دات نت نیوک


مراحل درخواست فروش انشعاب

مراحل ثبت درخواست فروش انشعاب :
الف: پذيرش درخواست انشعاب جديد
ب: پذيرش درخواست افزايش قدرت انشعاب
ج: پذيرش درخواست كاهش دائم قدرت انشعاب
د: پذيرش درخواست ادغام انشعاب
ه : پذيرش درخواست تفكيك انشعاب

ي: واگذاري برق موقت


فرآيند انجام خدمات
۱- مراجعه متقاضي به دفاتر پيشخوان خدمات دولت و دفاتر پستي
۲- ارائه مدارك ذيل به متصدي پست توسط متقاضي جهت اسكن نمودن آنها و ارسال پرونده الكترونيكي به كارفرما
۲-۱- اسكن مدارك طبق جدول شماره دو قرارداد به تفكيك تعرفه درخواستي (يك مورد از نامه ها كافي است)
۲-۲- اسكن فرم تكميل شده كروكي محل مورد تقاضا
۲-۳- اصل كارت ملي متقاضي
۲-۴- اصل يا كپي قبض برق مصرفي همسايه الزامي مي باشد


تبصره يك ) در صورتيكه ملك مورد تقاضا داراي اشتراك برق باشد، ارائه اصل يا كپي قبض برق مصرفي همان اشتراك ارجعيت دارد.


تبصره دو) در درخواستهاي تغيير قدرت ارائه اصل يا كپي قبض برق مصرفي اشتراك الزامي است.

تبصره سه) همسايه شامل همسايه سمت راست يا چپ مي باشد.
۲-۵- استعلام كد پستي ملك


تبصره چهار) كليه مدارك دريافتي از متقاضي بعد از اسكن نمودن آنها به متقاضي عودت داده مي شود.


تبصره پنج) در درخواستهاي تغيير قدرت در صورت بدهكاري مشترك جهت پرداخت بدهي توسط متقاضي دفتر پست نسبت به صدور قبض المثني طبق مراحل پيوست شماره ۳ اقدام و سپس قبض پرداخت شده نيز بهمراه ديگر مدارك اسكن مي گردد.


تبصره شش) در درخواستهاي متقاضيان حقوقي اسكن اصل نامه كتبي درخواست متقاضي و اسكن اصل نامه رسمي معرفي نماينده الزامي است.


تبصره هفت) در درخواستهاي انشعابات ديماندي (انشعاب بالاي ۳۰ كيلووات ) اسكن اصل نامه كتبي درخواست متقاضي الزامي مي باشد.
۳- انتخاب گزينه "فروش انشعاب" در پرتال كارفرما توسط متصدي پست
۴- تكميل صفحه درخواست در پرتال كارفرما توسط متصدي پست
۵- بعد از تكميل درخواست, از صفحه شناسه و رمز عبور چاپ و بعد از امضاء و مهر دفتر به متقاضي داده شود.


توضيحات) بعد از ارسال الكترونيك پرونده از طرف پست براي كارفرما و بازديد انجام شده توسط كارفرما, هزينه انشعاب بوسيله پيامك از طرف كارفرما به متقاضي ارسال و صورتحساب هزينه نيز از طريق پرتال كارفرما در دفتر قابل مشاهده و چاپ مي باشد.
متقاضي جهت دريافت فيش بانكي مي تواند به دفتر ثبت نام كننده مراجعه و قبض خود را دريافت نمايد. همچنين در صورت تمايل مي تواند بصورت غيرحضوري از طريق پرتال شركت و يا با مراجعه حضوري به بانك عامل نسبت به پرداخت هزينه اقدام نمايد.
بعد از پرداخت فيش بانكي توسط متقاضي ديگر نيازي به تحويل فيش به پست يا كارفرما نمي باشد و كارفرما راساً بر اساس كد شناسه و مبلغ قبض از طريق صورتحساب بانكي خود اقدام مي نمايد
اصطلاحات و تعاريف


متقاضي : متقاضي عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه برقراري انشعاب يا انشعابهاي برق يا تغيير در قدرت برق را درخواست نموده ولي هنوز تقاضاي او انجام نشده است.

مشترك : مشترك عبارت است از هر شخص حقيقي يا حقوقي كه انشعابهاي مورد تقاضا يش بر طبق مقررات برقرار شده باشد.

انشعاب برق : انشعاب برق عبارت است از امكان استفاده مجاز از انرژي الكتريكي كه از طريق داير كردن خطوط و وسايل اندازه گيري لازم، طبق مقررات محقق مي شود.

هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق : عبارت است از سهم متقاضي از هزينه احداث تاسيسات برقي مناسب با قدرت يا آمپراژ درخواستي .

وسايل اندازه گيري : عبارتند از كنتورها ، فيوزها ، ساعت فرمان و ساير ملحقات و كليه وسايل و دستگاههاي مربوطه كه به منظور سنجش مقدار توان و انرژي برق ( اكتيو يا راكتيو ) يا محدود كردن آن طبق قرارداد در نقطه تحويل نصب مي شود.

نقطه تحويل : نقطه اي است كه تاسيسات شركت برق به تاسيسات مشترك اتصال داده شده و در آن محل وسايل اندازه گيري نصب مي شود . محل نقطه تحويل را شركت تعيين مي نمايد .

تامين برق : عبارت است از عرضه توان و انرژي مشخص شده در نقطه تحويل با ولتاژ و فركانس مقرر موجود در شبكه اعم از اينكه از توان و انرژي موجود استفاده بشود يا نشود.

