دات نت نیوک
Enter Title

جدول شماره 2

4-79- هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت 30 کیلووات وبیشتر

ارقام : به ريال به ازای هر كيلووات

متقاضیان برق با كاربری غيرپمپاژ كشاورزي

رديف

قدرت درخواستي

ولتاژ تحويلي

محدوده شهري

مسئول احداث خط و پست*

ستون 1

ستون 2

ستون 3

هزينه‌هاي‌عمومی برقراری انشعاب

نيرورسانی + قدرالسهم زمين

سهم تجهيزات پست

1

30 <= D < 250

ثانويه

داخل

شركت

1657141

2485711

ـ

2

خارج

شركت

1657141

2485711

-

3

متقاضی

1657141

-

-

4

اوليه

داخل و خارج

متقاضی

1657141

-

-

5

D >= 250

ثانويه

داخل

شركت

129.79 × D +1657141

2485711

2054.31 × D +623139

6

خارج

شركت

129.79 × D +1657141

2485711

2054.31 × D +623139

7

متقاضی

129.79 × D +1657141

-

-

8

اوليه

داخل و خارج

متقاضی

129.79 × D +1657141

-

-

متقاضیان برق با كاربری پمپاژ كشاورزي

9

30 <= D < 250

ثانويه

داخل

شركت

944718

2485711

ـ

10

خارج

شركت

944718

2485711

-

11

متقاضی

944718

 

-

12

اوليه

داخل و خارج

متقاضی

944718

 

-

13

D >= 250

ثانويه

داخل

شركت

1143545

2485711

2054.31 × D +623139

14

خارج

شركت

1143545

2485711

2054.31 × D +623139

7

متقاضی

1143545

-

-

8

اوليه

داخل و خارج

متقاضی

1143545

-

-