دات نت نیوک
Text/HTML

وصل مجدد انشعاب

فرآيند خدمات:

1. تکمیل فرم و ارایه به دفتر

2. تایید فرم توسط دفتر

3. انجام تسویه بدهی

4. دریافت کد پیگیری

5. اعلام شرایط فنی و مالی توسط شرکت توزیع به مشترک (از طریق دفتر)

6. واریز هزینه در صورت موافقت مشترک با شرایط اعلامی

7. تایید فیش وایزی توسط شرکت توزیع

8. اعلام زمان وصل مجدد انشعاب توسط شرکت توزیع

9. آزمایش کنتور توسط شرکت توزیع

10. وصل مجدد انشعاب توسط شرکت توزیع

Enter Title