قرارداد برقراري انشعاب برق : قرارداد برقراري انشعاب برق عبارت است از قرارداد منعقده بين شركت و متقاضي، كه بر طبق مفاد آن انشعاب برق داير مي گردد.شرايط تامين برق

شرايط درخواست برقراري و هر گونه تغيير در انشعاب برق :

هر متقاضي و يا هر مشترك مي تواند براي هر واحد مسكوني، تجاري، عمومي، صنعتي، كشاورزي و غيره درخواست برقراري يا هرگونه تغيير در مشخصات انشعاب برق را بنمايد. قبول درخواست برقراري ( يا تغيير در مشخصات ) انشعاب برق منوط به حصول شرايط زير است.
الف) شركت امكانات لازم جهت برقراري و يا تغيير انشعاب برق مورد نياز متقاضي را داشته باشد.
ب) متقاضي هيچگونه بدهي بابت بهاي برق و يا هزينه هاي تامين برق در محل مورد نظر يا هر محل ديگري به شركت توانير، شركتهاي برق منطقه اي،شركتهاي توزيع نيروي برق و شركت مديريت شبكه نداشته باشد.
ج) موانعي كه رفع آن عملي نباشد، براي انجام كار شركت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد.
د) در محل، انشعاب ديگري با همان كاربري ( با رعايت استثناء در مورد انشعاب اشتراكي ) وجود نداشته باشد.
ه) متقاضي در ايجاد مستحدثات و تاسيسات خود رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري را بايستي بنمايد.
تعيين ميزان جريان برق مورد نياز متقاضي براي انشعابات كمتر از ۳۰ كيلووات از اختيارات شركت است، به استثناي انشعاب برق توليد كشاورزي كه در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداري صادره توسط سازمانهاي آب منطقه اي تعيين خواهد شد.
هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب از مـالك و يا متقاضي دريــافت مي شود، ولي انشعاب منحصراً مربوط به ملك مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دريافت هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب از متقاضي و صدور قبض دريافت وجه بنام پرداخت كننده يا متقاضي و همچنين برقراري انشعاب متقاضي دليل بر مالكيت يا شناسايي حقي براي افراد مذكور نسبت به ملك نخواهد بود
 


جدول اخذ مدارك مورد نياز از متقاضي
بر اساس تعرفه درخواستي

مدارك مورد نياز

نوع تعرفه

رديف

۱- بر حسب مورد ارائه مدارك زير :
- پروانه يا جواز ساخت جهت مناطق شهري
- ارائه نامه معتبر از دهياري يا بخشداري جهت مناطق روستايي
- تكميل و ارائه فرم تعهد محضري جهت متقاضيان حاشيه شهرها و فاقد مجوزات قانوني

خانگي

۱

۱- بر حسب مورد ارائه مجوز معتبر از وزارت خانه متبوع يا نمايندگان معتبر آنها در استان

عمومي

۲

۱-بر حسب مورد ارائه مدارك زير داراي اعتبار از وزارت خانه هاي صنايع و معادن يا جهاد كشاورزي و واحدهاي تابعه
- موافقت اصولي - پروانه يا جواز تاسيس
- پروانه بهره برداري - كارت شناسايي
- گواهي فعاليت صنعتي - پروانه كسب معتبر يا گواهي فعاليت صنعتي و منطبق با نوع فعاليت توليدي از اتحاديه صنف مربوطه
۲- ارائه مجوز از وزارت نيرو جهت تاسيسات وابسته به وزارتخانه هاي نيرو، صنايع و معادن، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، جهاد كشاورزي و نفت
۳- ارائه معرفي نامه معتبر از شركت شهركهاي صنعتي براي متقاضيان مستقر در شهركهاي صنعتي
۴- ارائه مجوز از فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت تاسيسات ايرانگردي و جهانگردي يا دفاتر خدمات مسافرتي و مشابه آن
۵- ارائه مجوز از كميسيون شوراي پيشگيري از تخريب اراضي ملي مستقر در اداره امور اراضي براي متقاضيان خارج محدوده شهري با تغيير كاربري

صنعتي

۳

۱- ارائه پروانه معتبر بهره برداري از سازمان آب منطقه اي استان
۲- ارائه گواهي معتبر از جهادكشاورزي در ارتباط با تاييديه پياده سازي سيستم آبياري نوين
۳- تكميل و ارائه تفاهم نامه اصلاح الگوي مصرف برق كشاورزي

كشاورزي

۴

۱- بر حسب مورد ارائه مدارك زير :
- پروانه يا جواز ساخت جهت مناطق شهري
- ارائه نامه معتبر از دهياري يا بخشداري جهت مناطق روستايي
۲- جهت متقاضيان باغشهري يا باغچه هاي تفريحي در محدوده طرح هادي مصوب روستايي ارائه مجوز از سازمان بنياد مسكن انقلاب اسلامي و براي متقاضيان خارج محدوده شهري از كميسيون شوراي پيشگيري از تخريب اراضي ملي مستقر در اداره امور اراضي

ساير مصارف

۵

• در كليه درخواستها ارائه كد ملي ، كد پستي و شماره اشتراك قبض همسايه يا محل مورد تقاضا (در درخواستهاي تغييرقدرت) الزامي مي باشد
• در كليه درخواستها تكميل و ارائه فرم كروكي محل الزامي مي باشد
• در درخواستهاي متقاضيان حقوقي ارائه درخواست كتبي و نامه رسمي معرفي نماينده الزامي باشد

• در درخواستهاي انشعابات ديماندي ارائه درخواست كتبي متقاضي الزامي مي باشد