دات نت نیوک
Enter Title

(( مراحل انجام كارتأمين برق انشعاب متقاضيان  30 كيلووات و بيشتر ))

1-    ارائه مدارك مورد نياز توسط متقاضي به نزديكترين دفتر پيشخوان محل تقاضا   ( ارائه شماره تلفن همراه مالك محل  الزامي مي باشد . )

2-    تكميل و ثبت تقاضا و چاپ رسيد پذيرش تقاضا توسط دفتر پيشخوان و ارائه آن به مسئول قبول متقاضي و اشتراك حداكثر ظرف مدت زمان 24 ساعت

3-    پس از بررسي صحت مدارك ارائه شده توسط مسئول قبول متقاضي و اشتراك در همان روز فرم پذيرش متقاضي انشعاب جديد يا تغيير قدرت ، فرم كروكي ، فرم گزارش توجيهي تحويل رئيس اداره مهندسي و نظارت داده مي شود . ( مدارك ارائه شده از نظر انطباق آن با مراجع ذيصلاح تصويب شده در آئين نامه تكميلي تعرفه هاي برق و تاريخ اعتبار آنها بررسي گردد .)

·        به منظور بازديد از محل انشعابات 30 كيلووات و بيشتر موارد زير بايستي رعايت شود :

الف) دريافت اطلاعات لازم از شبكه ها و پستهاي موجود محل از واحد بهره برداري

ب ) تكميل كردن دقيق فرمهاي ارائه شده و فرم درخواست انشعابات برق جديد 30 كيلووات و بيشتر يا مجموعه ها و كليه متقاضيان كه تأمين برق آنها نياز به نصب پست دارد محل ترسيم كروكي محل مورد نظر متقاضي و فرم گزارش توجيهي و بررسي موقعيت جغرافيايي محل و مشخص نمودن عوارض زمين در محل و ارائه پيشنهاد و نحوه تأمين برق متقاضي

ج) تهيه طرح دقيق احداث تأسيسات نيرورساني در صورت نياز

د) مشخص نمودن نحوه تأمين برق متقاضي در گزارش توجيهي برحسب ولتاژ تحويلي

ه ) مشخص نمودن نقطه تحويل نيرو به متقاضيان و محل مصرف آن

و) مشخص نمودن تأسيسات برقي مورد نياز از قبيل طرح تابلو ، محدود كننده ها ، مقطع كابل و ... بعد از نقطع تحويل تا محل مصرف برابر استانداردها و اصول فني كه بايستي توسط متقاضي رعايت گردد .

ي) رعايت دقيق مفاد آيين نامه تكميلي تعرفه هاي برق در مورد نحوه تأمين برق وانطباق آن با درخواست متقاضي

4-    بررسي درخواست و تعيين قدرت و ارجاع به تكنسين طراحي توسط رئيس اداره مهندسي و نظارت

5-    بازديد از محل و تهيه كروكي و گزارش توجيهي طبق برنامه زمانبندي توسط كارشناس يا تكنسين طراحي

6-     بررسي گزارش مربوطه توسط كميسيون شهرستان

·        در كميسيون شهرستان موارد زيرتهيه و بررسي مي شود

الف ) تهيه و تكميل فرم كميسيون

ب) تشريح نحوه تأمين برق

ج) بررسي لزوم ارجاع پرونده به كميسيون عالي حوزه ستادي

·        در صورت نياز به طرح در كميسيون عالي حوزه ستادي موارد زير مورد بررسي قرار مي گيرد

الف) بررسي و تأييد گزارش توجيهي و كروكي

ب) بررسي نياز به طرح در كميسيون مصارف سنگين

ج) در صورت لزوم بازديد و تكميل مشخصات فني

 

* پس از بررسي پرونده و امكان سنجي نحوه تأمين برق دركميسيون عالي ، تأييد يا عدم تأييد آن توسط حوزه ستادي به شهرستان ارسال شود

 

7-     تهيه قرارداد توسط كارشناس نظارت بر قراردادها و فروش انشعاب و بررسي بدهي مصرفي و اعلام آن به متقاضي

8-    امضا قرارداد توسط متقاضي

9-    بررسي و امضاي قرارداد توسط معاونت فروش و خدمات مشتركين و مدير عامل

10-    چاپ فيش اعلام هزينه با شناسه قبض و پرداخت مربوطه توسط مسئول قبول متقاضي و اشتراك و ارائه آن به متقاضي در همان روز

11-    تأييد وصول سيستمي بر اساس گزارش اعلامي بانك

·        اگر تأمين برق نيازمند نيرورساني باشد

-          بررسي نحوه تأمين برق و تكميل فرم درخواست نيرورساني توسط شركت يا ارجاع جهت اجرا به صورت كليد در دست توسط رئيس ادراه خدمات مشتركين شهرستان

* اگر نيرورساني توسط شركت انجام گيرد :

الف ) امكان سنجي اجراي عمليات نيرورساني در زمان مورد تقاضا و تأييد دخواست متقاضي

ب) تكميل فرم برآورد هزينه نيرورساني

ج ) تكميل فرم مربوطه و پيوست كردن ريز هزينه هاي نيرورساني به صورت دستور كار

د) عقد قرارداد نيرورساني ، مبادله آن و صدور فيش هزينه هاي مربوطه

ه) دريافت هزينه هاي پرداخت شده و تكميل فرم تأييد وصول بر اساس گزارش دريافتي از بانك

و) تكميل فرم درخواست اجراي عمليات نيرورساني و پيوست كليه مدارك مورد نياز جهت تأمين اعتبار دستوركار

ي) اجراي عمليات نيرورساني و يا تأييد تأسيسات احداثي و اعلام به خدمات مشتركين توسط رئيس اداره مهندسي و نظارت شهرستان به پيوست فرمهاي تحويل و تحول نيرورساني

* اگر نيرورساني توسط شرگت صورت نگيرد :

الف ) ارسال مدارك به واحد بازرگاني و خريد خدمت بر اساس دستور العمل نظارت بر اجراي طرحهاي كليد دردست

 

12-    پس از تكميل فرمهاي گردش كار و تحويل آن به اداره خدمات مشتركين مدارك لازم جهت نصب انشعاب به پيمانكار نصب جهت نصب در محل تحويل داده شود .

13-    نصب انشعاب توسط مامور نصب حداكثر ظرف مدت 72 ساعت پس از تاريخ پرداخت هزينه و ارائه فرم صورتمجلس تحويل نيرو به متقاضي در محل و اداره فروش و خدمات مشتركين در همان روز

14-    ثبت مشخصات نصب در سيستم توسط مسئول قبول متقاضي و اشتراك ظرف مدت 24 ساعت و ارسال پيام سيستمي به مشترك مبني بر ثبت مشخصات نصب در سيستم و ارسال فيش مصرفي از دوره قرائت جاري به آدرس ارائه شده .( مشخصات درج شده روي فيش به مشترك توسط پيام اعلام شود و در صورت مشاهده مغايرت در مشخصات به اداره خدمات مشتركين جهت اصلاح مشخصات مراجعه نمايد .)