1

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان محمدسعیدسلطانی مدیر برق شهرستان سنندج بااعلام این خبرگفت:به دنبال کاهش دمای هوا وافزایش مصرف حامل های انرژی  برای گرمایش منازل وازجهتی محدودیت ایجادشده درسوخت تحویلی به تعدادی ازنیروگاههای کشور،طرح مدیریت بارزمستانی دردستورکارقرارگرفت که تعدیل چراغهای روشنایی معابردرون شهری وبرون شهری ازآن جمله بود.

وی بااشاره به آغازطرح تعدیل روشنایی معابراز25دی ماه گفت:این طرح با خاموش کردن 3800دستگاه ازچراغهای معابراصلی وبلوارها ،تنظیم حدود100موردساعت نجومی تابلوهای معابرو همچنین تعامل وهمکاری با شهرداری نسبت به قطع 220موردچراغ پارکی اقدام شدکه بااجرای این طرح ،بارشبکه حدود800کیلووات کاهش یافت و تحقق این مهم به همراه دیگر برنامه های اجرایی و دردست اقدام می تواند در پایداری شبکه و جلوگیری از خاموشی برق موثر باشد.

وی بااشاره به اینکه اکیپ های مدیریت مصرف باهماهنگی وهمراهی اکیپ های شرکت گازجهت کنترل وپایش مصرف انرژی به ادارات وسازمانهای سطح شهرمراجعه  می کنند گفت :باتوجه به سهمیه تعیین شده برای کاهش پیک دربخش روشنایی معابرازسوی توانیر،امیدواریم این موضوع بااجرای راه کارهای تعیین شده واستانداردسازی معابرتحقق یابد.

سلطانی درپایان گفت:باکاهش 10درصدی مصرف برق درسطح کشورمی توان مصرف گازنیروگاهها رامعادل 70میلیون مترمکعب کاهش دادکه این صرفه جویی بطورکامل محدودیت تامین سوخت نیروگاهها رابرطرف می نماید.