دات نت نیوک
13031465100 تسویه حساب                                                   
13031465101 تسویه بدهی                                                    
13031465102 تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه                                     
13031465103 صدور قبض المثنی                                             
13031465104 بررسی صورت حساب                                        
13031465105 سوابق مصارف و صورت حساب                           
13031465106 سوابق پرداخت                                                 
13031466101 تغییر مکان داخلی                                                 
13031466102 نصب مجدد انشعاب                                               
13031466103 جمع آوری موقت انشعاب                                        
13031466104 جمع آوری دائم انشعاب                                          
13031466105 اصلاح اطلاعات                                                      
13031466106 اصلاح نام                                                              
13031466107 تغییر نام                                                                 
13031466108 آزمایش کنتور                                                         
13031466109 اصلاح سرویس انشعاب                                          
13031466110 قطع موقت انشعاب                                                 
13031466111 وصل مجدد انشعاب                                                
13031467100 افزایش آمپراژ                                                       
13031467101 درخواست کاهش آمپراژ                                        
13031467102 درخواست انشعاب آمپری                                     
13031467103 تفکیک یا ادغام انشعاب                                        
13031467104 واگذاری برق موقت                                               
شناسنامه خدمات الکترونیک
 عنوانتاریخ اصلاححجم 
اصلاح اطلاعات - 13031466105 1396/08/17685.67 KBدانلود
نصب مجدد - 13031466102 1396/08/17714.54 KBدانلود
قطع موقت - 13031466110 1396/08/17727.86 KBدانلود
سوابق مصارف - 13031465105 1396/08/17696.00 KBدانلود
سوابق پرداخت - 13031465106 1396/08/17685.41 KBدانلود
درخواست انشعاب آمپری - 13031467102 1396/08/17716.86 KBدانلود
جمع آوری موقت - 13031466103 1396/08/17717.23 KBدانلود
تغییر مکان داخلی - 130314661011396/08/17714.94 KBدانلود
بررسی صورت‌حساب - 13031465104 1396/08/17702.66 KBدانلود
اصلاح نام - 13031466106 1396/08/17695.13 KBدانلود
واگذاری برق موقت - 13031467104 1396/08/17712.49 KBدانلود
شناسنامه خدمت -افزایش آمپراژ- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20710.49 KBدانلود
شناسنامه خدمت -آزمایش کنتور- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20220.08 KBدانلود
شناسنامه خدمت - وصل مجدد انشعاب- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20685.67 KBدانلود
شناسنامه خدمت - قبض المثنی- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20211.05 KBدانلود
شناسنامه خدمت - تفکیک و ادغام- ۹۳۱۱۰۷1395/05/20712.69 KBدانلود
شناسنامه خدمت - تسویه بدهی- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20685.67 KBدانلود
جمع آوری دائم انشعاب - 13031466104 1396/08/17222.10 KBدانلود
تغییر تعرفه - 13031465102 1396/08/17702.23 KBدانلود
تسویه حساب - 13031465100 1396/08/17704.08 KBدانلود
انصراف از برقراری انشعاب - 13031466100 1396/08/17704.41 KBدانلود
شناسنامه خدمت -اصلاح سرویس انشعاب- ۹۳۱۱۰۷ 1395/05/20715.94 KBدانلود
کاهش آمپراژ - 13031467101 1396/08/17736.92 KBدانلود