دات نت نیوک

 

 

 ليست كارشناسان و مسؤلين واحد ميزخدمت در سطح شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان

 

رديف

شهرستان/امور

كارشناس يامسؤل ميزخدمت :

تلفن مستقیم

 

تلفن همراه

آدرس

1

مسؤل ميز خدمت استان

آقاي كوهسار رسولي تبار

08733150505

09188368711

سنندج - خيابان استقلال

2

جانشين ميز خدمت استان

آقاي شهرام والي زاده اردلان

08733163777

09188712382

سنندج - خيابان استقلال

3

كارشناس ميزخدمت در ساختمان جديد شركت ( سايت اداري)

خانم سمیرا داوودی

7 -08733283601

09187866049

سنندج – خیابان جانبازان – سایت اداری

4

كارشناس ميزخدمت در مديريت توزيع برق شهرستان سنندج

آقاي وريا رهبان

08733235869

09189990970

سنندج - خيابان استقلال

5

كارشناس ميزخدمت در مديريت توزيع برق شهرستان سقز

خانم مهوش شکری

08736223070

09353551466

سقز - بلوار انقلاب

6

كارشناس ميزخدمت در مديريت توزيع برق شهرستان بانه

آقاي انور رحیمی

08734244176

09181760935

بانه - خيابان امام خميني

7

كارشناس ميزخدمت در مديريت توزيع برق شهرستان قروه

آقاي فرهاد عیلامی

08735220194

09181706557

قروه - بلوار امام خميني

8

كارشناس ميزخدمت در مديريت توزيع برق شهرستان كامياران

آقاي منصور ساعدموچشي

08733525155

09188703121

کامياران - خيابان آزادي

9

كارشناس ميزخدمت در مديريت توزيع برق شهرستان بيجار

آقاي محمدهادي محمدمرايان

08734222244

09183727329

بيجار - خيابان آزدگان

10

كارشناس ميزخدمت در مديريت توزيع برق شهرستان ديواندره

آقاي هيبت اله احمدي

08733722565

09186594325

ديواندره - بلوار امام خميني 

11

كارشناس ميزخدمت در مديريت توزيع برق شهرستان دهگلان

آقاي بابک خورشیدی

08735122600

09183768918

دهگلان - خيابان بخشداري

12

كارشناس ميزخدمت در مديريت توزيع برق شهرستان سروآباد

آقای نعمت اله نافی

08733823841

09189760190

سروآباد- بلوار کشاورز - روبرو کمیته امداد

13

كارشناس ميزخدمت در مديريت توزيع برق شهرستان مريوان

آقاي شوان شيخ الاسلامي

08733221224

09120193025

مريوان - بلوار بروجردی