دات نت نیوک
راهنمای تامین برق

راهنماي تأمين برق انشعاب متقاضيان برق  30 كيلووات و بيشتر

رديف

مراحل انجام كار

مسئول فرايند

محل انجام كار

1

ثبت تقاضا

متقاضي

نزديكترين دفتر پيشخوان محل تقاضا و یا میز خدمت الکترونیکی / حضوری

2

ارائه مدارك پذيرش شده

دفاتر پيشخوان

خدمات مشتركين - واحد قبول اشتراك

3

ارائه مدارك جهت بازديد از محل

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

رئيس اداره مهندسي و نظارت

4

بررسي درخواست و تعيين قدرت

رئيس اداره مهندسي و نظارت

تكنسين طراحي

5

بازديد ازمحل و تهيه كروكي و گزارش توجيهي

تكنسين طراحي

خدمات مشتركين - واحد قبول اشتراك

6

بررسي گزارش بازديد از محل و كروكي

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

كميسيون

7

تهيه قرارداد

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

كارشناس نظارت بر قراردادها و فروش انشعاب

8

امضا‍ قرارداد

كارشناس نظارت بر قراردادها و فروش انشعاب

متقاضي

9

بررسي و امضاي قرارداد

متقاضي

معاونت فروش و خدمات مشتركين

10

صدور فيش انشعاب

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

متقاضي

11

پرداخت و تحويل فيش پرداختي

متقاضي

خدمات مشتركين - واحد قبول اشتراك

12

اشتراك گذاري و تحويل به مأمور نصب

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

مأمور نصب

13

نصب انشعاب و تحويل فرم صورتمجلس

مأمور نصب

خدمات مشتركين - واحد قبول اشتراك

14

ثبت مشخصات صورتمجلس و ايجاد سابقه

مسئول قبول تقاضا و اشتراك

مسئول تشخيص

در قراردادها : در صورتي كه متقاضي تقاضاي افزايش قدرت را بنمايد بايستي مجددا در كميسيون مطرح و هزينه هاي نيرورساني را خود تأمين نمايد .