دات نت نیوک

ليست 26 خدمت احصا شده خدمات مشتركين

1 – واگذاری انشعاب آمپری

2- افزایش یا کاهش آمپراژ

3 – اصلاح سرویس انشعاب

4 – تغییر مکان داخلی

5 – جمع آوری موقت انشعاب

6 - جمع آوری دایم انشعاب

7 – آزمایش کنتور

8 – قطع موقت انشعاب برق

9 – نصب مجدد انشعاب

10 – تفکیک و ادغام انشعاب آمپری

11 – اصلاح نام

12 – اصلاح آدرس

13 – صدور فیش قطع و وصل

14 – صدور قبض المثنا برای انشعاب های مختلف

15 - وصل مجدد انشعاب

16 – تغییر تعرفه

17 – تسویه حساب

18 – تغییر نام

19 – واگذاری برق موقت

20 – بررسی صورت حساب

21 – سوابق مصارف و صورتحساب

22 – سوابق پرداخت

23 - صدور صورتحساب خارج از دوره

24- درخواست انصراف قبل از برقراري انشعاب

25- محاسبه برق مصرفي بر اساس خوداظهاري

26- جمع آوري اطلاعات پايه