دات نت نیوک
 

مدارک مورد نیاز جهت ارائه خدمت و فرایند های انجام کار

 

(( مدارک لازم جهت خرید انشعاب ))

1-   احراز هویت متقاضی از طریق ارائه مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی ).

۲-   ارائه معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی از طرف سازمان متقاضی .

۳-   ارائه اصل و تصویر مجوز بهره برداری برای متقاضیان انشعاب برق چاه آب کشاورزی .

۴-    مجوز ساخت از شهرداری برای درخواست انشعابهای جدید واقع در ناطق شهری.

۵-   مجوز واگذاری انشعاب از دهیاری و یا بخشداری برای درخواست انشعابهای جدید واقع در مناطق روستایی

۶-   مجوز واگذاری انشعاب از جهاد کشاورزی برای درخواست انشعابهای جدید خارج از محدوده .

۷-   پروانه کسب جهت متقاضیان (به غیر از مشترکین عمومی و خانگی ) .

۸-   ارائه مجوز مناسب با نوع کاربری حسب مورد برای استفاده از نرخ مخفف فروش انرژی .

۹-   صورتحساب برق نزدیکترین انشعاب به محل درخواست .

۱۰-         تسویه حساب آخرین صورتحساب برق (در صورت داشتن انشعاب) .

۱۱-         کروکی دقیق محل با ذکر شماره تلفن همراه مالك و کد پستی   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(( مراحل انجام کارتأمين برق انشعابات زير 30 كيلووات از شبکه موجود ))

       تسويه حساب و تعيين تكليف بدهي اشتراكهاي موجود مشترك

1-   مراجعه متقاضی به اداره خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان مربوطه ، دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت و تکمیل فرم درخواست انشعاب اعلام کد رهگیری به متقاضی .

۲-   ارجاع توسط سیستم تحت WEB به امور مربوطه درصورت ثبت توسط دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت .

۳-      بازدید محل ، تهیه طرح و بررسی امکان واگذاری انشعاب توسط امور مربوطه ( مأمورين بازديد از محل )

۴-   متقاضی نسبت به تسویه حساب انرژی مصرفی ( در صورت داشتن انشعاب قبلی يا موجود )، برق غیرمجاز و در صورت داشتن انشعاب تقسیطی ، تسویه حساب انشعاب قبلی اقدام می نماید.

۵-      صدور صورتحساب انشعاب .

۶-   پرداخت هزینه های انشعاب توسط متقاضی و ارائه رسید پرداختی به اداره خدمات مشترکین و یا دفاتر پیشخوان دولت 

۷-   ثبت اطلاعات رسید صورتحسابهای پرداختی توسط مسئول مربوطه در سیستم جامع خدمات مشترکین و ارجاع به نصب انشعاب

۸-      هماهنگی لازم با متقاضی در زمان نصب

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 (( مدارک لازم جهت افزایش، کاهش ، ادغام و تفکیک انشعاب ))

       تسويه حساب و تعيين تكليف بدهي اشتراكهاي موجود مشترك

۱-   درخواست کتبی مالک انشعاب مبنی بر درخواست افزایش ، کاهش ، ادغام و جمع آوری انشعاب

۲-   ارائه پروانه کسب یا مجوزهای لازم بهره برداری ( بجز مشترکین عمومی و خانگی )

۳-   آخرین صورتحساب برق مصرفی

۴-   تکمیل فرم درخواست تغییرات

 

 (( مراحل انجام کار ))

۱-   مراجعه متقاضی به اداره خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان مربوطه ، دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت و تکمیل فرم درخواست .

۲-   کنترل آخرین صورتحساب با سابقه مشترک در سیستم از نظر پرداخت بدهی .

۳-   ثبت اطلاعات متقاضی در سیستم پذیرش مشترکین و ارائه کد رهگیری به مشترک.

۴- کنترل اطلاعات ثبت شده متقاضی در سیستم توسط امور مشترکین و ارجاع به مامور بازدید درصورت ثبت توسط دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت .

