دات نت نیوک

جدول شماره يك هزينه هاي انشعاب

هزينه هاي برقراري انشعاب برق متقاضيان (اعم از متقاضيان واقع در سطح يا در ارتفاع)آمپري با قدرت كمتر از 30كيلووات (به ريال)

انشعابات و مناطق مشمول

قدرت انشعاب

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب (1)

سرشكن نيرورساني +قدرالسهم زمين(2)

هزينه هاي لوازم اندازه گيري

جمع كل هزينه ها

چگونگي محاسبه هزينه ها

انشعابهاي غير خانگي روستايي وكليه انشعابات در محدوده خدمات شهري

25آمپر تكفاز

1787000

15050000

1887000

18724000

*

32آمپر تكفاز

2287360

19264000

1887000

23438360

(1787000/25*32)+(15050000/25*32)

25آمپر سه فاز

5361000

45150000

5410000

55921000

(1787000/25*25*3)+(15050000/25*25*3)

32آمپر سه فاز

6862080

57792000

5410000

70064080

(1787000/25*32*3)+(15050000/25*32*3)

انشعابهاي خانگي روستايي

25آمپر تكفاز

1787000

3173000

1887000

6847000

**

انشعابهاي خانگي روستايي

15آمپر تكفاز

1072200

1903800

1887000

4863000

 

كليه انشعابات خارج محدوده خدمات شهري و روستايي از شبكه موجود(***)

25آمپر تكفاز

1787000

15050000

1887000

18724000

 

32آمپر تكفاز

2287360

19264000

1887000

23438360

(1787000/25*32)+(15050000/25*32)

25آمپر سه فاز

5361000

45150000

5410000

55921000

(1787000/25*25*3)+(15050000/25*25*3)

32آمپر سه فاز

6862080

57792000

5410000

70064080

(1787000/25*32*3)+(15050000/25*32*3)

متقاضيان خانگي روستايي تا 25آمپر تكفاز از اين معافيت استفاده خواهند كرد و متقاضياني كه در فاصله بيش از 200متر از شبكه فشار ضعيف قراردارند نسبت به مازاد 200متر بايستي هزينه مربوطه را پرداخت و يا نسبت به احداث شبكه در فاصله مازاد بر 200متر اقدام نمايند . متقاضيان با قدرت بيشتر از 25امپر تكفاز نسبت به مازاد قدرت درخواستي مشابه ساير متقاضيان تامين برق خواهند شد.(**)

در صورتي كه واگذاري انشعاب نياز به احداث شبكه توسط متقاضي داشته باشد متقاضي از پرداخت ستون دوم هزينه ها شامل سرشكن نيرورساني +قدرالسهم زمين معاف ميباشد(***)

سرشكن نيرورساني مشمول هزينه خط سرويس نيز ميباشد

هزينه لوازم اندازه گيري به عهده متقاضي ميباشد و نحوه تعيين اين هزينه مطابق دستورالعملي خواهد بود كه توسط شركت توانير ابلاغ ميگردد