میمنت آبادی در ادامه افزود: در اين روستاها فرسودگي شبکه فشار ضعيف مشهود بوده و تعدادي از ساختمانهاي مسکوني از سنوات قبل در حريم شبکه قرار داشتند که منجر به بروز خاموشي هاي متعدد و ضعف ولتاژ برق دراین روستاها شده بود که با بررسي بعمل آمده توسط همکاران بهره برداري و شناسايي نقاط مخاطره آميز پس از صدور دستورکار و برآوردهاي انجام شده تعداد 42 اصله پايه بتوني فشار ضعيف جايگزين تيرهاي چوبي فرسوده شده و تمام يراق آلات منصوبه روي شبکه اصلاح و تعويض گرديد.

ميمنت آبادي در پایان ،درراستای  اجراي اين پروژه اعتباری بالغ بر800 و نود ميليون ريال از محل اعتبارات داخلي این شرکت هزينه شده که در صورت تامين اعتبار لازم با برنامه ريزي هاي صورت گرفته نسبت به نوسازي و اصلاح شبکه هاي فرسوده و معظل دار ساير نقاط این شهرستان اقدام خواهد شد.