۵-   بررسی امکان درخواست مشترک در خصوص تغییرات در انشعاب توسط مامور بازدید

۶-   برآورد هزینه و ثبت در سیستم جهت اخذ از مشترک

۷- صدور صورتحساب توسط اداره خدمات مشترکین و یا دفاتر پیشخوان دولت و تحویل به مشترک جهت پرداخت

۹-   ثبت اطلاعات رسید صورتحسابهای پرداختی توسط مسئول مربوطه در سیستم جامع خدمات مشترکین و ارجاع نصب انشعاب

۱۰- نصب انشعاب و هماهنگی لازم با متقاضی در زمان نصب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(( مدارک لازم جهت جمع آوری انشعاب))

             تسويه حساب و تعيين تكليف بدهي اشتراكهاي موجود مشترك

۱-   درخواست کتبی مالک انشعاب مبنی بر درخواست جمع آوری انشعاب

۲-   احراز هویت متقاضی از طریق ارائه مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی).

۳-   ارائه معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی از طرف سازمان متقاضی .

۴-   آخرین صورتحساب برق مصرفی

۵-   تکمیل فرم درخواست تغییرات

 (( مراحل انجام کار ))

۱-   مراجعه متقاضی به اداره خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان مربوطه ، دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت و تکمیل فرم درخواست .

۲-   کنترل آخرین صورتحساب با سابقه مشترک در سیستم از نظر پرداخت بدهی .

۳-   ثبت اطلاعات متقاضی در سیستم پذیرش مشترکین و ارائه کد رهگیری به مشترک.

۴- کنترل اطلاعات ثبت شده متقاضی در سیستم توسط امور مشترکین و ارجاع به مامور بازدید درصورت ثبت توسط دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت .

۵-   بررسی امکان درخواست مشترک توسط مامور بازدید.

۶-   بررسی درخواست در کمیسیون مصارف سنگین و ارائه اعلام شرایط .

۷-   هماهنگی لازم با متقاضی و جمع آوری انشعاب تجهیزات و تأسيسات منصوبه .

۸-   عودت ارزش انشعاب به مشترک پس از کسر بدهی 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(( مدارک لازم جهت قطع موقت و یا وصل مجدد ))

         تسويه حساب و تعيين تكليف بدهي اشتراكهاي موجود مشترك

۱       - درخواست کتبی مالک انشعاب مبنی بر درخواست جمع آوری انشعاب .

۲       - احراز هویت متقاضی از طریق ارائه مدارک شناسایی (کپی شناسنامه و کارت ملی).

۳       - ارائه معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص حقوقی از طرف سازمان متقاضی .

۴       - آخرین صورتحساب برق مصرفی .

۵       - تکمیل فرم درخواست تغییرات .

 

 

 (( مراحل انجام کار ))

۱       - مراجعه متقاضی به اداره خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان مربوطه ، دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت و تکمیل فرم درخواست .

۲       - کنترل آخرین صورتحساب با سابقه مشترک در سیستم از نظر پرداخت بدهی .

۳       - ثبت اطلاعات متقاضی در سیستم پذیرش مشترکین و ارائه کد رهگیری به مشترک.

۴   - کنترل اطلاعات ثبت شده متقاضی در سیستم توسط امور مشترکین و ارجاع به مامور بازدید درصورت ثبت توسط دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت .

۵       - هماهنگی لازم با متقاضی و جمع آوری موقت انشعاب تجهیزات منصوبه و یا وصل مجدد انشعاب .

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

(( مدارک لازم جهت تغییر نام ))

       تسويه حساب و تعيين تكليف بدهي اشتراكهاي موجود مشترك

۱-   فتوکپی شناسنامه با اصل + کپی کارت ملی با اصل

۲- کپی سند یا قولنامه (با اصل) و تطبیق نام مشترک ( صورتحساب انرژی مصرفی ) با مدارک ارائه شده ( سند یا قولنامه ) و یا درج شماره اشتراک برق در مدارک فوق ۳-   آخرین صورتحساب برق مصرفی

۴-   تکمیل فرم تعهدنامه با اثر انگشت

 

(( مراحل انجام کار ))

۱- مراجعه متقاضی به اداره خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان مربوطه ، دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت و تکمیل فرم درخواست .

۲-   کنترل آخرین صورتحساب با سابقه مشترک در سیستم از نظر پرداخت بدهی .

