وی افزود: به آمارهای موجود نشان دهنده توسعه فرهنگ خدمات الکترونیکی دربین شهروندان کردستانی بااستفاده ازروشهای غیرحضوری ازجمله ATM؛ موبایل تلفنبانک؛ POS و نیزاینترنت وسایت شرکت است.

خرم ضمن تقدیرازتمامی مشترکان خوش حساب تصریح کرد: براساس آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق تمامی مشترکین موظفند در زمان مهلت پرداخت قید شده درصورتحساب دوره ای، هزینه برق مصرفی خودراپرداخت نمایند درغیراینصورت پس ازارسال اخطارقطع برق، مطابق آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق و مقررات جاری اقدام خواهد شد.

وی درپایان گفت: پرداخت قبوض برق مصرفی و درآمد ناشی ازآن براساس ضوابط سازمان هدفمندی یارانه ها به حساب خزانه واریزمیشود سهمی ازآن برای امورجاری شرکت توزیع درجهت ارائه خدمت رسانی مطلوب ازجمله سرویس دهی و تعویض شبکه های فرسوده واصلاح و بازسازی شبکه برق درنظرگرفته میشود.

شایان ذکراست ازابتدای سال جاری سیصد و شصت و شش هزار و 422 مورد قبض پرداخت شده ازاین تعداد حدود سیصد و شصت و چهار هزار و129 فقره قبض برق مشترکان استان به صورت غیرحضوری پرداخت شده است.