دات نت نیوک
فرآیند تغییر مکان انشعابات
   

تغيير مکان انشعاب


معرفي فرآيند تغيير مكان داخلي وسايل اندازه گيري

مشترك ضمن اينكه مسئول مرئي نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسايل اندازه گيري برق مي باشد، به هيچ عنوان حق جابجايي انشعاب و وسايل آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسايل اندازه گيري، مشترك تغييري در وضعيت ملك يا ساختمان خود بدهد كه محل دستگاهها نامناسب گردد يا مانعي در مقابل آنها ايجاد شود شركت مي تواند ضمن رعايت مفاد اين آيين نامه، دستگاههاي مزبور را با هزينه مشترك به محل مناسبي منتقل ( تغيير مكان داخلي ) نمايد.
هر گاه در اجراي مقررات قانون توزيع عادلانه آب، چاههاي داراي انشعاب برق جابجا شوند در حكم تغيير مكان داخلي بوده و با دريافت هزينه هاي جابجايي از مشترك، تغيير مكان داده مي شود.
در صورتي كه تغيير مكان داخلي نيازمند به ايجاد تاسيسات نيرو رساني جديد باشد كل هزينه هاي مربوطه بر عهده مشترك خواهد بود. چنانچه پست به هزينه مشترك نصب شده باشد و به علت استفاده عمومي از آن امكان انتقال ترانسفورماتور به محل جديد ممكن نباشد، در اين صورت هزينه تجهيزات پست بر عهده شركت و هزينه نصب آن با مشترك خواهد بود.


جابجايي لوازم و وسايل عمومي شركت
در مورد آن قسمت از وسايل و لوازم شركت ( مانند جعبه انشعاب، دستك كابل و غيره ) كه در معابر عمومي و روي ديوار ساختمانها نصب شده است چنانچه مالك ساختمان بخواهد تغييراتي در وضع ديوار مزبور داده يا آن را تجديد بنا نمايد، شركت مي بايد آن وسايل و لوازم را با هزينه خود جابجا كند ولي اگر وسايل و لوازم مزبور صرفاً جهت تامين برق همان ساختمان دايرشده باشد مشترك مي بايد هزينه هاي مربوطه را برابر هزينه انجام شده به شركت پرداخت نمايد.


مدارک مورد نیاز جهت تغییر مکان داخلی انشعاب برق

1

درخواست کتبی

2

ارائه آخرین قبض مصرفی

3

تسویه حساب بدهی برق و سایر بدهی ها

4

كارت ملي صاحب محل مورد تقاضا