵۰

ثانويه

داخل

شركت

۷۰۲,۷۶۸+D ۵۵/۰۴

۱,۰۵۴,۱۵۲

۲۶۴.۲۶۴+D* ۸۷۱/۲

۶

خارج

شركت

۷۰۲,۷۶۸+D ۵۵/۰۴

۱,۰۵۴,۱۵۲

۲۶۴.۲۶۴+۲ /۸۷۱*D

۷

متقاضي

۷۰۲,۷۶۸+D ۵۵/۰۴

-

-

۸

اوليه

داخل و خارج

متقاضي

۷۰۲,۷۶۸+D ۵۵/۰۴

-

-

نكته۱) تهيه وسايل اندازه گيري در كليه حالتها به عهده متقاضي مي باشد.
نكته۲) D معرف قدرت قراردادي متقاضي مي باشد.
نكته۳) سهم تجهيزات پست براي متقاضيان ۷ مگاوات و بالاتر در صورتي كه تغذيه آنها فشار متوسط باشد به ازاء هر كيلووات به شرح زير محاسبه مي شود.
سهم تجهيزات پست به ازاء هر كيلووات = ۸۷۸,۴۶۰+۵۶/۵۸ *كيلووات قدرت
نكته۴) كليه متقاضيان سمت ثانويه واقع در محدوده خدمات شهري و روستايي مبالغ مندرج در جدول فوق را كامل پرداخت مي نمايند و وظيفه اجراي طرح نيرورساني بعهده شركت توزيع مي باشد.
نكته۵) متقاضيان خارج از محدوده خدمات شهري و روستايي سمت اوليه و ثانويه در صورت نياز به احداث شبكه نيرورساني از پرداخت هزينه هاي مندرج در ستون دو و سه جدول فوق معاف و موظف به اجراي طرح نيرورساني مي باشند.
نكته۶) كليه متقاضيان سمت اوليه در داخل و خارج از محدوده خدمات شهري و روستايي در صورت نياز به احداث شبكه نيرورساني از پرداخت هزينه هاي مندرج در ستون دو و سه جدول فوق معاف و موظف به اجراي طرح نيرورساني مي باشند.
هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان با قدرت ۳۰ كيلووات وبيشتر (كاربري پمپاژ كشاورزي*)

ارقام : به ريال به ازاي هر كيلووات


رديف

قدرت درخواستي

ولتاژ تحويلي

محدوده شهري

مسئول احداث خط و پست

ستون ۱
هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب

ستون۲
نيرو رساني + قدرالسهم زمين

ستون ۳
سهم تجهيزات پست

۹

۳۰<=D<۲۵۰

ثانويه

داخل

شركت

۴۰۰,۶۴۰

۱,۰۵۴,۱۵۲

-

۱۰

خارج

شركت

۴۰۰,۶۴۰

۱,۰۵۴,۱۵۲

-

۱۱

متقاضي

۴۰۰,۶۴۰

-

-

۱۲

اوليه

داخل وخارج

متقاضي

۴۰۰,۶۴۰

-

-

۱۳

D>=۲۵۰

ثانويه

داخل

شركت

۴۸۴,۹۶۰

۱,۰۵۴,۱۵۲

۲۶۴.۲۶۴+D* ۸۷۱/۲

۱۴

خارج

شركت

۴۸۴,۹۶۰

۱,۰۵۴,۱۵۲

۲۶۴.۲۶۴+D* ۸۷۱/۲

۱۵

متقاضي

۴۸۴,۹۶۰

-

-

۱۶

اوليه

داخل و خارج

متقاضي

۴۸۴,۹۶۰

-

-


*پمپاز كشاورزي شامل پمپاژ آب براي آبياري (كشاورزي, پمپاژ مجدد, آبياري تحت فشار و ثقلي) و پمپاژ آب براي توليد محصولات كشاورزي (باغداري, دامداري, مرغداري, كارخانه هاي توليد قارچ, واحدهاي توليد گل و گياه, مجتمع هاي پرورش اسب) و تكثير و پرورش آبزيان در آبهاي داخلي مي باشد.
نكته۱) تهيه وسايل اندازه گيري در كليه حالتها به عهده متقاضي مي باشد.
نكته۲) D معرف قدرت قراردادي متقاضي مي باشد.
نكته۳) سهم تجهيزات پست براي متقاضيان ۷ مگاوات و بالاتر در صورتي كه تغذيه آنها فشار متوسط باشد به ازاء هر كيلووات به شرح زير محاسبه مي شود.
سهم تجهيزات پست به ازاء هر كيلووات = ۸۷۸,۴۶۰+۵۶/۵۸ *كيلووات قدرت
نكته۴) كليه متقاضيان سمت ثانويه واقع در محدوده خدمات شهري و روستايي مبالغ مندرج در جدول فوق را كامل پرداخت مي نمايند و وظيفه اجراي طرح نيرورساني بعهده شركت توزيع مي باشد.
نكته۵) متقاضيان خارج از محدوده خدمات شهري و روستايي سمت اوليه و ثانويه در صورت نياز به احداث شبكه نيرورساني از پرداخت هزينه هاي مندرج در ستون دو و سه جدول فوق معاف و موظف به اجراي طرح نيرورساني مي باشند.
نكته۶) كليه متقاضيان سمت اوليه در داخل و خارج از محدوده خدمات شهري و روستايي در صورت نياز به احداث شبكه نيرورساني از پرداخت هزينه هاي مندرج در ستون دو و سه جدول فوق معاف و موظف به اجراي طرح نيرورساني مي باشند.

تعهدات فنی متقاضی و شرکت


تعهدات فني متقاضي درصورت نياز وبراساس نظر كميسيونهاي شهرستان يا ستاد –A

1- احداث پست هوايي

2- احداث خط 20 كيلو ولت

3- واگذاري زمين پست

4- تجهيز پست پاساژ

5- اجراي كابل كشي فشار ضعيف يا قوي زميني

6- نصب ريگلوزر

7- تهيه و نصب تابلو متناسب با لوازم اندازه گيري

8- فراهم نمودن جاده دسترسي

B -تعهدات فني شركت وبراساس نظر كميسيونهاي شهرستان يا ستاد

1- اصلاح يا احداث شبكه فشار ضعيف

2- احداث شبكه فشار قوي «خط 20 كيلو ولت»

3- ساخت و تجهيز پست زميني

4- اجراي كابل كشي فشار ضعيف و قوي زميني

5- افزايش قدرت ترانس