1

مردم فهیم و گرانقدر استان کردستان

همانطور که اطلاع دارید، متاسفانه این روزها صنعت برق در سطح کشور با چالش جدی در تأمین برق متقاضیان روبرو است.

خشکسالی، کم بارشی سال گذشته و گرمای بی سابقه و به تبع آن افزایش مصرف برق،  سبب شده است که میزان و سهمیه انرژی شرکت های توزیع برق کشور، جهت توزیع در بین مشترکین بسیار محدود شود؛ لذا عاجزانه از همه شما درخواست می گردد که تا پایان هفته جاری با به حداقل رساندن مصارف برقی خود، دیگر هم استانی های عزیزمان را در بهره مندی برق پایدار و حذف خاموشی های ناشی از شرایط اضطراری ایجاد شده یاری رسانید.

” روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان “