1

ارائه خدمات شرکت توزیع نیروی برق کردستان به صورت غیر حضوری از ابتدای بهمن ماه

ارائه خدمات شرکت توزیع نیروی برق کردستان به صورت غیر حضوری از ابتدای بهمن ماه