به گزارش  روابط عمومي توزيع  برق  شهرستان سنندج اسعدخالدی درتشریح  اين خبرگفت :پروژه جابجایی شبکه 20کیلوولت بااحداث وجمع آوری 12کیلومترشبکه فشارمتوسط هوایی فیدرچناره باهدف آزادسازی درداخل حوزه آبگیرسدژاوه درطول مسیراجراشده است

وي در ادامه اذعان داشت:با اجرای این پروژه ، اجرای فازدوم  طرح در حدفاصل دوراهی سو تاروستای دولاب ،20دستگاه ترانسفورماتورباقدرتهای مختلف (50و100و200)اصلاح وجابجامیگردد البته درفازاول  12کیلومترشبکه فشارمتوسط به منظورآزاد سازي محوطه سد جهت آبگيري، برکناروجمع آوری شده است .

مدیربرق جنوب سنندج درادامه اظهارداشت :جابجایی خطوط وپستها  بانظارت ومشارکت واحدمهندسی برق جنوب  درحال اجرا  وبااعتباری بالغ بر ده میلیارد ریال ازمحل اعتبارات سدژاوه بزودی به بهره برداری میرسد.

وی درپایان خاطرنشان کرد :این پروژه باکمترین زمان خاموشی درروستاهای مجاورسدوحداقل زمان ممکن درحال اتمام است.