1

به گزارش خبرنگارروابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان فرهاد میمنت آبادی مديرتوزيع برق شهرستان قروه درتشریح این خبرگفت : در پنج ماهه اول سال 99 باپيگيري هاي بعمل آمده و با هدف ساماندهي قرائت ، توزيع قبوض مصرفي مشترکين برق روستايي وجمع آوري انشعابات غيرمجاز 18 روستا برداشت اطلاعات وتكخواني آن انجام شد.

وی در ادامه  باتوجه به اينكه يكي از مطالبات هميشگي اهالي روستاها و مقامات محلي بحث تكخواني نمودن كنتورهاي روستايي است گفت: با پيگيري ها و هماهنگي انجام شده در خصوص تخصيص اعتبار مراحل تکميل پرونده و برداشت اطلاعات پس از تست لوازم اندازه گيري واصلاح انشعابات داراي ايراد و بهينه نمودن شبکه برق روستاها از محل اعتبارات داخلي شرکت توزيع در حال انجام است كه در پنج ماهه اول سال 99 روستاهاي  الهياري ، معصوم آباد ،كامشگران 1 و 2، پير بابا علي، درمه ، نعمت آباد ، پير سليمان‌، مهدي خان ، احمد آباد باش  با تعداد 679  مشترک برداشت اطلاعات و تكخواني آنها انجام و مجموع روستاهاي تكخواني شهرستان به 93 روستا رسيد.

وي در ادامه با توجه به اینکه يکي از دغدغه مشترکين روستايي پرداخت هزينه برق مصرفي متناسب با ميزان مصرف بوده ابراز اميدواري کرد وگفت: مشترکین می توانندبا تسويه بدهي آخرين فيش مصرفي روستا و عقد تفاهم نامه با اداره خدمات مشتركين شهرستان قروه تا پايان شش ماهه دوم سال جاري نسبت به تحقق اين امر مهم اقدام فرمايند.