1

وی در ادامه اذعان داشت:جهت بهره برداری ازاین طرح 4000مترکابل خودنگهدار جایگزین شبکه  سیمی مسی  گردیده وبسیاری ازمنازل وساختمانهایی که درمسیرحریم بودندنیز رفع حریم شدند.

خالدی درادامه از جمله مزایای اجرای این طرح خاطرنشان کرد:از جمله مزایای اجرای این طرح می توان  ارتقای پایداری خطوط برق ،کاهش تلفات انرژی الکتریکی ،پیش گیری ازسرقت شبکه وافزایش رضایتمندی مشترکان راازاهداف اجرایی طرح تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهداربرشمرد.

مدیرتوزیع برق جنوب درادامه به کوهستانی وسخت گذربودن  این روستاها اشاره کردوافزود:باانجام این پروژه درمجموع مبلغی بالغ بر3 میلیاردریال ازمحل منابع داخلی شرکت هزینه شده وبخشی ازمشکلات روستایی شامل ضعف ولتاژ ،فرسودگی شبکه وعدم تقسیم صحیح باربین فیدرها مرتفع گردید

وی در ادامه یادآورشد:ازابتدای شروع پروژه درسال 99بالغ بر110کیلومترازشبکه شهری وروستایی محدوده برق جنوب بابهره گیری ازکابل خودنگهداراصلاح شده است.

وی درپایان گفت: بارویکردمثبت درپیش گرفته شده شرکت ،روندتسریع اصلاح شبکه فرسوده ورفع حریم ازاولویتهای اجرایی است که انتظارمیرودبابرنامه ریزی وحمایت مالی تحقق یابد.