1

به گزارش خبرنگارروابط عمومي شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمدآزادحسینی مدیر توزیع برق شمال سنندج در تشریح این خبرگفت: به منظورظرفیت سازی بیشتر برای متقاضیان جدید،پروژه برقرسانی به شهرک روحانیون (الهیه)به اجرادرآمد.

وی در ادامه اذعان داشت: هدف از اجرای این پروژه تامین برق متقاضیان ومشترکین جدید،کاسته شدن طول شبکه فشارضعیف ، بهبودکیفیت ولتاژ تحویلی ،ارتقای پایداری وقابلیت اطمینان شبکه وافزایش رضایتمندی مردم ومشترکان عنوان نمود.

وی درادامه اضافه کرد: این پروژه با احداث 1247مترشبکه فشارمتوسط وضعیف هوایی ونصب یکدستگاه پست هوایی توزیع برق  با قدرت160کیلوولت آمپرو همچنین برقراری سرخط جدید فشارضعیف و احداث 65پایه بتنی با اعتباری بالغ بر3 میلیاردو پنجاه میلیون ریال ازمحل منابع داخلی شرکت به بهره برداری رسید.

لازم به ذکر است شهرک روحانیون دارای450 انشعاب خانگی ودرمحدوده پادگان لشکر28واقع شده است.