دات نت نیوک

توجه :

۱-   درخواست کتبی مالک انشعاب مبنی بر درخواست ادغام و جمع آوری انشعاب

۲-   ارائه پروانه کسب یا مجوزهای لازم بهره برداری ( بجز مشترکین عمومی و خانگی )

۳-   آخرین صورتحساب برق مصرفی

۴-   تکمیل فرم درخواست تغییرات

 (( مراحل انجام کار ))

۱-   مراجعه متقاضی به اداره خدمات مشترکین توزیع برق شهرستان مربوطه ، دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت و تکمیل فرم درخواست .

۲-   کنترل آخرین صورتحساب با سابقه مشترک در سیستم از نظر پرداخت بدهی .

۳-   ثبت اطلاعات متقاضی در سیستم پذیرش مشترکین و ارائه کد رهگیری به مشترک.

۴- کنترل اطلاعات ثبت شده متقاضی در سیستم توسط امور مشترکین و ارجاع به مامور بازدید درصورت ثبت توسط دفاتر پیشخوان دولت و یا سایت شرکت .

۵-   بررسی امکان درخواست مشترک در خصوص تغییرات در انشعاب توسط مامور بازدید

۶-   برآورد هزینه و ثبت در سیستم جهت اخذ از مشترک

۷- صدور صورتحساب توسط اداره خدمات مشترکین و یا دفاتر پیشخوان دولت و تحویل به مشترک جهت پرداخت

۹-   ثبت اطلاعات رسید صورتحسابهای پرداختی توسط مسئول مربوطه در سیستم جامع خدمات مشترکین و ارجاع نصب انشعاب

۱۰- نصب انشعاب و هماهنگی لازم با متقاضی در زمان نصب