1

به گزارش روابط عمومي شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمدآزادحسینی عنوان کرد و گفت : بمنظورافزايش رضايتمندي مشتركين و همچنین توسعه پايدارشبكه درمناطق روستایی،پروژه رفع ضعف ولتاژبرق روستای سراب قامیش بانصب يكدستگاه پست هوايي 160کيلوولت آمپرواحداث 300مترشبكه فشارمتوسط هوايي بااعتباري بالغ بر850ميليون ريال ازمحل منابع داخلي شركت انجام وبه بهره برداري رسيد.

وي در ادامه افزود: بااحداث 130متركابل كشي فشارضعيف زميني واصلاح 200مترشبكه فشارضعيف هوايي وهمچنين نصب سرخط هاي تغذيه برروي شبكه ،مشتركين  روستای سراب قامیش، برق مطمئن وپايداردريافت نموده ومشكلي دررابطه باقطعي مكرربرق وخاموشي ناخواسته نخواهندداشت .

حسینی درپایان تصریح کرد:تامین برق ورفع ضعف ولتاژشبکه های برق روستاهابعنوان زیرساخت حیاتی همواره موردتوجه وبرنامه ریزی این مدیریت بوده وحجم عظیم پروژه های انجام شده دراین راستا سندی براین ادعاست که علی الرغم تنگناها ومضایق مالی واعتباری به شمارمی آید.

گفتنی است روستای سراب قامیش یکی ازروستاهای بزرگ  شهرستان سنندج است که دارای 2500نفرجمعیت و800خانوارمیباشد.