1

به گزارش روابط عمومي شرکت توزيع نیروی برق استان کردستان، محمد سعید سلطانی با اشاره به تلاش جهت ساماندهی انشعابات سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سنندج، اظهار کرد: در این راستا بیش از سه هزار انشعاب غیر مجاز در نقاط مختلف سطح شهر و روستای سنندج شناسایی شد.

وی با بیان اینکه طی سال 97 تعداد سه هزار و  102 فقره انشعاب غیردائم به متقاضیان واگذار شد، گفت: در این راستا جهت تأمین برق غیردائم متقاضیان شهرک نایسر در محدوده های شهرک آوان، شهرک بهارستان و شهرک سیرانگاه 600متر شبکه فشار متوسط هوایی، 5550 متر شبکه فشار ضعیف و3دستگاه پست  ترانسفورماتور با قدرت 315، 200 و 100 کیلوولت آمپر احداث شد.

مدیر امور توزیع برق شهرستان سنندج میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه را 6300میلیون ریال دانست.

وی دیگر پروژه صورت گرفته در این راستا را احداث 2950 متر شبکه فشار متوسط و ضعیف و همچنین راه اندازی 2 دستگاه پست ترانسفورماتور هوایی 100 کیلوولت آمپر در شهرک ننله دانست و تصریح کرد: این طرح در محدوده شهرک امام رضا و شهرک طریقت ننله به منظور ساماندهی انشعابات غیرمجاز بود که در سال گذشته انجام گرفت.

سلطانی اعتبار هزینه شده برای این طرح را  2650 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این اعتبار از محل اعتبارات داخلی شرکت تأمین شد.

وی تأکید کرد: با تقلیل انشعابات غیرمجاز علاوه بر کاهش تلفات می توان از محل هزینه های صرفه جویی شده جهت توسعه و بهینه سازی شبکه سایر بخشها استفاده کرد.

مدیر توزیع برق شهرستان سنندج در ادامه با اشاره به توسعه شبکه و برقرسانی به متقاضیان شهرک امام حسین(ع) و شهرک بهارستان آساوله، خاطرنشان کرد: در این محدوده نیز با احداث 3 دستگاه پست ترانسفورماتور، 1200 مترشبکه فشار متوسط هوایی و 5100 متر شبکه فشار ضعیف هوایی، مشکل انشعابات غیرمجاز این مناطق نیز تا حدودی مرتفع شد.

وی اعلام کرد: به این پروژه نیز مبلغ 6950 میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت تخصیص یافت.

سلطانی در ادامه اقدامات انجام شده در شهرک دوشان و حسن آباد شهرستان سنندج را شامل احداث  850 متر شبکه فشار ضعیف در دوشان و همچنین احداث 825 متر شبکه فشار متوسط و ضعیف هوایی در مسیر جاده حسن آباد به عنبر بزان، با اعتباری بالغ بر 2100 میلیون ریال دانست.

وی در پایان با ذکر اینکه با هوشیاری و دقت کافی، تمامی اقدامات پیشگیرانه لازم در خصوص پایداری شبکه های برق لحاظ شده است، یادآور شد: جهت تحقق این مهم از تمامی امکانات و تجهیزات مورد نیاز در زمان رویارویی با بحرانها استفاده خواهد شد.