۳-   ثبت اطلاعات متقاضی در سیستم پذیرش مشترکین

۴-   صدور صورتحساب تغییر نام

۵-   ثبت پرداختی صورتحساب تغییر نام

      ۶-   پیگیری از سیستم جهت انجام تغییر نام

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

(( مدارک صدور صورتحساب المثنی ))

        تسويه حساب و تعيين تكليف بدهي اشتراكهاي موجود مشترك

۱-   ارائه رمز یا شناسه قبض انشعاب توسط مشترک

 

 

(( مراحل انجام کار ))

 

   ۱ مراجعه متقاضی به اداره خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان مربوطه ، دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت

   ۲-   رویت اطلاعات مشترک

   ۳-      چاپ صورتحساب

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 (( مدارک لازم جهت آزمایش لوازم اندازه گیری ))

     تسويه حساب و تعيين تكليف بدهي اشتراكهاي موجود مشترك

    ۱   درخواست کتبی مشترک در خصوص آزمایش لوازم اندازه گیری

    ۲ - آخرین صورتحساب برق مصرفی

    ۳- تکمیل فرم درخواست تغییرات

 

(( مراحل انجام کار ))

 

۱ مراجعه متقاضی به اداره خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان مربوطه ، دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت .

۲ -  ثبت در سیستم و صدور هزینه آزمایش لوازم اندازه گیری و ارائه کد رهگیری به مشترک

3   ثبت هزینه پرداختی در سیستم و ارجاع به مشترکین امور

۴    مراجعه مامور تست کنتور به محل انشعاب جهت انجام تست لوازم اندازه گیری

۵  - ارائه نتیجه آزمایش لوازم اندازه گیری به مشترک

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(( مدارک لازم جهت جابجایی کنتور ))

      تسويه حساب و تعيين تكليف بدهي اشتراكهاي موجود مشترك

۱-   درخواست کتبی مشترک مبنی بر جابجایی لوازم اندازه گیری بصورت داخلی (داخل ملک )

۲-   آخرین صورتحساب برق مصرفی

۳-   تکمیل فرم درخواست تغییرات

 

                                                                                             (( مراحل انجام کار))

 

       1- مراجعه متقاضی به اداره خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان مربوطه ، دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت.

۲-   ثبت درخواست مشترک در سیستم و صدور هزینه جابجایی لوازم اندازه گیری و ارائه کد رهگیری به مشترک

۳-   ثبت فیش پرداختی در سیستم

۴-   ارجاع درخواست جابجایی واحد انشعابات جهت انجام فرایند

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(( مدارک لازم جهت پذیرش تغییر کد تعرفه))

                تسويه حساب و تعيين تكليف بدهي اشتراكهاي موجود مشترك

۱-   ارائه پروانه کسب یا مجوزهای لازم بهره برداری .

۲-   ارائه کارت جانبازی و نامه ارائه شده توسط بنیاد جانبازان .

۳-   آخرین صورتحساب برق مصرفی .

 

 (( مراحل انجام کار))

      ۱-کنترل آخرین صورتحساب با سابقه مشترک در سیستم از نظر پرداخت بدهی .

      ۲- ثبت اطلاعات درخواست در سیستم جامع خدمات مشترکین .

۳-پیگیری از سیستم جهت انجام تغییر تعرفه و یا تمدید پروانه .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(( مدارک لازم جهت پذیرش اصلاح نام یا آدرس مشترک ))

 

             تسويه حساب و تعيين تكليف بدهي اشتراكهاي موجود مشترك

۱-   فتوکپی شناسنامه با اصل + کپی کارت ملی با اصل.

۲-   آخرین صورتحساب برق مصرفی .

۳-   درخواست کتبی مشترک مبنی ارائه آدرس دقیق ملک.

 

 (( مراحل انجام کار))

     ۱-کنترل آخرین صورتحساب با سابقه مشترک در سیستم از نظر پرداخت بدهی.

     ۲- ثبت اطلاعات درخواست در سیستم جامع خدمات مشترکین .

۳-پیگیری از سیستم جهت انجام تغییر تعرفه و یا تمدید پروانه .

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

(( مدارک تسویه حساب انرژی مصرفی ))

۱-   ارائه رمز یا شناسه قبض انشعاب .

۲-   قرائت لوازم اندازه گیری .

 

 (( مراحل انجام کار))

              ۱ مراجعه متقاضی به اداره خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان مربوطه ، دفاتر پیشخوان دولت .

2-   رویت اطلاعات مشترک .

        3-   چاپ و ارائه تسویه حساب .