دات نت نیوک
14651303000-خدمات صورت حساب(قبض)
13031465100  تسویه حساب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031465101  تسویه بدهی سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031465102  تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031465103  صدور قبض المثنی سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031465104  بررسی صورت حساب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031465105  سوابق مصارف و صورت حساب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031465106  سوابق پرداخت سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي

 

14661303000-خدمات مشتركين
13031466100  درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466101  تغییر مکان داخلی سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466102  نصب مجدد انشعاب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466103  جمع آوری موقت انشعاب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466104  جمع آوری دائم انشعاب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466105  اصلاح اطلاعات سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466106  اصلاح نام سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466107  تغییر نام سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466108  آزمایش کنتور سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466109  اصلاح سرویس انشعاب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466110  قطع موقت انشعاب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031466111  وصل مجدد انشعاب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي

 

14671303000-رسيدگي به درخواست انشعاب و تغيير قدرت
13031467100  افزایش آمپراژ سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031467101  درخواست کاهش آمپراژ سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031467102  درخواست انشعاب آمپری سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031467103  تفکیک یا ادغام انشعاب سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي
13031467104  واگذاری برق موقت سامانه خدمات الكترونيكي مشتركين سامانه تلفني 1521      دفاتر پيشخوان اپليكيشن موبايل خدمات مشتركين نظرسنجي

 

شناسنامه خدمات الکترونیک
 عنوانتاریخ اصلاححجم 
اصلاح اطلاعات - 13031466105 1396/08/17685.67 KBدانلود
نصب مجدد - 13031466102 1396/08/17714.54 KBدانلود
قطع موقت - 13031466110 1396/08/17727.86 KBدانلود
سوابق مصارف - 13031465105 1396/08/17696.00 KBدانلود
سوابق پرداخت - 13031465106 1396/08/17685.41 KBدانلود
درخواست انشعاب آمپری - 13031467102 1396/08/17716.86 KBدانلود
جمع آوری موقت - 13031466103 1396/08/17717.23 KBدانلود
تغییر مکان داخلی - 130314661011396/08/17714.94 KBدانلود
بررسی صورت‌حساب - 13031465104 1396/08/17702.66 KBدانلود
اصلاح نام - 13031466106 1396/08/17695.13 KBدانلود
واگذاری برق موقت - 13031467104 1396/08/17712.49 KBدانلود
شناسنامه خدمت -افزایش آمپراژ- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20710.49 KBدانلود
شناسنامه خدمت -آزمایش کنتور- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20220.08 KBدانلود
شناسنامه خدمت - وصل مجدد انشعاب- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20685.67 KBدانلود
شناسنامه خدمت - قبض المثنی- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20211.05 KBدانلود
شناسنامه خدمت - تفکیک و ادغام- ۹۳۱۱۰۷1395/05/20712.69 KBدانلود
شناسنامه خدمت - تسویه بدهی- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20685.67 KBدانلود
جمع آوری دائم انشعاب - 13031466104 1396/08/17222.10 KBدانلود
تغییر تعرفه - 13031465102 1396/08/17702.23 KBدانلود
تسویه حساب - 13031465100 1396/08/17704.08 KBدانلود
انصراف از برقراری انشعاب - 13031466100 1396/08/17704.41 KBدانلود
شناسنامه خدمت -اصلاح سرویس انشعاب- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20715.94 KBدانلود
کاهش آمپراژ - 13031467101 1396/08/17736.92 KBدانلود