روشن شدن معابر ۶۱ روستای شهرستان قروه / نصب ۵۰۰دستگاه چراغ روشنایی معابر

 

میمنت آبادی مدیر توزیع نیروی برق شهرستان قروه براساس تقاضاهای واصله از طرف دهیاری ها و اعضای شورای اسلامی روستاها اعلام کرد و گفت:

تعداد 500 دستگاه چراغ روشنایی معابر 50 وات با اعتباری بالغ بر 1026 میلیون ریال از محل اعتبارات توسعه روشنایی معابر روستایی در 50 روستا توسط پرسنل برق شهرستان قروه نصب گردید.

وی در ادامه از دهیاری ها وشهرداریها خواست:

 با توجه به دریافت سه درصد از عوارض روشنایی معابر در جهت توسعه شبکه روشنایی،مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان قروه را دراین راستا یاری نمایند.